dụng cụ sư nước ta » tin tức » Tin khá nổi bật » Đời sống - xã hội » nghiên cứu - trao đổi » so với - nghiên cứu » kinh tế tài chính - luật pháp » vẻ ngoài sư - độc giả
(hocketoanthue.edu.vn) - Ngu00e0y 29/11/2020, u0110ou00e0n Luu1eadt su01b0 tu1ec9nh u0110u1ed3ng Nai u0111u00e3 tiu1ebfp tu1ee5c tu1ed5 chu1ee9c Lu1edbp Bu1ed3i du01b0u1ee1ng chuyu00ean mu00f4n, nghiu1ec7p vu1ee5 cu1ee7a Luu1eadt su01b0 nu0103m 2020. Trong u0111u00f3, tu1ea1i lu1edbp bu1ed3i du01b0u1ee1ng, Luu1eadt su01b0 Nguyu1ec5n u0110u00ecnh Hu1ea3i u0111u00e3 tru00ecnh bu00e0y chuyu00ean u0111u1ec1 vu1ec1 "Nhu1eefng vu1ee5 u00e1n oai không đúng nu1ed5i tiu1ebfng u1edf Viu1ec7t nam giới cu00e1c vu1ea5n u0111u1ec1 lu00fd luu1eadn vu00e0 thu1ef1c tiu1ec5n". Tu1ea1p chu00ed Luu1eadt su01b0 Viu1ec7t phái nam xin giu1edbi thiu1ec7u u0111u1ebfn cu00e1c Luu1eadt su01b0 vu00e0 bu1ea1n u0111u1ecdc tou00e0n bu1ed9 bu00e1o cu00e1o chuyu00ean u0111u1ec1 nu00e0y. u1ea2nh minh hu1ecda. Mu1ee5c u0111u00edch, u00fd nghu0129a cu1ee7a viu1ec7c nghiu00ean cu1ee9u u0111u1ec1 tu00e0i vu1ec1 u00e1n oan, sai Hou1ea1t u0111u1ed9ng tu01b0 phu00e1p Viu1ec7t nam giới trong nhu1eefng nu0103m qua u0111u00e3 cu00f3 chuyu1ec3n biu1ebfn tu00edch cu1ef1c vu1edbi nhiu1ec1u ku1ebft quu1ea3 u0111u00e1ng ghi nhu1eadn: hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a cu00e1c cu01a1 quan tiền tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng ngu00e0y cu00e0ng quy cu1ee7, cu00f3 su1ef1 phu1ed1i hu1ee3p thu1ed1ng nhu1ea5t vu00e0 hiu1ec7u quu1ea3; viu1ec7c xu00e9t xu1eed cu00e1c vu1ee5 u00e1n hu00ecnh su1ef1 cu01a1 bu1ea3n bu1ea3o u0111u1ea3m u0111u00fang ngu01b0u1eddi, u0111u00fang tu1ed9i, u0111u00fang phu00e1p luu1eadt; u0111u00e3 hu1ea1n chu1ebf u0111u1ebfn mu1ee9c thu1ea5p cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p ku1ebft u00e1n oan ngu01b0u1eddi khu00f4ng cu00f3 tu1ed9i. Hu1ea7u hu1ebft cu00e1c vu1ee5 u00e1n u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c u0111u01b0a ra xu00e9t xu1eed vào thu1eddi hu1ea1n luu1eadt u0111u1ecbnh, chu1ea5t lu01b0u1ee3ng tranh tu1ee5ng tu1ea1i phiu00ean tu00f2a tu1eebng bu01b0u1edbc u0111u01b0u1ee3c nu00e2ng cao, tu1ef7 lu1ec7 bu1ea3n u00e1n, quyu1ebft u0111u1ecbnh vu1ec1 hu00ecnh su1ef1 bu1ecb su1eeda, hu1ee7y vị lu1ed7i chu1ee7 quan cu1ee7a hu1ed9i u0111u1ed3ng xu00e9t xu1eed cu00f3 xu hu01b0u1edbng giu1ea3m hu00e0ng nu0103m. Bu00ean cu1ea1nh nhu1eefng thu00e0nh quu1ea3 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c, hou1ea1t u0111u1ed9ng tu1ed1 tu1ee5ng vu1eabn cu00f2n bu1ed9c lu1ed9 mu1ed9t su1ed1 hu1ea1n chu1ebf, u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 giai u0111ou1ea1n u0111iu1ec1u tra vu00e0 xu00e9t xu1eed vu1eabn cu00f2n u0111u1ec3 nhiu1ec1u u00e1n oan, không đúng du1eabn u0111u1ebfn quyu1ec1n vu00e0 lu1ee3i u00edch hu1ee3p phu00e1p cu1ee7a bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o, ngu01b0u1eddi bu1ecb hu1ea1i cu0169ng nhu01b0 cu00e1c u0111u01b0u01a1ng su1ef1 trong vu1ee5 u00e1n hu00ecnh su1ef1, vu1ee5 viu1ec7c du00e2n su1ef1, tởm tu1ebf bu1ecb xu00e2m hu1ea1i nghiu00eam tru1ecdng, gu00e2y mu1ea5t lu00f2ng tin cu1ee7a nhu00e2n du00e2n u0111u1ed1i vu1edbi cu00f4ng lu00fd, giu1ea3m su00fat uy tu00edn cu1ee7a cu01a1 quan liêu bu1ea3o vu1ec7 phu00e1p luu1eadt.Cu00f3 thu1ec3 u0111u01a1n cu1eed mu1ed9t su1ed1 vu1ee5 u00e1n oan nu1ed5i tiu1ebfng nhu01b0: Vu1ee5 u00e1n oan u0111u1ed1i vu1edbi u00f4ng Nguyu1ec5n Thanh Chu1ea5n u2013 ngu01b0u1eddi bu1ecb tu00f9 oan 10 nu0103m vu1ec1 tu1ed9i "Giu1ebft ngu01b0u1eddi"; Vu1ee5 u201cNgu01b0u1eddi tu00f9 thu1ebf ku1ef7u201d Huu1ef3nh Vu0103n Nu00e9n u1edf Bu00ecnh Thuu1eadn, vu1edbi nhì lu1ea7n bu1ecb ku1ebft u00e1n oan vu1ec1 tu1ed9i "Giu1ebft ngu01b0u1eddi" vu00e0 u00f4ng u0111u01b0u1ee3c thân oan sau hu01a1n 17 nu0103m ngu1ed3i tu00f9; Vu1ee5 u00e1n oan u0111u1ed1i vu1edbi u00f4ng Tru1ea7n Vu0103n Thu00eam u1edf Bu1eafc Ninh vào vu1ee5 u00e1n "Giu1ebft ngu01b0u1eddi, cu01b0u1edbp cu1ee7a" xu1ea3y ra cu00e1ch u0111u00e2y 46 nu0103m,... Xu00e1c u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c u00fd nghu0129a vu00e0 tu1ea7m quan tiền tru1ecdng cu1ee7a vu1ea5n u0111u1ec1 oan không nên trong tu1ed1 tu1ee5ng hu00ecnh su1ef1, ngu00e0y 26/6/2015 tu1ea1i ku1ef3 hu1ecdp thu1ee9 9, Quu1ed1c hu1ed9i khu00f3a XIII u0111u00e3 thu00f4ng qua Nghu1ecb quyu1ebft su1ed1 96/2015/QH13 vu1ec1 tu0103ng cu01b0u1eddng