Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2

hocketoanthue.edu.vn xin gửi xuất hiện thêm quý thầy gia sư và đều em học viên bộ đề ôn tập môn giờ đồng hồ Anh lớp 2. Tài liệu có những dạng bài bác tập không giống nhau cùng nhiều thắc mắc được diễn tả bằng hình ảnh hỗ trợ nâng cấp năng lực bốn duy với củng cố kỹ năng và kiến thức ngữ pháp với từ vựng giờ đồng hồ Anh cho phần đa em học sinh. Sau đây mời quý thầy cô và các em học sinh với tham khảo.

Bộ bài tập tiếng Anh lớp 2 theo đề tài

Name: ................................................ Kiểm tra 1

Class: ...........

Look at the pictures and matching: (Nhìn hình và nối hình thuộc từ sau mang lại thích hợp) (2d)

1. Pencil + 2. Notebook + 3. Classroom + 4. Lion +

5. Climb + 6. Kick + 7. Happy + 8. Sad +

*

Fill in the blank: (Điền vào địa chỉ trống) (1.5d)

1. H__ll__ 2. Goo__ a__te__no__n

3. __welv__ 4. M__n__ay

5. Fa__h__r 6. __eac__er

Complete the dialogue: (Hoàn thành bài bác hai thoại sau) (5d)

1. Mai: Hello, I________ Mai. What ____ your _______? Nam: Hello, _________. I __________Nam. _________ khổng lồ ________ meet _________  Mai: Nice khổng lồ _______ you, ___________

2. Miss Hien: __________ morning, My _________ is Miss Hien. Bao: Good _________ ________ Hien. I ________ Bao Nice _______ _________you. Miss Hien: _________ lớn _________ ____________, too.

Translate into English: (Dịch thành giờ đồng hồ Anh) (1.5d)

1. Nhỏ cá

2. Cục tẩy, gôm

3. Sản phẩm Bảy

4. Đói bụng

5. Ném, vứt

6. Nhảy


Đáp án bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2

I. Look at the pictures and matching:

1. C 2. G 3. F 4. A

5. E 6. B 7. D 8. H

II. Fill in the blank

1. Hello2. Goodafternoon3. Twelve4. Monday5. Father6. Teacher

III. Complete the dialogue:

Hello, I am Mai. What is your name?Hello, Mai. I am Nam. Nice khổng lồ meet you!Nice to lớn meet you, too.Good morning, my name is Hien.Good morning miss Hien. I am Bao. Nice to lớn meet you.Nice to lớn meet you, too.