MỤC LỤC VĂN BẢN
*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 653/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCHCHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Theo đề nghị của người đứng đầu Phòng Hệthống Giao dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ban hành kèm theo đưa ra quyết định này quy chế giao dịchchứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch thanh toán Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. người đứng đầu Phòng Tổng hợp - Pháp chế, Giám đốcPhòng hệ thống Giao dịch, Giám đốc các đơn vị thuộc Sở thanh toán Chứng khoán HàNội, các tổ chức và cá nhân liên quan phụ trách thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBCKNN; - HĐQT; - các CTCK Thành viên; - những công ty niêm yết; - TTLKCK; - NH chỉ định và hướng dẫn thanh toán; - Lưu: VT, HTGD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH Nguyễn Thị Hoàng Lan

QUY CHẾ

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 653/QĐ-SGDHN ngày 12 tháng 10 năm 2018 của tgđ Sở thanh toán giao dịch Chứngkhoán Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viáp dụng

Quy chế này lao lý về hoạt độnggiao dịch đầu tư và chứng khoán niêm yết tại Sở thanh toán giao dịch Chứng khoán thủ đô hà nội (sau phía trên viếttắt là “SGDCK”).

Điều 2. Giảithích thuật ngữ

1. Khối hệ thống giao dịch triệu chứng khoánniêm yết tại SGDCK (sau trên đây viết tắt là “hệ thống giao dịch”) là hệ thống côngnghệ sử dụng cho vận động giao dịch chứng khoán niêm yết tại SGDCK.

2. Thành viên giao dịch thanh toán tại SGDCK(sau phía trên viết tắt là thành viên) là công ty chứng khoán được SGDCK chấp thuậntrở thành thành viên giao dịch.

3. Đại diện thanh toán giao dịch là nhân viên dothành viên cử với được SGDCK đồng ý cấp thẻ thay mặt giao dịch nhằm thực hiệnviệc nhập lệnh của thành viên vào hệ thống lệnh của SGDCK.

4. Khối hệ thống nhập lệnh của SGDCK là mộtphần của khối hệ thống giao dịch, bao gồm hệ thống máy vi tính tại phòng nhập lệnh khẩncấp của SGDCK và hệ thống máy tính giao dịch từ xa, do thay mặt đại diện giao dịch sử dụngđể nhập lệnh trực tiếp vào hệ thống giao dịch.

5. Thanh toán trực tuyến đường là câu hỏi thànhviên sử dụng hệ thống giao dịch trực tuyến đường của thành viên liên kết trực tiếp vớihệ thống thanh toán giao dịch để thực hiện giao dịch thị trường chứng khoán theo những quy định hiệnhành về giao dịch chứng khoán.

6. Hệ thống giao dịch trực đường củathành viên là tổng thể hoặc một trong những phần hệ thống laptop của thành viên liên kết vớihệ thống giao dịch của SGDCK để tiến hành giao dịch trực tuyến.

7. Giá tiến hành là giá chứng khoánđược xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ giao dịch thanh toán thỏa thuận.

8. Giá tạm dừng hoạt động là mức chi phí thực hiệntại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch thanh toán (không tính các lệnh khớptrong phiên thanh toán giao dịch sau giờ). Vào trường hợp không tồn tại giá được khẳng định từkết quả khớp lệnh trong ngày giao dịch, giá đóng cửa được khẳng định là giá đóngcửa của ngày giao dịch thanh toán gần nhất trước đó.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢNLÝ GIAO DỊCH

Điều 3. Quy tắcchung

1. SGDCK tổ chứcgiao dịch so với các loại chứng khoán niêm yết sau đây:

a) Cổ phiếu;

b) chứng từ quỹ ETF;

c) các loại kinh doanh chứng khoán khác sau khicó sự thuận tình của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (sau phía trên viết tắt là“UBCKNN”).