cu00e1c biu1ec7n phu00e1p phu00f2ng, chu1ed1ng oan, không đúng vu00e0 bu1ea3o u0111u1ea3m bu1ed3i thu01b0u1eddng đến ngu01b0u1eddi bu1ecb thiu1ec7t hu1ea1i trong hou1ea1t u0111u1ed9ng tu1ed1 tu1ee5ng hu00ecnh su1ef1. Tiu1ebfp u0111u1ebfn, ngu00e0y 30/82016 Thu1ee7 tu01b0u1edbng Chu00ednh phu1ee7 u0111u00e3 ban hu00e0nh quyu1ebft u0111u1ecbnh su1ed1 1681/Qu0110- TTg vu1ec1 chu01b0u01a1ng tru00ecnh thu1ef1c hiu1ec7n Nghu1ecb quyu1ebft su1ed1 96/2015/QH13 cu1ee7a Quu1ed1c hu1ed9i theo tinh thu1ea7n nghu1ecb quyu1ebft su1ed1 49-NQ/TW ngu00e0y 02/6/2005 cu1ee7a Bu1ed9 chu00ednh tru1ecb vu1ec1 chiu1ebfn lu01b0u1ee3c cu1ea3i cu00e1ch tu01b0 phu00e1p u0111u1ebfn nu0103m 2020; Chu1ec9 thu1ecb su1ed1 48-CT/TW ngu00e0y 22/10/2010 cu1ee7a Bu1ed9 Chu00ednh tru1ecb vu1ec1 u201cTu0103ng cu01b0u1eddng su1ef1 lu00e3nh u0111u1ea1o cu1ee7a u0110u1ea3ng u0111u1ed1i vu1edbi cu00f4ng tu00e1c phu00f2ng, chu1ed1ng tu1ed9i phu1ea1m vào tu00ecnh hu00ecnh mu1edbiu201dnhu1eb1m tiu1ebfp tu1ee5c u0111u1ea9y mu1ea1nh cu1ea3i cu00e1ch tu01b0 phu00e1p, nu00e2ng cao chu1ea5t lu01b0u1ee3ng, hiu1ec7u quu1ea3 cu00f4ng tu00e1c u0111iu1ec1u tra, truy nã tu1ed1, xu00e9t xu1eed, phu00e1t hiu1ec7n ku1ecbp thu1eddi vu00e0 xu1eed lu00fd nghiu00eam minh mu1ecdi hu00e0nh vi phu1ea1m tu1ed9i, khu00f4ng bu1ecf lu1ecdt tu1ed9i phu1ea1m vu00e0 khu00f4ng lu00e0m oan ngu01b0u1eddi vu00f4 tu1ed9iu201d. Khu00e1i niu1ec7m, u0111u1eb7c u0111iu1ec3m cu1ee7a cu00e1c vu1ee5 u00e1n oan, sai Nhu01b0 thu1ebf nu00e0o u0111u01b0u1ee3c xem lu00e0 u201cu00c1n oanu201d? Theo tu1eeb u0111iu1ec3n tiu1ebfng Viu1ec7t thu00ecu201coanu201dlu00e0bu1ecb quy tu1ed9i khu00f4ng u0111u00fang, phu1ea3i chu1ecbu su1ef1 tru1eebng phu1ea1t mu1ed9t cu00e1ch không đúng tru00e1i, vu00f4 lu00fd. Vu00ed du1ee5: Ku1ebft tu1ed9i mu1ed9t ngu01b0u1eddi lúc ngu01b0u1eddi u0111u00f3 khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n hu00e0nh vi phu1ea1m tu1ed9i hou1eb7c ku1ebft u00e1n hu1ecd u1edf mu1ed9t tu1ed9i nu1eb7ng hu01a1n so vu1edbi hu00e0nh vi mu00e0 hu1ecd u0111u00e3 thu1ef1c hiu1ec7n. Chu1eb3ng hu1ea1n nhu01b0: ku1ebft tu1ed9i hu1ecd phu1ea1m tu1ed9i "Giu1ebft ngu01b0u1eddi" trong những khi cu00e1c chu1ee9ng cu1ee9 đến thu1ea5y hu1ecd phu1ea1m tu1ed9i cu1ed1 u00fd gu00e2y thu01b0u01a1ng tu00edch du1eabn u0111u1ebfn chu1ebft ngu01b0u1eddi. Nghu0129a thu00f4ng thu01b0u1eddng cu1ee7a tu1eeb u201csaiu2019u2019 u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3u lu00e0 u201ckhu00f4ngphu00f9 hu1ee3p vu1edbi cu00e1i hou1eb7c u0111iu1ec1u cu00f3 thu1eadt, mu00e0 cu00f3 khu00e1c u0111iu201d. Trong tu1ed1 tu1ee5ng hu00ecnh su1ef1 (TTHS) viu1ec7c giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 u00e1n không đúng lu00e0 tru01b0u1eddng hu1ee3p cu00e1c cu01a1 quan liêu tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng(CQTHTT)giu1ea3iquyu1ebftvu1ee5u00e1n u0111u01b0u1ee3c giao mu1ed9t cu00e1ch khu00f4ng khu00e1ch quan, tru00e1i vu1edbi nhu1eefng quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt. Mặc dù nhiu00ean, oan vu00e0 không đúng trong TTHS lu00e0 nhị hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng hou00e0n tou00e0n khu00e1c nhau nhu01b0ng cu00f3 mu1ed1i quan hu1ec7 vu1edbi nhau: Viu1ec7c lu00e0m u201coanu201d ngu01b0u1eddi vu00f4 tu1ed9i luu00f4n luu00f4n lu00e0 hu1ec7 quu1ea3 cu1ee7a hu00e0nh vi tru00e1i (sai) phu00e1p luu1eadt, cu00f2n u201csaiu201d u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3u lu00e0 tu00ednh chu1ea5t cu1ee7a hou1ea1t u0111u1ed9ng hou1eb7c chu1ea5t lu01b0u1ee3ng giu1ea3i quyu1ebft vu1ee5 u00e1n hu00ecnh su1ef1 cu1ee7a CQTHTT. Tuy nhiu00ean, cu0169ng cu00f3 nhiu1ec1u tru01b0u1eddng hu1ee3p hu00e0nh vi sai phu00e1p luu1eadt cu1ee7a CQTHTT khu00f4ng du1eabn u0111u1ebfn viu1ec7c lu00e0m oan ngu01b0u1eddi vu00f4 tu1ed9i. Vu00ed du1ee5: vào quu00e1 tru00ecnh u0111iu1ec1u tra, u0110iu1ec1u tra viu00ean u0111u00e3 hu1ecficungbu1ecb can khu00f4ng u0111u00fang quy u0111u1ecbnh cu1ee7a luu1eadt TTHS (hu1ecfi cung ban u0111u00eam,...) hou1eb7c vì chưng thiu1ebfu tru00e1ch nhiu1ec7m trong viu1ec7c u0111u00e1nh giu00e1 chu1ee9ng cu1ee9 cu1ee7a vu1ee5 u00e1n, thu1ea9m phu00e1n u0111u00e3 u00e1p du1ee5ng u0111iu1ec1u luu1eadt quy u0111u1ecbnh tu1ed9i phu1ea1m cu1ee7a Bu1ed9 luu1eadt Hu00ecnh su1ef1 khu00f4ng phu00f9 hu1ee3p vu1edbi tu00ednh chu1ea5t, mu1ee9c u0111u1ed9 phu1ea1m tu1ed9i cu1ee7a bu1ecb cu00e1o. Nhu1eefng