Author:Publisher:Edition/Format:Rating:Subjects More lượt thích this
Thanh Phong Nguyẽ̂n; Trọng Hò̂ng Lưu; Duy tô Cao; Hãng phim truyè̂n hình Việt Nam.

Bạn đang xem: Phim khỏa nước sông quy

Hà Nội : Hãng phim truyè̂n hình Việt Nam, <2002>
*
VHS clip : VHS tape
*
Visual material : Vietnamese

(not yet rated) 0 with đánh giá - Be the first.


*

Please choose whether or not you want other users lớn be able to see on your profile that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this item...


Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Notes: Credits: Performer(s): Description: Details:
Videorecording
Visual material
Thanh Phong Nguyẽ̂n; Trọng Hò̂ng Lưu; Duy tô Cao; Hãng phim truyè̂n hình Việt Nam.
52227825
Dựa theo tiẻ̂u thuyé̂t Hoa mận đỏ của nhà văn Cao Duy Sơn.

Xem thêm: Tổng Hợp Lỗi Không Vào Trận Liên Minh Huyền Thoại Và Cách Khắc Phục

Biên kiÌ£ch, Nguyẽ̂n Thanh Phong ; biên tập, LÆ°u TroÌ£ng Hò̂ng ; tảo phim Lê Minh Thá̆ng ; âm nhaÌ£c, Đặng Hữu Phúc ; đaÌ£o diẽ̂n, Trà̂n Vinh.
Yé̂n Vi, Tá̂n Hùng Hoàng Khiêm, Minh Quang, Hò̂ng Chương, Thanh Thủy, Hò̂ng Điệp.
4 videocassettes : sound, color, stereo ; 50% in.
VHS.You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+52227825; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null && ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null && ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //call the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var form = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdowncontent.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My hocketoanthue.edu.vn | My Lists | My Watchlist | My đánh giá | My Tags | My Saved Searches
hocketoanthue.edu.vn:Home | About | Help | search

hocketoanthue.edu.vn is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››