2. Thị trường chứng khoán niêm yết tại SGDCK phảiđược giao dịch thanh toán trên hệ thống giao dịch của SGDCK, ngoại trừ các trường phù hợp sau:

b) những trường hợp giải pháp xử lý lỗi sau giaodịch thực hiện qua khối hệ thống của Trung trọng điểm Lưu ký chứng khoán vn theo cácquy định hiện hành;

c) những trường phù hợp khác vày SGDCK quyếtđịnh sau khi có sự chấp thuận đồng ý của UBCKNN.

3. Các giao dịch kinh doanh chứng khoán trên hệthống giao dịch thanh toán được triển khai qua thành viên. Hệ thống giao dịch của SGDCK chỉnhận lệnh từ member thông qua hệ thống nhập lệnh của SGDCK và khối hệ thống giaodịch trực con đường của thành viên.

4. Chỉ thay mặt đại diện giao dịch của thànhviên mới được nhập lệnh vào hệ thống nhập lệnh của SGDCK. Hoạt động vui chơi của đại diệngiao dịch phải tuân hành Quy chế thanh toán này, các quy trình và mức sử dụng liênquan của SGDCK về thay mặt giao dịch. Thành viên phụ trách về việc thựchiện trách nhiệm của các thay mặt giao dịch của mình.

Điều 4. Thời giangiao dịch

1. SGDCK tổ chức giao dịch thanh toán từ vật dụng Haiđến lắp thêm Sáu hàng tuần, trừ những ngày ngủ theo phương pháp trong Bộ luật lao rượu cồn vớicác phiên giao dịch thanh toán trong ngày như sau:

a) Phiên khớp lệnhliên tục;

b) Phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa;

c) Phiên thanh toán giao dịch sau giờ.

2. Thời gian giao dịch ví dụ do TổngGiám đốc SGDCK quy định sau khoản thời gian được UBCKNN chấp thuận.

3. SGDCK quyết định biến hóa thờigian thanh toán trong trường hợp cần thiết sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 5. Tạm bợ ngừnghoạt động thanh toán chứng khoán niêm yết

1. SGDCK tạm ngừng hoạt hễ giao dịchchứng khoán niêm yết trong trường hợp:

a) giao dịch thanh toán không thể tiến hành đượcnhư thường xuyên lệ do khối hệ thống giao dịch của SGDCK bao gồm sự cố;

b) lúc có 1 phần tư (1/4) số thànhviên SGDCK trở lên trên bị sự rứa về hệ thống chuyển lệnh giao dịch;

c) UBCKNN yêu cầu tạm xong giao dịchđể định hình thị trường;

d) những trường phù hợp bất khả chống nhưthiên tai, hỏa thiến hay các sự vắt khách quan tiền khác;

e) những trường vừa lòng SGDCK thấy cần thiếtđể bảo đảm an toàn lợi ích của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Hoạt động giao dịch được tiếp tụcngay sau thời điểm các sự kiện trên được tự khắc phục. Trường hợp chẳng thể khắc phục đượctrong ngày thì ngày giao dịch được đánh giá là hoàn thành ở lần khớp lệnh ở đầu cuối trước đó.

3. SGDCK rất có thể căn cứ vào tình hìnhcụ thể để đưa ra quyết định và thông báo chuyển đổi thời gian giao dịch cho phù hợp.

4. SGDCK thực hiện report UBCKNN vềviệc tạm kết thúc hoạt động thanh toán chứng khoán và biến hóa thời gian giao dịchtrước khi phê chuẩn công bố.

Điều 6. Phương thứcgiao dịch

1. SGDCK tổ chức triển khai giao dịch tất cả cácloại kinh doanh thị trường chứng khoán niêm yết trên SGDCK thông qua hệ thống giao dịch theo cácphương thức thanh toán giao dịch sau:

1.1. Cách tiến hành khớp lệnh:

Phương thức khớp lệnh gồm những: Khớp lệnhliên tục, khớp lệnh định kỳ.

a) phương thức khớp lệnh tiếp tục làphương thức giao dịch thanh toán được hệ thống giao dịch thực hiện trên các đại lý so khớp cáclệnh tải và lệnh bán chứng khoán ngay lúc lệnh được nhập vào khối hệ thống giao dịch;

b) cách thức khớp lệnh định kỳ làphương thức giao dịch thanh toán được hệ thống giao dịch thực hiện trên đại lý so khớp cáclệnh cài đặt và lệnh bán kinh doanh chứng khoán tại 1 thời điểm xác định.

