Vị trí việc làm là địa thế căn cứ tuyển dụng, tiến công giá, ban hành bảng lương mới với công chức, viên chức. Vậy vị trí câu hỏi làm là gì?


*
Mục lục bài xích viết

Vị trí việc làm - Căn cứ ban hành bảng lương new cho công chức, viên chức

1. Vị trí câu hỏi làm là gì?

1.1. Vị trí việc làm của công chức

Vị trí câu hỏi làm là quá trình gắn cùng với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để khẳng định biên chế và sắp xếp công chức vào cơ quan, tổ chức, 1-1 vị.

(Theo khoản 3 Điều 7 điều khoản Cán bộ, công chức 2008)

1.2. Vị trí câu hỏi làm của viên chức

Vị trí việc làm là quá trình hoặc nhiệm vụ gắn cùng với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ cai quản tương ứng, là căn cứ xác minh số số lượng người làm việc, cơ cấu tổ chức viên chức để triển khai việc tuyển chọn dụng, sử dụng và thống trị viên chức trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

(Theo Khoản 1 Điều 7 mức sử dụng Viên chức 2010)

2. địa thế căn cứ xác định vị trí bài toán làm

2.1. Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP, địa thế căn cứ xác định vị trí việc làm công chức gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức của cơ quan, tổ chức;

- mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, bài bản hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình thống trị chuyên môn, nghiệp vụ theo nguyên lý của điều khoản chuyên ngành.

2.2. Căn cứ xác định vị trí bài toán làm viên chức

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 106/2020/NĐ-CP, căn cứ xác xác định trí việc làm của viên chức gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

- mức độ phức tạp, tính chất, quánh điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng người dùng phục vụ; quy trình thống trị chuyên môn, nhiệm vụ theo cách thức của lao lý chuyên ngành.

3. Phân loại vị trí việc làm

3.1. Phân một số loại vị trí câu hỏi làm cùng với công chức

- Phân nhiều loại theo cân nặng công việc:

+ Vị trí vấn đề làm bởi một fan đảm nhiệm;

+ Vị trí bài toán làm do nhiều người dân đảm nhiệm;

+ Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

- Phân loại theo tính chất, văn bản công việc

+ Vị trí vấn đề làm lãnh đạo, cai quản lý;

+ Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;

+ Vị trí câu hỏi làm nghiệp vụ trình độ chuyên môn dùng phổ biến (tài chính, planer và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác và ký kết quốc tế, tổ chức triển khai cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và công sở và một số trong những vị trí vấn đề làm tính chất khác);

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

(Điều 5 Nghị định 62/2020/NĐ-CP)

3.2. Phân các loại vị trí việc làm với viên chức

- Phân nhiều loại theo cân nặng công việc:

+ Vị trí bài toán làm bởi một tín đồ đảm nhận.

+ Vị trí việc làm do không ít người đảm nhận.

+ Vị trí vấn đề làm kiêm nhiệm.

- Phân một số loại theo tính chất, ngôn từ công việc:

+ Vị trí câu hỏi làm lãnh đạo, quản lí lý.

+ Vị trí vấn đề làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

+ Vị trí câu hỏi làm chức danh công việc và nghề nghiệp chuyên môn dùng thông thường (hành chính, tổng hợp, quản lí trị văn phòng, tổ chức triển khai cán bộ, kế hoạch tài chủ yếu và các vị trí bài toán làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).

+ Vị trí bài toán làm hỗ trợ, phục vụ.

(Điều 5 Nghị định 106/2020/NĐ-CP)

4. Vị trí việc làm là địa thế căn cứ để ban hành lương new cho công chức, viên chức

Tại quyết nghị 27-NQ/TW năm 2018 vẫn nêu rõ: “Xây dựng, phát hành hệ thống bảng lương new theo vị trí việc làm, chức danh và phục vụ lãnh đạo cầm thế khối hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang trọng lương mới, đảm bảo an toàn không thấp hơn tiền lương hiện nay hưởng”.