tru01b0u1eddng hu1ee3p không đúng nu00e0y khu00f4ng thuu1ed9c nu1ed9i hu00e0m khu00e1i niu1ec7m oan.Do vu1eady,u201coanu201d vu00e0 u201csaiu201d khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed3ng nhu1ea5t vu1edbi nhau. Ta khu00f4ng nu00ean du00f9ng cu1ee5m tu1eeb u201coan saiu201d mu00e0 chu1ec9 su1eed du1ee5ng cu1ee5m tu1eeb u201coan, saiu201d hou1eb7c oan, không nên u0111u1ed9c lu1eadp vào nhu1eefng tu00ecnh huu1ed1ng thu00edch hu1ee3p. Su1ef1 nhu1ea7m lu1eabn tru00ean mu1eb7c du00f9 chu1ec9 lu00e0 vu1ec1 mu1eb7t ngu00f4n ngu1eef, nhu01b0ng trong khoa hu1ecdc phu00e1p lu00fd thu00ec ngu00f4n ngu1eef phu00e1p lu00fd phu1ea3i u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng mu1ed9t cu00e1ch chu00ednh xu00e1c, u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 CQTHTT vu00e0 ngu01b0u1eddi tiu1ebfnhu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng. Cu0103n cu1ee9 phu00e1p lu00fd u0111u1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh mu1ed9t cu00f4ng du00e2n bu1ecb lu00e0m oan, sai Cu0103n cu1ee9 phu00e1p lu00fd xu00e1c u0111u1ecbnh mu1ed9t cu00f4ng du00e2n bu1ecb oan vào TTHS lu00e0 cu00e1c quyu1ebft u0111u1ecbnh sở hữu tu00ednh gu1ee1 tu1ed9i, hou1eb7c khu00f4ng xu1eed lu00fd mu1ed9t xuất xắc mu1ed9t su1ed1 hu00e0nh vi phu1ea1m tu1ed9i vào tru01b0u1eddng hu1ee3p mu1ed9t ngu01b0u1eddi thu1ef1c hiu1ec7n nhiu1ec1u hu00e0nh vi. Nhu00ecn chung, cu00e1c nu01b0u1edbc u0111u1ec1u quy u0111u1ecbnh cu0103n cu1ee9 xu00e1c u0111u1ecbnh mu1ed9t cu00f4ng du00e2n bu1ecb oan lu00e0 mu1ed9t phu00e1n quyu1ebft cu1ee7a Tou00e0 u00e1n, u0111u00e2y cu00f3 thu1ec3 lu00e0 mu1ed9t phu00e1n quyu1ebft su01a1 thu1ea9m hou1eb7c phu00fac thu1ea9m. Tuy nhiu00ean, mu1ed9t su1ed1 nu01b0u1edbc lu1ea1i chu1ec9 nhu1ea5n mu1ea1nh viu1ec7c bu1ed3i thu01b0u1eddng thiu1ec7t hu1ea1i đến ngu01b0u1eddi bu1ecb oan lúc Tou00e0 phu00fac thu1ea9m tuyu00ean vu00f4 tu1ed9i (hu1ee7y bu1ea3n u00e1n ku1ebft tu1ed9i). Khu00e1c vu1edbi phu00e1p luu1eadt cu1ee7a mu1ed9t su1ed1 nu01b0u1edbc tru00ean thu1ebf giu1edbi, phu00e1p luu1eadt Viu1ec7t phái nam cu1ee7a chu00fang ta thu1eeba nhu1eadn mu1ed9t ngu01b0u1eddi bu1ecb oan trong mu1ecdi giai u0111ou1ea1n TTHS. u0110u00e2y lu00e0 u0111iu1ec3m u01b0u viu1ec7t cu1ee7a phu00e1p luu1eadt nu01b0u1edbc ta, cu00f3 nhu01b0 vu1eady thu00ec quyu1ec1n vu00e0 lu1ee3i u00edch hu1ee3p phu00e1p cu1ee7a ngu01b0u1eddi bu1ecb oan mu1edbi u0111u01b0u1ee3c bu1ea3o vu1ec7 mu1ed9t cu00e1ch triu1ec7t u0111u1ec3. Quyu1ebft u0111u1ecbnh sở hữu tu00ednh minh oan lu00e0 quyu1ebft u0111u1ecbnh tu1ed1 tu1ee5ng u0111u1eb7c thu00f9 cu1ee7a cu00e1c CQTHTT, nhu1eefng quyu1ebft u0111u1ecbnh chu1ee9ng tu1ecf nu1ed7i oan khuu1ea5t cu1ee7a mu1ed9t ngu01b0u1eddi u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c lu00e0m su00e1ng tu1ecf. Tuu1ef3 thuu1ed9cvu00e0ocu00e1c giai u0111ou1ea1n tu1ed1 tu1ee5ng, cu00e1c cu01a1 quan liêu tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng cu00f3 thu1ec3 ra mu1ed9t trong cu00e1c quyu1ebft u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh trong Bu1ed9 luu1eadt TTHS, cu1ee5 thu1ec3 nhu01b0 sau: - Quyu1ebft u0111u1ecbnh u0111u00ecnh chu1ec9 u0111iu1ec1u tra (u0110iu1ec1u 248); - Quyu1ebft u0111u1ecbnh u0111u00ecnh chu1ec9 vu1ee5 u00e1n (u0110iu1ec1u 282, 359); - Bu1ea3n u00e1n cu00f3 hiu1ec7u lu1ef1c tuyu00ean bu1ecb cu00e1o khu00f4ng phu1ea1m tu1ed9i; - Quyu1ebft u0111u1ecbnh cu1ee7a Tou00e0 u00e1n giu1ea3m nhu1eb9 hu00ecnh phu1ea1t mu1ed9t cu00e1ch u0111u00e1ng ku1ec3 hou1eb7c u00e1p du1ee5ngu0111iu1ec1u khou1ea3n vu1ec1 tu1ed9i danh nhu1eb9 hu01a1n. Nguyu00ean nhu00e2n vu00e0 hu1eadu quu1ea3 cu1ee7a cu00e1c bu1ea3n u00e1n ou00e1n, sai Nguyu00ean nhu00e2n Theo mu1ed9t su1ed1 chuyu00ean gia phu00e1p luu1eadt, nguyu00ean nhu00e2n du1eabn u0111u1ebfn u00e1n oan không nên cu00f3 nhiu1ec1u nguyu00ean nhu00e2n, bao gu1ed3m: do tru00ecnh u0111u1ed9, ku1ef9 nu0103ng nghu1ec1 nghiu1ec7p, u0111u1ea1o u0111u1ee9c cu1ee7a u0110iu1ec1u tra viu00ean hu1ea1n chu1ebf, du1eabn u0111u1ebfn su1ef1 chu1ee7 quan liêu trong quu00e1 tru00ecnh u0111iu1ec1u tra; khu1edfi tu1ed1, tầm nã tu1ed1 lúc chu01b0a u0111u1ee7 cu01a1 su1edf buu1ed9c tu1ed9i; chu01b0a bu1ea3o u0111u1ea3m nguyu00ean tu1eafc u201csuy u0111ou00e1n vu00f4 tu1ed9iu201d, hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n với nu1eb7ng tu00ednh buu1ed9c tu1ed9i. Cu00e1c cu01a1 quan