1.2. Cách tiến hành thỏa thuận: là phương thức giao dịch trong các số đó các điều kiện thanh toán giao dịch đượccác bên tham gia thỏa thuận hợp tác với nhau và chứng thực thông quahệ thống giao dịch.

2. Vào trườnghợp bắt buộc thiết, SGDCK quyết định biến đổi phương thức giao dịch so với từng loạichứng khoán sau khoản thời gian được UBCKNN chấp thuận.

Điều 7. Nguyên tắckhớp lệnh

Hệ thống giao dịch thực hiện so khớpcác lệnh thiết lập và lệnh bán kinh doanh chứng khoán theo phương pháp thứ từ ưu tiên về giá bán vàthời gian, ví dụ như sau:

1. Ưu tiên về giá:

a) Lệnh mua gồm mức giá cao hơn đượcưu tiên triển khai trước;

b) Lệnh phân phối có mức giá giảm hơn đượcưu tiên triển khai trước.

2. Ưu tiên về thời gian: ngôi trường hợpcác lệnh tải hoặc lệnh bán có cùng mức chi phí thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịchtrước sẽ được ưu tiên tiến hành trước.

Điều 8. Nguyên tắcxác định giá khớp lệnh

1. Nguyên tắcxác định vị khớp lệnh định kỳ:

a) Là mức giá thực hiện nhưng mà tại đó khốilượng giao dịch thanh toán đạt lớn số 1 và tất cả các lệnh cài đặt có mức giá thành cao hơn, lệnhbán có mức rẻ hơn giá được chọn đề xuất được triển khai hết;

b) ngôi trường hợp có nhiều mức giá thỏamãn Điểm a, mức giá thành được lựa chọn triển khai là mức giá tại đó các lệnh của mộtbên buộc phải được tiến hành hết, các lệnh của bên đối ứng cần được thực hiện hếthoặc một phần;

c) ngôi trường hợp có rất nhiều mức giá thỏamãn Điểm b, mức chi phí được chọn là mức chi phí trùng hoặc sát với mức giá thực hiện gầnnhất theo cách tiến hành khớp lệnh;

d) trường hợp không tồn tại mức giá nào thỏamãn Điểm b, mức giá được lựa chọn là mức chi phí thỏa mãn Điểm a cùng trùng hoặc ngay sát vớigiá thực hiện gần độc nhất vô nhị theo cách thức khớp lệnh.

2. Nguyên tắc khẳng định giá khớp lệnhliên tục: Giá thực hiện là giá bán của lệnh đối ứng đang ngóng trên sổ lệnh.

Điều 9. Xác lậpvà hủy quăng quật giao dịch

1. Thanh toán giao dịch chứng khoán được xác lậpkhi khối hệ thống giao dịch tiến hành khớp lệnh download và lệnh phân phối theo phương thức khớplệnh hoặc ghi nhận thanh toán theo cách tiến hành thỏa thuận, nước ngoài trừ có quy địnhkhác vì SGDCK ban hành.

2. Bên mua và bên cung cấp có trách nhiệmthực hiện nhiệm vụ thanh toán đối với giao dịch kinh doanh thị trường chứng khoán đã được xác lập.

3. Vào trường hợp giao dịch đã đượcthiết lập ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của những nhà chi tiêu hoặc toàn cục giaodịch bên trên thị trường, SGDCK có thể quyết định sửa hoặc bỏ bỏ thanh toán giao dịch sau khibáo cáo UBCKNN về câu hỏi sửa hoặc bỏ bỏ giao dịch trên.

Điều 10. Lệnhgiao dịch khớp lệnh

1. Lệnh giới hạn

a) Lệnh giới hạn (sau trên đây viết tắt làLO) là lệnh download hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác minh hoặc tốthơn. Mức chi phí rẻ hơn là mức giá bán đắt hơn mức giá bán xác định đối với lệnh phân phối và mứcgiá tốt hơn mức giá thành xác định so với lệnh mua;

b) Lệnh LO được phép nhập vào hệ thốnggiao dịch trong phiên khớp lệnh thường xuyên và phiên khớp lệnh định kỳ.

c) Lệnh LO tất cả hiệu lực kể từ khi nhậpvào khối hệ thống giao dịch cho đến khi dứt phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa hoặccho cho đến khi lệnh bị bỏ bỏ.

2. Lệnh thị trường

a) Lệnh thị trườnglà lệnh mua chứng khoán tại mức giá thành thấp tốt nhất hoặc lệnh bán kinh doanh thị trường chứng khoán tạimức giá chỉ mua cao nhất hiện có trên thị trường;

b) Lệnh thị trường chỉ được nhập vàohệ thống giao dịch thanh toán trong phiên khớp lệnh liên tục;

c) Lệnh thị trường sẽ bị bỏ trên hệthống giao dịch ngay sau thời điểm nhập nếu không tồn tại lệnh đối ứng. Khi tất cả lệnh đối ứng,lệnh thị trường được triển khai theo quy định đối với từng một số loại lệnh thị trườngtại Điểm d, Khoản này;

d) các loại lệnh thị trường:

(i) Lệnh thị phần giới hạn (sau đâyviết tắt là MTL) là lệnh thị phần nếu không được thực hiện cục bộ thì phầncòn lại của lệnh được đưa thành lệnh LO sở hữu với mức đắt hơn mức giá khớplệnh ở đầu cuối một đơn vị chức năng yết giá hoặc mức chi phí trần nếu mức giá thành khớp lệnh cuốicùng là giá è cổ (đối với lệnh mua) hoặc lệnh LO bán đi với mức giá rẻ hơn mức giá bán khớp sau cùng một đơn vị yết giá chỉ hoặc mức giá sàn nếu mức chi phí khớp lệnh sau cùng là giá sàn (đốivới lệnh bán);

Lệnh MTL được gửi thành lệnh LO phảituân thủ các quy định về sửa, hủy đối với lệnh LO.

(ii) Lệnh thị phần khớp tổng thể hoặchủy (sau đây viết tắt là MOK) là lệnh thị trường nếu không được tiến hành toànbộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập;

(iii) Lệnh thị phần khớp cùng hủy(sau trên đây viết tắt là MAK) là lệnh thị trường rất có thể thực hiện tổng thể hoặc mộtphần, phần còn sót lại của lệnh có khả năng sẽ bị hủy ngay sau khoản thời gian khớp lệnh.

3. Lệnh giao dịch thanh toán tại mức chi phí đóng cửa(sau đây viết tắt là ATC):

a) Là lệnh đặt mua hoặc đặt buôn bán chứngkhoán tại mức chi phí đóng cửa;

b) khối lượng của lệnh ATC mặt mua(hoặc mặt bán) được cộng vào trọng lượng của mặt mua (hoặc bên bán) tại từng mứcgiá để xác định trọng lượng giao dịch trên mỗi mức ngân sách trong khi so khớp lệnh địnhkỳ;

c) Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnhgiới hạn trong khi phân bổ lệnh khớp;

d) ví như trong phiên khớp lệnh định kỳđóng cửa ngõ chỉ bao gồm lệnh ATC ở 2 bên sổ lệnh thì giá bán khớp lệnh được xác định nhưsau:

(i) bằng giá triển khai gần duy nhất nếu tổngkhối lượng lệnh mua bằng tổng cân nặng lệnh bán;

(ii) bằng giá tiến hành gần tốt nhất cộngmột (01) đơn vị chức năng yết giá nếu như tổng trọng lượng mua to hơn tổng trọng lượng bán;

(iii) bằng giá triển khai gần duy nhất trừmột (01) đơn vị yết giá ví như tổng trọng lượng mua bé dại hơn tổng cân nặng bán;

e) Lệnh ATC chỉ được nhập vào hệ thốngtrong phiên khớp lệnh chu trình đóng cửa. Sau thời khắc khớp lệnh, lệnh không đượcthực hiện nay hoặc phần còn lại của lệnh không được thực hiện hết sẽ auto bị hủy.