liêu tu1ed1 tu1ee5ng cu0169ng chu01b0a thu1eadt su1ef1 phu1ed1i hu1ee3p chu1eb7t chu1ebd, quyu1ebft liu1ec7t trong viu1ec7c phu00e1t hiu1ec7n oan sai, cu00e1c cu01a1 quan chu01b0a thu1ef1c hiu1ec7n tu1ed1t chu1ee9c nu0103ng giu00e1m su00e1t lu1eabn nhau vào quu00e1 tru00ecnh u0111iu1ec1u tra, xu00e9t xu1eed. Ngou00e0i ra, bu1ec7nh thu00e0nh tu00edch cu0169ng nhu01b0 u00e1p lu1ef1c u201cchu1ec9 tiu00eauu201d su1ed1 vu1ee5 u00e1n u0111u01b0u1ee3c khu1edfi tu1ed1, truy nã tu1ed1 vu00e0 xu00e9t xu1eed cu1ee7a cu00e1c cu01a1 quan tiền tu1ed1 tu1ee5ng cu0169ng mu1ed9t phu1ea7n du1eabn u0111u1ebfn oan sai. Tu00ecnh tru1ea1ng u201chu00ecnh su1ef1 hu00f3a du00e2n su1ef1u201d xu1ea3y ra u1edf nhiu1ec1u u0111u1ecba phu01b0u01a1ng, tiu00eau biu1ec3u lu00e0 vu1ee5 u00e1n "quu00e1n cu00e0-phu00ea Xin Chu00e0o" xu1ea3y ra tu1ea1i huyu1ec7n Bu00ecnh Chu00e1nh (TP. Hu1ed3 Chu00ed Minh) vu00e0o nu0103m 2016. Cu00f2n tu1ed3n tu1ea1i tu00ecnh tru1ea1ng bu1ee9c cung, nhu1ee5c hu00ecnh, u00e9p cung, mu1edbm cung. Chu1ee9c nu0103ng kiu1ec3m su00e1t u0111iu1ec1u tra cu1ee7a VKS nhiu1ec1u lúc khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n mu1ed9t cu00e1ch u0111u00fang phu00e1p luu1eadt, chu1ee7 yu1ebfu du1ef1a vu00e0o nu1ed9i dung cu1ee7a Bu1ea3n ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra tu1eeb u0111u00f3 ban hu00e0nh bu1ea3n cu00e1o tru1ea1ng mu1ed9t cu00e1ch ru1eadp khuu00e2n, mu00e1y mu00f3c. Trong những khi u0111u00f3, hu1ec7 thu1ed1ng phu00e1p luu1eadt vu00e0 viu1ec7c thu1ef1c thi phu00e1p luu1eadt u1edf nu01b0u1edbc ta vu1eabn cu00f3 nhu1eefng bu1ea5t cu1eadp, nhiu1ec1u quy u0111u1ecbnh chu01b0a u0111u1ea7y u0111u1ee7, chu1eb7t chu1ebd vu00e0 hou00e0n thiu1ec7n du1eabn u0111u1ebfn bu1ecf lu1ecdt tu1ed9i phu1ea1m vu00e0 gu00e2y oan sai. Hu1eadu quu1ea3 u0110u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi bu1ecb oan, không nên thu00ec hu1eadu quu1ea3 lu00e0 vu00f4 cu00f9ng lu1edbn vu00e0 khu00f4ng thu1ec3 u0111u1ecbnh lu01b0u1ee3ng mu1ed9t cu00e1ch chu00ednh xu00e1c. Nhiu1ec1u tru01b0u1eddng hu1ee3p, hu1eadu quu1ea3 cu1ee7a u00e1n oan sai u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 u00e1n oan vu1edbi mu1ee9c u00e1n cao nhu1ea5t lu00e0 tu1eed hu00ecnh hou1eb7c bình thường thu00e2n thu00ec khu00f4ng thu1ec3 khu1eafc phu1ee5c. Hu1eadu quu1ea3 cu1ee7a cu00e1c bu1ea3n u00e1n nu00e0y khu00f4ng chu1ec9 gu00e2y thiu1ec7t hu1ea1i cho bu1ea3n thu00e2n ngu01b0u1eddi bu1ecb ku1ebft u00e1n mu00e0 cu00f2n vu1edbi gia u0111u00ecnh, ngu01b0u1eddi thu00e2n cu1ee7a hu1ecd. Mu1eb7c du00f9 nhu1eefng ngu01b0u1eddi phu1ea3i gu00e1nh chu1ecbu oan không đúng u0111u00e3 tru1edf vu1ec1 vu1edbi gia u0111u00ecnh, cu1ed9ng u0111u1ed3ng, nhu01b0ng Nhu00e0 nu01b0u1edbc u0111u00e3 phu1ea3i bu1ed3i thu01b0u1eddng su1ed1 tiu1ec1n ru1ea5t lu1edbn đến sai phu1ea1m cu1ee7a mu1ed9t vu00e0i cu00e1 nhu00e2n. Nhu1eefng ngu01b0u1eddi cu00f3 tru00e1ch nhiu1ec7m liu00ean quan u0111u00e3 bu1ecb xu1eed lu00fd, ngou00e0i viu1ec7c u1ea3nh hu01b0u1edfng nghiu00eam tru1ecdng vu1ec1 tinh thu1ea7n, thu1ec3 chu1ea5t, uy tu00edn cu1ee7a ngu01b0u1eddi bu1ecb ku1ebft u00e1n, gia u0111u00ecnh vu00e0 tu1ea1o nu00ean su1ef1 bu1ee9c xu00fac vào du01b0 luu1eadn xu00e3 hu1ed9i lu00e0m mu1ea5t lu00f2ng tin cu1ee7a nhu00e2n du00e2n vu00e0o u0111u01b0u1eddng lu1ed1i chu00ednh su00e1ch cu1ee7a u0110u1ea3ng vu00e0 phu00e1p luu1eadt cu1ee7a Nhu00e0 nu01b0u1edbc. Hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng lu00e0m oan ngu01b0u1eddi vu00f4 tu1ed9i cu0169ng nhu01b0 bu1ecf lu1ecdt tu1ed9i phu1ea1m u0111u1ec1u u0111u1ec3 lu1ea1i nhu1eefng hu1eadu quu1ea3 vu00f4 cu00f9ng nu1eb7ng nu1ec1 u0111u1ed1i vu1edbi xu00e3 hu1ed9i. Vị u0111u00f3, muu1ed1n khu1eafc phu1ee5c cu1ea3 nhì hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng tru00ean thu00ec cu00e1c CQTHTT tru01b0u1edbc hu1ebft phu1ea3i thu1ef1c hiu1ec7n tu1ed1t cu00f4ng tu00e1c tiu1ebfp nhu1eadn, quu1ea3n lu00fd vu00e0 xu1eed lu00fd tin bu00e1o tu1ed9i phu1ea1m u0111u1ec3 khu00f4ng bu1ecf lu1ecdt tu1ed9i phu1ea1m vu00e0 hu1ea1n chu1ebf lu00e0m oan ngu01b0u1eddi vu00f4 tu1ed9i vào u0111u00f3 vai tru00f2 cu1ee7a Luu1eadt su01b0 lu00e0 ru1ea5t quan tru1ecdng. Vai tru00f2 cu1ee7a Luu1eadt su01b0 trong viu1ec7c phu00f2ng ngu1eeba vu00e0 phu00e1t hiu1ec7n cu00e1c vu1ee5 u00e1n cu00f3 du1ea5u hiu1ec7u oan, sai Cu00e1c cu00f4ng tru00ecnh nghiu00ean cu1ee9u vu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p vu1ec1 cu00e1c vu1ee5 u00e1n oan, không đúng tru00ean thu1ef1c tu1ebf đến thu1ea5y phu1ea7n lu1edbn cu00e1c vi phu1ea1m nghiu00eam tru1ecdng du1eabn u0111u1ebfn cu00e1c vu1ee5 u00e1n oan, không đúng u0111u1ec1u xuu1ea5t phu00e1t tu1eeb giai u0111ou1ea1n u0111iu1ec1u tra, truy vấn tu1ed1. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, cu00e1c nghiu00ean cu1ee9u cu0169ng cho thu1ea5y Luu1eadt su01b0 luu00f4n u0111u00f3ng vai tru00f2 chu00ednh trong viu1ec7c lu00e0m su00e1ng tu1ecf hu1ea7u hu1ebft cu00e1c vu1ee5 u00e1n oan, sai. Vu1edbi tu01b0 cu00e1ch lu00e0 nhu1eefng chuyu00ean gia phu00e1p lu00fd, vu1edbi lu00f2ng yu00eau nghu1ec1, su1ef1 du0169ng cu1ea3m giu1edbi Luu1eadt su01b0 u0111u00e3 u0111u1ea5u tranh bu1ec1n bu1ec9, su00e1ng tu1ea1o vu00e0 du0169ng cu1ea3m chu1ec9 ra nhu1eefng chu1ee9ng cu1ee9 ngu1ee5y tu1ea1o, cu00e1c vi phu1ea1m tu1ed1 tu1ee5ng nghiu00eam tru1ecdng, su1ef1 thu1eadt u0111u01b0u1ee3c lu00e0m su00e1ng tu1ecf vu00e0 minh oan đến nhu1eefng ngu01b0u1eddi vu00f4 tu1ed9i. u0110u1ec3 tru00e1nh viu1ec7c u00e9p cung, bu1ee9c cung cu00e1c u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng bu1ecb tu00ecnh nghi phu1ea1m tu1ed9i cu1ee7a ngu01b0u1eddi tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng (u0110iu1ec1u tra viu00ean) thu00ec cu1ea7n phu1ea3i cu00f3 Luu1eadt su01b0, vào u0111u00f3 u0110iu1ec1u tra viu00ean, Kiu1ec3m su00e1t viu00ean lu00e0 ngu01b0u1eddi buu1ed9c tu1ed9i cu00f2n Luu1eadt su01b0 bu00e0o chu1eefa lu00e0 ngu01b0u1eddi gu1ee1 tu1ed9i. Su1ef1 gia nhập cu1ee7a Luu1eadt su01b0 trong quu00e1 tru00ecnh u0111iu1ec1u tra vu1edbi vai tru00f2 u0111u1ed1i tru1ecdng su1ebd lu00e0m giu1ea3m tu00ednh chu1ea5t u201cbuu1ed9c tu1ed9iu201d, ngu0103n ngu1eeba tu00ecnh tru1ea1ng u0111u00e1nh u0111u1eadp, u00e9p cung, mu1edbm cung u0111u1ed1i vu1edbi bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o trong giai u0111ou1ea1n u0111iu1ec1u tra nu00f3i riu00eang vu00e0 quu00e1 tru00ecnh tu1ed1 tu1ee5ng hu00ecnh su1ef1 nu00f3i chung. u0110u1ec3 u0111u1ea3m bu1ea3o mang đến viu1ec7c bu00e0o chu1eefa bu1ea3o vu1ec7 quyu1ec1n vu00e0 lu1ee3i u00edch hu1ee3p cho bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o u0111u1ea1t hiu1ec7u quu1ea3 cao nhu1ea5t, u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 trong cu00e1c vu1ee5 u00e1n cu00f3 hiu1ec7u oan sai, ngou00e0i viu1ec7c trau du1ed3i kiu1ebfn thu1ee9c phu00e1p luu1eadt, khiếp nghiu1ec7m vu00e0 tru00e1ch nhiu1ec7m u0111u1ed1i vu1edbi cu00f4ng viu1ec7c thu00ec cu00e1c Luu1eadt su01b0 nu00ean chu00fa u00fd mu1ed9t su1ed1 vu1ea5n u0111u1ec1 sau u0111u00e2y: Ku1ef9 nu0103ng tiu1ebfp xu00fac bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o tu1ea1i nu01a1i giam giu1eef Tru00ean thu1ef1c tu1ebf, cu00e1c Luu1eadt su01b0 chu1ec9 cu00f3 thu1ec3 tiu1ebfp xu00fac vu1edbi cu00e1c bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o khi u0111u00e3 hou00e0n tu1ea5t thu1ee7 tu1ee5c bu00e0o chu1eefa vu00e0 u0111u01b0u1ee3c su1ef1 chu1ea5p thuu1eadn cu1ee7a cu01a1 quan tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng. Tu1ea1i thu1eddi u0111iu1ec3m nu00e0y, Luu1eadt su01b0 chu01b0a cu00f3 nhiu1ec1u thu00f4ng tin vu1ec1 vu1ee5 u00e1n nu00f3i chung vu00e0 vu1ec1 thu00e2n chu1ee7 cu1ee7a mu00ecnh nu00f3i riu00eang nu00ean viu1ec7c tiu1ebfp xu00fac bu1ecb can lu1ea7n u0111u1ea7u tu1ea1i nu01a1i giam giu1eefa lu00e0 hu1ebft su1ee9c quan lại tru1ecdng. u0110u1ec3 mang đến buu1ed5i tiu1ebfp xu00fac u0111u1ea1t ku1ebft quu1ea3 tu1ed1t vu00e0 tu1ea1o u0111u01b0u1ee3c su1ef1 tin tu01b0u1edfng cu1ee7a thu00e2n chu1ee7 u0111u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi bu00e0o chu1eefa thu00ec Luu1eadt su01b0 phu1ea3i xuu1ea5t hiu1ec7n vu1edbi mu1ed9t tu00e2m thu1ebf tu1ef1 tin, lu1ea1c quan vu1ec1 vu1ee5 u00e1n vu00e0 cu00f3 su1ef1 thu00f4ng tin ku1ecbp thu1eddi tu00ecnh hu00ecnh su1ee9c khu1ecfe cu0169ng nhu01b0 cu00e1c vu1ea5n u0111u1ec1 khu00e1c cu00f3 liu00ean quan liêu u0111u1ebfn gia u0111u00ecnh hu1ecd. u0110u1ec3 lu00e0m u0111u01b0u1ee3c viu1ec7c nu00e0y tru01b0u1edbc u0111u00f3 Luu1eadt su01b0 phu1ea3i gu1eb7p gu1ee1 gia u0111u00ecnh cu1ee7a bu1ecb cu00e1n bu1ecb cu00e1o u0111u1ec3 nu1eafm u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng tin vu1ec1 vu1ee5 u00e1n cu0169ng nhu01b0 tu00ecnh tru1ea1ng su1ee9c khu1ecfe vu00e0 cu00e1c vu1ea5n