4. Lệnh giao dịch thanh toán khớp lệnh sau giờ(sau trên đây viết tắt là PLO)

a) Lệnh PLO là lệnh tải hoặc lệnh bánchứng khoán trên mức giá tạm dừng hoạt động sau khi dứt phiên khớp lệnh chu kỳ đóngcửa;

b) Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thốngtrong phiên thanh toán giao dịch sau giờ;

c) Lệnh PLO được khớp ngay khi nhậpvào khối hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá ngừng hoạt động củangày giao dịch;

d) trong trường phù hợp trong phiên khớplệnh thường xuyên và khớp lệnh định kỳ ngừng hoạt động không xác minh được giá thực hiệnkhớp lệnh, lệnh PLO sẽ không còn được nhập vào hệ thống;

e) xong phiên thanh toán sau giờ,các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần sót lại của lệnh không tiến hành hếtsẽ tự động bị hủy.

Điều 11. Nộidung của những loại lệnh giao dịch thanh toán khớp lệnh

1. Số hiệu lệnh.

2. Loại lệnh.

3. Lệnh sở hữu hoặc bán.

4. Mã triệu chứng khoán.

5. Khối lượng.

6. Giá chỉ (nếu có).

7. Số hiệu tài khoản ở trong nhà đầu tư.

Điều 12. Nộidung xác nhận kết quả thanh toán khớp lệnh

SGDCK xác nhận kết trái khớp lệnh liêntục với những nội dung sau:

1. Số tín hiệu lệnh giao dịch.

2. Số hiệu chứng thực giao dịch.

3. Một số loại lệnh.

4. Mã bệnh khoán.

5. Giá chỉ thực hiện.

6. Cân nặng thực hiện.

7. Thời gian giao dịch được thực hiện.

8. Lệnh download hoặc bán.

9. Ký hiệu của lệnh.

10. Số hiệu tài khoản của phòng đầu tư.

11. Mã thành viên.

12. Những nội dung không giống theo phương tiện củaSGDCK.

Điều 13. Ký kết hiệulệnh thanh toán khớp lệnh

Các ký hiệu lệnh giao dịch so với lệnhnhập vào khối hệ thống giao dịch bao gồm:

Loại đơn vị đầu tư

Ký hiệu lệnh

Thành viên thanh toán tự doanh

P

Nhà đầu tư trong nước lưu ký tại thành viên giao dịch

C

Nhà chi tiêu nước kế bên lưu cam kết tại member giao dịch, tổ chức lưu ký kết trong nước hoặc tổ chức triển khai lưu ký nước ngoài; tổ chức triển khai lưu ký nước ngoài tự doanh

F

Nhà đầu tư chi tiêu trong nước lưu ký tại tổ chức triển khai lưu ký kết trong nước hoặc tại tổ chức lưu cam kết nước ngoài; tổ chức triển khai lưu ký kết trong nước từ doanh

M

Điều 14. Sửa, hủylệnh giao dịch thanh toán khớp lệnh

1. Bài toán sửa, bỏ lệnh giao dịch khớplệnh chỉ tất cả hiệu lực so với lệnh chưa triển khai hoặc phần còn lại của lệnhchưa được thực hiện.

2. Trong phiên khớp lệnh liên tục: Lệnhgiới hạn được phép sửa giá, cân nặng và hủy lệnh trong thời hạn giao dịch.Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được khẳng định như sau:

a) sản phẩm tự ưu tiên của lệnh ko đổinếu chỉ sửa giảm khối lượng;

b) máy tự ưu tiên của lệnh được tínhkể từ lúc lệnh sửa được nhập vào khối hệ thống giao dịch đối với các trường thích hợp sửatăng khối lượng và/hoặc sửa giá.

3. Vào phiên khớp lệnh chu trình đóngcửa: ko được phép sửa, hủy những lệnh LO, ATC (bao gồm cả các lệnh LO được chuyểntừ phiên khớp lệnh liên tiếp sang).

4. Vào phiên giao dịch thanh toán sau giờ: LệnhPLO ko được phép sửa, hủy.

5. Thành viên phải tuân thủ quy trìnhsửa, diệt lệnh thanh toán giao dịch do SGDCK ban hành.

Điều 15. Lệnhchào giao dịch thanh toán thỏa thuận

1. Trong thời gian giao dịch thỏa thuận,lệnh chào thanh toán thỏa thuận được nhập vào hệ thống giao dịch của SGDCK gồmcác câu chữ sau:

a) Mã bệnh khoán;

b) Khối lượng;

c) Giá;

d) Lệnh chào thiết lập hoặc xin chào bán;

2. Lệnh chào thanh toán thỏa thuận cóthể gửi mang lại một công ty đối tác hoặc toàn thể thị trường theo yêu thương cầu ở trong nhà đầu tư.Trường vừa lòng nhà đầu tư không yêu cầu nỗ lực thể, lệnh chào thanh toán giao dịch thỏa thuận đượcgửi đến toàn bộ thị trường.

Điều 16. Lệnhgiao dịch thỏa thuận

1. Nội dung thanh toán thỏa thuận dothành viên bên mua và bên chào bán nhập vào hệ thống giao dịch gồm:

a) Mã bệnh khoán;

b) giá bán thực hiện;

c) Khối lượng;

d) thông tin tài khoản nhà đầu tư chi tiêu mua;

e) thông tin tài khoản nhà chi tiêu bán;

f) những nội dung khác theo công cụ củaSGDCK.

2. Thanh toán giao dịch thỏa thuận được thực hiệntheo cơ chế bên phân phối nhập lệnh giao dịch thanh toán vào hệ thống và bên mua xác nhậngiao dịch thỏa thuận.

3. Giao dịch thỏa thuận của cổ phiếumới được niêm yết hoặc thanh toán trở lại sau nhì mươi lăm (25) ngày trợ thì ngừnggiao dịch ko được nhập vào khối hệ thống giao dịch cho tới khi bao gồm giá tạm dừng hoạt động đượcxác lập.

4. Trình tự tiến hành giao dịch đượcquy định vào Quy trình thanh toán giao dịch thỏa thuận bởi vì SGDCK banhành.

Điều 17. Nộidung xác nhận kết quả giao dịch thanh toán thỏa thuận

SGDCK xác nhận kết quả giao dịch thanh toán thỏathuận với những nội dung sau:

1. Mã bệnh khoán.

2. Số tín lệnh gốc.

3. Số tín hiệu lệnh liên quan.

4. Giá.

5. Khối lượng.

6. Tinh thần giao dịch.

7. Thời gian hoàn tất thanh toán trênhệ thống.

8. Ký hiệu thành viên bên mua với bênbán.

9. Số hiệu tài khoản ở trong phòng đầu tưbên download và mặt bán.

Điều 18. Sửa, hủylệnh thanh toán giao dịch thỏa thuận

1. Thanh toán giao dịch thỏa thuận sẽ được xác nhận trên hệ thống giao dịch không được phép bỏ bỏ.

2. Trong thời gian giao dịch, trườnghợp thay mặt đại diện giao dịch nhập sai lệnh thanh toán giao dịch thỏa thuận ở trong phòng đầu tư, đạidiện giao dịch được phép sửa giao dịch thanh toán thỏa thuận nhưng phải xuất trình lệnh gốccủa nhà đầu tư; cần được bên đối tác doanh nghiệp chấp thuận vấn đề sửa đó và được SGDCK chấpthuận.

3. Bài toán sửa lệnh giao dịch thỏa thuậnphải tuân thủ Quy trình sửa lệnh thanh toán thỏa thuận vì chưng SGDCK ban hành.

Điều 19. Sửa lỗisau giao dịch

Sau khi xong xuôi giao dịch, giả dụ thànhviên phát hiện nay lỗi thanh toán do nhầm lẫn, không đúng sót trong quy trình nhận lệnh,chuyển, nhập lệnh vào khối hệ thống giao dịch, thành viên phải report SGDCK về lỗi thanh toán giao dịch và chịu trách nhiệm giải quyết với nhà đầu tư chi tiêu về lỗi giao dịchcủa mình. Việc sửa lỗi sau giao dịch của member phải vâng lệnh Quy trình sửalỗi sau giao dịch do TTLKCK ban hành.