u0111u1ec1 cu00f3 liu00ean quan. Khi tiu1ebfp xu00fac vu1edbi bu1ecb can, Luu1eadt su01b0 cu1ed1 gu1eafng thu1ec3 hiu1ec7n su1ef1 gu1ea7n gu0169i, chu00e2n thu00e0nh vu1edbi bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o nhu1eb1m tru1ea5n u00e1n tinh thu1ea7n vu00e0 tu1ea1o niu1ec1m tin mang lại hu1ecd. Vu1ec1 nguyu00ean tu1eafc, khi tiu1ebfp xu00fac vu1edbi bu1ecb can tu1ea1i giam giu1eef thu00ec u0111u1ec1u cu00f3 su1ef1 gia nhập cu1ee7a u0110iu1ec1u tra viu00ean hou1eb7c Giu00e1m thu1ecb tru1ea1i giam nu00ean Luu1eadt su01b0 phu1ea3i chu1ea5p hu00e0nh cu00e1c quy u0111u1ecbnh vu1ec1 viu1ec7c tiu1ebfp xu00fac bu1ecb can tru00e1nh tu00ecnh tru1ea1ng bu1ecb nhu1eafc nhu1edf hou1eb7c bu1ecb lu1eadp biu00ean bu1ea3n bởi vi phu1ea1m. Tuy nhiu00ean, trong quu00e1 tru00ecnh tiu1ebfp xu00fac, Luu1eadt su01b0 phu1ea3i tu1eadn du1ee5ng tu1ed1i u0111a cu00e1c khou1ea3ng tru1ed1ng lúc u0110iu1ec1u tra viu00ean hou1eb7c giu00e1m thu1ecb u0111u1ec3 tru1ea5n an hou1eb7c cu00f3 nhu1eefng cu00e2u hu1ecfi tốt su1ef1 du1eb7n du00f2 cu1ea7n thiu1ebft u0111u1ed1i vu1edbi thu00e2n chu1ee7 cu1ee7a mu00ecnh. Luu1eadt su01b0 luu00f4n luu00f4n lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c cu00e1c bu1ecb can bu1ecb cu00e1o tin tu01b0u1edfng nhu1ea5t vu00ec vu1eady thu1ea7n thu00e1i, ngu00f4n ngu1eef cu01a1 thu1ec3 hou1eb7c u00e1nh mu1eaft cu1ee7a Luu1eadt su01b0 u0111u1ed1i vu1edbi thu00e2n chu1ee7 tu1ea1i nu01a1i giam giu1eef lu00e0 hu1ebft su1ee9c quan tru1ecdng. Luu1eadt su01b0 phu1ea3i nhu1edb vu00e0 luu00f4n luu00f4n nhu1eafc nhu1edf u0111u1ed1i vu1edbi thu00e2n chu1ee7 cu1ee7a mu00ecnh phu1ea3i nu00f3i thu1eadt vu1edbi mu00ecnh vu1ec1 viu1ec7c cu00f3 phu1ea3i hu1ecd lu00e0 ngu01b0u1eddi thu1ef1c hiu1ec7n hu00e0nh vi phu1ea1m tu1ed9i hay khu00f4ng, u0111u1ed9ng cu01a1 mu1ee5c u0111u00edch cu1ee7a viu1ec7c phu1ea1m tu1ed9i, cu00e1c u0111u1ed3ng phu1ea1m (nu1ebfu cu00f3). Tru00ean thu1ef1c tu1ebf, nu1ebfu nhu01b0 bu1ecb oan thu00ec u0111a su1ed1 cu00e1c bu1ecb can u0111u1ec1u khu00f4ng thu1eeba nhu1eadn hu00e0nh vi phu1ea1m tu1ed9i vu00e0 thu01b0u1eddng xuyu00ean ku00eau oan nhu01b0ng cu0169ng cu00f3 nhu1eefng tru01b0u1eddng hu1ee3p bu1ecb can nhu1eadn tu1ed9i thế cho ngu01b0u1eddi khu00e1c hou1eb7c vì quu00e1 khiu1ebfp su1ee3 tru01b0u1edbc cu01a1 quan liêu u0111iu1ec1u tra mu00e0 nhu1eadn tu1ed9i. Vu00ec vu1eady, Luu1eadt su01b0 phu1ea3i xem xu00e9t, u0111u00e1nh giu00e1 chu1ee9ng cu1ee9 khu00e1c cu00f3 vào hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n u0111u1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh tu00ednh chu00ednh xu00e1c u0111u1ed1i vu1edbi lu1eddi khai cu1ee7a thu00e2n chu1ee7 mu00ecnh. Ku1ef9 nu0103ng nghiu00ean cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n vu00e0 kiu1ebfn nghu1ecb vu1edbi cu01a1 quan lại tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng vu1ec1 nhu1eefng vi phu1ea1m tu1ed1 tu1ee5ng nghiu00eam tru1ecdng du1eabn u0111u1ebfn oan, sai Trong quu00e1 tru00ecnh nghiu00ean cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n, mu1eb7c du00f9 thu00e2n chu1ee7 cu1ee7a mu00ecnh nu00f3i ru1eb1ng hu1ecd khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n hu00e0nh vi phu1ea1m tu1ed9i nhu01b0ng khu00f4ng vu00ec thu1ebf mu00e0 Luu1eadt su01b0 tin tu01b0u1edfng tuyu1ec7t u0111u1ed1i vu00e0o nhu1eefng lu1eddi khai nu00e0y u0111u1ec3 ru1ed3i chu1ee7 quan liêu hou1eb7c cu00f3 su1eb5n u0111u1ecbnh kiu1ebfn ru1eb1ng thu00e2n chu1ee7 cu1ee7a mu00ecnh vu00f4 tu1ed9i. Cu00f3 thu1ec3 Luu1eadt su01b0 tham gia vu1ee5 u00e1n u1edf nhiu1ec1u giai u0111ou1ea1n khu00e1c nhau nhu01b0ng khi nghiu00ean cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n Luu1eadt su01b0 nu00ean u0111u1ecdc hu1ed3 su01a1 vu1edbi tu00e2m thu1ebf cu1ee7a mu1ed9t thu1ea9m phu00e1n nhu1eb1m mu1ee5c u0111u00edch tu00ecm su1ef1 thu1eadt cu1ee7a vu1ee5 u00e1n. Sau thời điểm cu00f3 nhu1eadn thu1ee9c u0111u1ea7y u0111u1ee7 vu00e0 khu00e1ch quan tiền vu1ec1 vu1ee5 u00e1n thu00ec Luu1eadt su01b0 mu1edbi nu00ean u00e1p du1ee5ng ku1ef9 nu0103ng vu00e0 quyu1ec1n hu1ea1n cu1ee7a ngu01b0u1eddi bu00e0o chu1eefa u0111u1ec3 giu00fap đến thu00e2n chu1ee7 cu1ee7a mu00ecnh cu0169ng nhu01b0 lu1eddi khai nhu1eadn cu1ee7a thu00e2n chu1ee7 u0111u1ec3 xu00e2y du1ef1ng luu1eadn cu1ee9 vu1ec1 viu1ec7c bu00e0o chu1eefa mang lại thu00e2n chu1ee7. Trong quu00e1 tru00ecnh bu00e0o chu1eefa