Điều 20. Ký kết quỹgiao dịch

Nhà đầu tư chi tiêu thực hiện cam kết quỹ tiền vàchứng khoán khi triển khai giao dịch kinh doanh chứng khoán niêm yết theo điều khoản của BộTài chủ yếu và UBCKNN.

Điều 21. Giao dịchchứng khoán ở trong nhà đầu tư

1. Nhà chi tiêu thực hiện giao dịch chứngkhoán niêm yết theo mức sử dụng tại Thông bốn số 203/2015/TT-BTC .

2. Trọng lượng cổ phiếu nhà đầu tư chi tiêu nướcngoài còn được phép tải được đo lường và tính toán theo cách thức sau:

a) Đối với thanh toán giao dịch khớp lệnh:

(i) cân nặng cổ phiếu mua ở trong phòng đầutư nước ngoài được trừ vào cân nặng được phép mua ngay bây giờ sau khi lệnh tải đượcthực hiện; khối lượng cổ phiếu buôn bán của nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài được cộng vào khốilượng cổ phiếu được phép mua ngay bây giờ saukhi dứt việc giao dịch giao dịch.

(ii) Lệnh mua hoặc một trong những phần lệnh muacổ phiếu của nhà đầu tư chi tiêu nước quanh đó chưa được triển khai sẽ ko được khớp nếukhối lượng cổ phiếu nhà đầu tư chi tiêu nước không tính được phép mua đã mất và lệnh cài đượcnhập tiếp vào khối hệ thống giao dịch sẽ không còn được chấp nhận.

b) Đối với giao dịch thanh toán thỏa thuận:

(i) cân nặng cổ phiếu còn được phépmua của nhà chi tiêu nước ngoài sẽ tiến hành giảm xuống ngay sau khoản thời gian giao dịch thỏathuận được triển khai nếu giao dịch đó là thân một nhà đầu tư nước ko kể mua vớimột nhà chi tiêu trong nước bán.

(ii) cân nặng cổ phiếu còn đượcphép download của nhà chi tiêu nước kế bên sẽ được tăng thêm ngay sau khi ngừng việcthanh toán giao dịch thanh toán nếu giao dịch thanh toán thỏa thuận được triển khai giữa một bên đầutư nước ngoài bán đi với một nhà chi tiêu trong nước mua.

(iii) cân nặng cổ phiếu còn đượcphép cài của nhà đầu tư chi tiêu nước ko kể sẽ không chuyển đổi nếu giao dịch thỏa thuậnđược thực hiện giữa hai nhà chi tiêu nước không tính với nhau. Hệ thống có thể chấp nhận được giaodịch thỏa thuận hợp tác giữa nhì nhà đầu tư chi tiêu nước kế bên được thực hiện kể cả vào trườnghợp trọng lượng giao dịch thỏa thuận lớn hơn khối lượng cònđược phép cài đặt của nhà chi tiêu nước ngoài.

Chương III

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU,CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

Điều 22. Đơn vịgiao dịch

1. Đơn vị giao dịch lô chẵn đối vớigiao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu, chứng từ quỹ ETF.

2. Ko quy định đơn vị thanh toán giao dịch đốivới thanh toán giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF. Áp dụng khối lượng giao dịchtối thiểu đối với giao dịch thỏa thuận hợp tác là 5.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF.

3. Thanh toán lô lẻ có cân nặng từ01 mang đến 99 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF được thực hiện theo biện pháp tại Điều 27Quy chế này.

4. SGDCK quyết định biến đổi đơn vịgiao dịch khi quan trọng sau lúc được UBCKNN chấp thuận.

Điều 23. Đơn vịyết giá

1. Đơn vị yết giá phép tắc đối vớigiao dịch khớp lệnh cp là 100 đồng;

2. Đơn vị yết giá cơ chế đối vớigiao dịch thỏa thuận hợp tác cổ phiếu là một trong đồng;

3. Đơn vị yết giá dụng cụ đối vớigiao dịch chứng từ quỹ ETF là 1 trong đồng.