mang đến bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o Luu1eadt su01b0 phu1ea3i u0111u1eb7c biu1ec7t quan tiền tu00e2m vu00e0 lu01b0u u00fd cu00e1c quy u0111u1ecbnh vu1ec1 tru00ecnh tu1ef1, thu1ee7 tu1ee5c tu1ed1 tu1ee5ng hu00ecnh su1ef1 ngay tu1eeb khu00e2u giu1ea3i quyu1ebft tin bu00e1o tu1ed9i phu1ea1m, khu1edfi tu1ed1 u0111iu1ec1u tra, truy tìm tu1ed1 vu00e0 xu00e9t xu1eed tu1ee7y theo tu1eebng vu1ee5 u00e1n cu1ee5 thu1ec3. Sau thời điểm xu00e1c u0111u1ecbnh chu00ednh xu00e1c vu1ec1 viu1ec7c cu00e1c cu01a1 quan tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng khu00f4ng cu00f3 vi phu1ea1m tu1ed1 tu1ee5ng nghiu00eam tru1ecdng hou1eb7c cu00f3 vi phu1ea1m nhu01b0ng nhu1eefng vi phu1ea1m u0111u00f3 khu00f4ng u1ea3nh hu01b0u1edfng u0111u1ebfn bu1ea3n chu1ea5t vu1ee5 u00e1n thu00ec Luu1eadt su01b0 mu1edbi xem xu00e9t u0111u1ebfn luu1eadt nu1ed9i dung tru00ean cu01a1 su1edf coi xu00e9t hu00e0nh vi thu1ef1c tu1ebf cu1ee7a bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o u0111u1ec3 xu00e2y du1ef1ng phu01b0u01a1ng u00e1n bu00e0o chu1eefa theo hu01b0u1edbng giu1ea3m nhu1eb9 tru00e1ch nhiu1ec7m hu00ecnh su1ef1 đến thu00e2n chu1ee7. Sau lúc nghiu00ean cu1ee9u hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n vu00e0 thu1ea5y ru1eb1ng viu1ec7c ku00eau oan cu1ee7a bu1ecb cu00e1n bu1ecb cu00e1o lu00e0 u0111u00fang thu00ec Luu1eadt su01b0 phu1ea3i xu00e2y du1ef1ng phu01b0u01a1ng u00e1n bu00e0o chu1eefa theo hu01b0u1edbng yu00eau cu1ea7u cu01a1 quan tiền tiu1ebfn hu00e0nh tu1ed1 tu1ee5ng u0111u00ecnh chu1ec9 u0111iu1ec1u tra, u0111u00ecnh chu1ec9 vu1ee5 u00e1n hou1eb7c yu00eau cu1ea7u tu00f2a u00e1n tuyu00ean bu1ecb cu00e1o vu00f4 tu1ed9i tu00f9y theo cu00e1c giai u0111ou1ea1n cu1ee5 thu1ec3 cu1ee7a tu1eebng vu1ee5 u00e1n. Bu1ea3n kiu1ebfn nghu1ecb cu1ee7a Luu1eadt su01b0 phu1ea3i nu00eau ru00f5 u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng du1ea5u hiu1ec7u vi phu1ea1m tu1ed1 tu1ee5ng nghiu00eam tru1ecdng, cu00f3 hay khu00f4ng cu00f3 chu1ee9ng cu1ee9 buu1ed9c tu1ed9i, cu00e1c chu1ee9ng u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c cu01a1 quan thu thu1eadp cu00f3 u0111u1ee7 u0111u1ec3 ku1ebft tu1ed9i bu1ecb can hay khu00f4ng, cu00f3 tuyệt khu00f4ng viu1ec7c bu1ef1c cung nhu1ee5c hu00ecnh trong quu00e1 tru00ecnh u0111iu1ec1u tra cu0169ng nhu01b0 viu1ec7c khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c yu00eau cu1ea7u cu1ee7a bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o, Bu1ea3n kiu1ebfn nghu1ecb vu1ec1 viu1ec7c yu00eau cu1ea7u u0111u00ecnh chu1ec9 u0111iu1ec1u tra, u0111u00ecnh chu1ec9 vu1ee5 u00e1n gu1eedi tru1ef1c tiu1ebfp u0111u1ebfn cu01a1 quan liêu u0111iu1ec1u tra vu00e0 VKS cu00f9ng cu1ea5p. Bu1ea3n kiu1ebfn nghu1ecb cu1ee7a Luu1eadt su01b0 cu0169ng nu00ean cu00f9ng lu00fac gu1eedi u0111u1ebfn cu00e1c cu01a1 quan liêu giu00e1m su00e1t viu1ec7c thu1ef1c thi phu00e1p luu1eadt nhu01b0 cu00e1c ban chuyu00ean tru00e1ch cu1ee7a Quu1ed1c hu1ed9i, Hu1ed9i u0111u1ed3ng nhu00e2n du00e2n, u1ee6y ban mu1eb7t tru1eadn tu1ed5 quu1ed1c vu00e0 cu00e1c cu01a1 quan tiền truyu1ec1n thu00f4ng. Lu01b0u u00fd, sau khoản thời gian ku1ebft thu00fac u0111iu1ec1u tra (u0111u00e3 cu00f3 bu1ea3n ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra) hou1eb7c ku1ebft thu00fac giai u0111ou1ea1n truy hỏi tu1ed1 (u0111u00e3 cu00f3 bu1ea3n cu00e1o tru1ea1ng) thu00ec cu00e1c tu00e0i liu1ec7u vào hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n khu00f4ng bu1ecb coi lu00e0 tu00e0i liu1ec7u mu1eadt nu00ean tu00f9y theo tu1eebng tru01b0u1eddng hu1ee3p, tu1eebng lou1ea1i tu00e0i liu1ec7u mu00e0 Luu1eadt su01b0 cu00f3 thu1ec3 cung cu1ea5p ku00e8m theo bu1ea3n kiu1ebfn nghu1ecb u0111u1ebfn cu00e1c cu01a1 quan liêu giu00e1m su00e1t vu00e0 bu00e1o chu00ed. Phu1ea3i hu1ebft su1ee9c thu1eadn tru1ecdng khi in u1ea5n, cung cu1ea5p cu00e1c bu00fat lu1ee5c cu00f3 vào hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n cho bu00e1o chu00ed vu00e0 mu1ea1ng xu00e3 hu1ed9i u0111u1ec3 tru00e1nhvi phu1ea1m phu00e1p luu1eadt u0111u00e1ng tiu1ebfc. Ku1ef9 nu0103ng tranh tru1ee5ng cu1ee7a Luu1eadt su01b0 tu1ea1i cu00e1c phiu00ean tu00f2a hu00ecnh su1ef1 xu00e9t xu1eed cu00e1c vu1ee5 u00e1n cu00f3 du1ea5u hiu1ec7u oan, sai Bu1ed9 luu1eadt Tu1ed1 tu1ee5ng hu00ecnh su1ef1 nu0103m năm ngoái tiu1ebfp tu1ee5c ghi nhu1eadn, nu00e2ng cao vai tru00f2 tranh tu1ee5ng cu1ee7a Luu1eadt su01b0 tu1ea1i phiu00ean tu00f2a. u0110u1ec3 u0111u1ea3m bu1ea3o viu1ec7c tranh tu1ee5ng hiu1ec7u quu1ea3, thuyu1ebft phu1ee5c u0111u01b0u1ee3c Hu1ed9i u0111u1ed3ng xu00e9t xu1eed vu00e0 bu00e0o chu1eefa tu1ed1t nhu1ea5t mang lại thu00e2n chu1ee7, tu00f4i mang lại ru1eb1ng Luu1eadt su01b0 cu1ea7n u0111u1ea3m bu1ea3o mu1ed9t su1ed1 yu00eau cu1ea7u sau: Thu1ee9 nhu1ea5t, cu1ea7n nghiu00ean cu1ee9u ku1ef9 lu01b0u1ee1ng hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n bao gu1ed3m: Bu1ea3n cu00e1o tru1ea1ng, Bu1ea3n ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra cu1ee7a cu01a1 quan u0111iu1ec1u tra, cu00e1c vu0103n bu1ea3n phu00e1p luu1eadt liu00ean quan tu1edbi vu1ee5 u00e1n. Nghiu00ean cu1ee9u ku1ef9 vu0103n bu1ea3n tu1ed1 tu1ee5ng vu00e0 cu00e1c tu00e0i liu1ec7u liu00ean quan liêu tu1edbi vu1ee5 u00e1n. u0110u1eb7c biu1ec7t, lu01b0u u00fd vu1ec1 thu1ea9m quyu1ec1n u0111iu1ec1u tra vu00e0 thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c hou1ea1t u0111u1ed9ng u0111iu1ec1u tra,nghiu00ean cu1ee9u ku1ef9 cu00e1c ku1ebft quu1ea3 giu00e1m u0111u1ecbnh, nu00ean u0111u1ecdc bu1ea3n ku1ebft luu1eadn u0111iu1ec1u tra vu00e0 bu1ea3n cu00e1o tru1ea1ng sau khoản thời gian u0111u00e3 u0111u1ecdc cu00e1c tu00e0i liu1ec7u khu00e1c cu00f3 vào hu1ed3 su01a1 vu1ee5 u00e1n.Luu1eadt su01b0 lu00e0 ngu01b0u1eddi nu1eafm ru00f5 vu00e0 tu1ed5ng hu1ee3p u0111u01b0u1ee3c tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng vu1ea5n u0111u1ec1 cu1ee7a vu1ee5 u00e1n, cu00f3 su1ef1 u0111u00e1nh giu00e1, phu00e2n tu00edch khu00e1ch quan u0111u1ebfn tu1eebng đưa ra tiu1ebft chu1ee9ng cu1ee9, tu00ecm ra nhu1eefng mu00e2u thuu1eabn vào lu1eddi khai, minh chu1ee9ng lu00e0 cu01a1 su1edf u0111u1ec3 lu1eadp luu1eadn bu1ea3o vu1ec7 cho thu00e2n chu1ee7 cu1ee7a mu00ecnh tu1ea1i phiu00ean tu00f2a. Thu1ee9 hai, cu1ea7n gu1eb7p gu1ee1 trao u0111u1ed5i tru01b0u1edbc khi phiu00ean tu00f2a u0111u01b0u1ee3c tiu1ebfn hu00e0nh nhu1eb1m cu1ee7ng cu1ed1 tinh thu1ea7n vu00e0 niu1ec1m tin chobu1ecb can, bu1ecb cu00e1o, u0111u1eb7t ra cu00e1c cu00e2u hu1ecfi u0111u1ec3 hu01b0u1edbng bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o nhu1edb, tu01b0u1eddng thuu1eadt lu1ea1i tu00ecnh tiu1ebft xu1ea3y ra vào vu1ee5 u00e1n, tru1ea3 lu1eddi mu1ed9t cu00e1ch trung thu1ef1c, khu00e1ch quan liêu tu1ea1i phiu00ean tu00f2a. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, cu0169ng cu1ea7n phu1ea3i cu00f3 kiu1ebfn thu1ee9c, gớm nghiu1ec7m vào viu1ec7c hu1ecfi, lu1ea5y lu1eddi khai khi thâm nhập tiu1ebfp xu00fac gu1eb7p gu1ee1 bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o; cu00f3 gớm nghiu1ec7m su1eed du1ee5ng cu00e1c thiu1ebft bu1ecb u0111u1ec3 lu01b0u tru1eef cu00e1c thu00f4ng tin bởi vì bu1ecb can, bu1ecb cu00e1o cung cu1ea5p. Thu1ee9 ba, cu1ea7n thu thu1eadp mu1ed9t cu00e1ch u0111u1ea7y u0111u1ee7 nhu1ea5t cu00e1c tu00e0i liu1ec7u chu1ee9ng cu1ee9 quan liêu tru1ecdng nhu1eb1m gu1ee1 tu1ed9i hou1eb7c giu1ea3m nhu1eb9 tu1ed9i đến thu00e2n chu1ee7 tru00ean tinh thu1ea7n tuu00e2n thu1ee7 phu00e1p luu1eadt, khu00f4ng u0111i ngu01b0u1ee3c lu1ea1i vu1edbi u0111u1ea1o u0111u1ee9c nghu1ec1 nghiu1ec7p cu1ee7a Luu1eadt su01b0; chuu1ea9n bu1ecb ku1ef9 cu00e1c cu00e2u hu1ecfi vu00e0chiu1ebfn thuu1eadt hu1ecfi u0111u1ed1i vu1edbi bu1ecb cu00e1o, bu1ecb hu1ea1i, nhu00e2n chu1ee9ng vu00e0 ngu01b0u1eddi liu00ean quan lại theo hu01b0u1edbng cu00f3 lu1ee3i nhu1ea5t u0111u1ec3 bu1ea3o vu1ec7 đến thu00e2n chu1ee7. Thu1ee9 tu01b0, vào quu00e1 tru00ecnh tham du1ef1 phiu00ean tu00f2a Luu1eadt su01b0 phu1ea3i chu00fa u00fd lu1eafng nghe ku1ebft hu1ee3p ghi chu00e9p tu1ed1c ku00fd, Luu1eadt su01b0 phu1ea3i thu1ef1c su1ef1 linh hou1ea1t, u1ee9ng biu1ebfn trong cu00e1c tu00ecnh huu1ed1ng diu1ec5n biu1ebfn tu1ea1i phiu00ean tu00f2a; Luu1eadt su01b0 phu1ea3i biu1ebft vu1eadn du1ee5ng nhuu1ea7n nhuyu1ec5n kiu1ebfn thu1ee9c phu00e1p lu00fdvu00e0 cu00f3 chiu1ebfn thuu1eadt vào viu1ec7c u0111u01b0a ra cu00e1c cu00e2u hu1ecfi mang đến ngu01b0u1eddi lu00e0m chu1ee9ng, ngu01b0u1eddi liu00ean quan tiền u0111u1ec3 hu1ecd cung cu1ea5p cu00e1c thu00f4ng tin mu1ed9t cu00e1ch chu00ednh xu00e1c, khu00e1ch quan khi nhu1eefng tu00ecnh tiu1ebft vào vu1ee5 u00e1n cu00f3 tu00ednh chu1ea5t mu00e2u thuu1eabn bu1ea5t hu1ee3p lu00fd vu1eadn du1ee5ng u0111u1ec3 bu1ea3o vu1ec7 cho thu00e2n chu1ee7. Luu1eadt su01b0 NGUYu1ec4N u0110u00ccNH Hu1ea2I