Điều 24. Biên độdao cồn giá

1. SGDCK phương tiện biên độ dao độnggiá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF trong thời gian ngày giao dịch sau khi đượcUBCKNN chấp thuận.

2. Biên độ xấp xỉ giá vào ngàygiao dịch thứ nhất của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF new niêm yết với ngày đầutiên giao dịch thanh toán trở lại đối với cổ phiếu, chứng từ quỹ ETF bị tạm xong giao dịchtrên nhì mươi lăm (25) ngày giao dịch là ±30% so với mức giá tham chiếu.

3. Biên độ giao động giá so với trườnghợp trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, tách doanh nghiệpniêm yết trong ngày không hưởng quyềnlà ±30% so với giá tham chiếu.

4. SGDCK quyết định chuyển đổi biên độdao rượu cồn giá khi quan trọng sau lúc được UBCKNN chấp thuận.

Điều 25. Giới hạndao hễ giá

1. Giới hạn giao động giá so với cổphiếu, chứng từ quỹ ETF được khẳng định như sau:

Giá trằn = giá bán tham chiếu + (Giá tham chiếu x Biên độ xê dịch giá).

Giá sàn = giá chỉ tham chiếu - (Giá thamchiếu x Biên độ giao động giá).

2. Trường hợp sau khoản thời gian tính toán, giátrần với giá sàn bởi giá tham chiếu, giới hạn xấp xỉ giá được khẳng định lạinhư sau:

Giá trần điều chỉnh = giá tham chiếu +01 đơn vị chức năng yết giá

Giá sàn kiểm soát và điều chỉnh = giá tham chiếu -01 đơn vị yết giá.

3. Trường đúng theo giá tham chiếu bởi 100đồng, giới hạn xấp xỉ giá được xác minh lại như sau:

Giá trần kiểm soát và điều chỉnh = giá chỉ tham chiếu +01 đơn vị chức năng yết giá

Giá sàn điều chỉnh = giá tham chiếu.

Điều 26. Giátham chiếu

1. Giá bán tham chiếu của cp trongngày giao dịch thanh toán là giá tạm dừng hoạt động của ngày giao dịch thanh toán gần duy nhất trước đó.

2. Việc khẳng định giá của cổ phiếu, chứngchỉ quỹ ETF new niêm yết trong ngày giao dịch trước tiên được cơ chế như sau:

a) giá bán tham chiếu được vận dụng đối vớicổ phiếu, chứng từ quỹ ETF mới niêm yết trong thời gian ngày giao dịch trước tiên do tổ chứcniêm yết, công ty quản lý quỹ và tổ chức hỗ trợ tư vấn niêm yết (nếu có) đề xuất;

b) Trường hợp trong tía (03) ngày giaodịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên chưa xác minh được mức giá thành đóng cửađược thực hiện là giá tham chiếu vào ngày thanh toán giao dịch kế tiếp, tổ chức triển khai niêm yết,công ty quản lý quỹ với tổ chức hỗ trợ tư vấn niêm yết (nếu có) phải xác minh lại giátham chiếu.

3. Ngôi trường hợp cp bị trợ thời ngừnggiao dịch trên nhị mươi lăm (25) ngày giao dịch, lúc được giao dịch thanh toán trở lại,giá tham chiếu do SGDCK quyết định sau khi được sự thuận tình của UBCKNN.

4. Ngôi trường hợp giao dịch cổ phiếu, chứngchỉ quỹ ETF không được hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá bán tham chiếu tạingày không hưởng trọn quyền được xác minh theo lý lẽ lấy giá tạm dừng hoạt động của ngàygiao dịch ngay sát nhất kiểm soát và điều chỉnh theo quý giá cổ tức được nhận hoặc giá trị củacác quyền kèm theo, ngoại trừ những trường đúng theo sau:

a) Doanh nghiệp thiết kế trái phiếu gửi đổi;

b) doanh nghiệp lớn trả cổ tức bởi tiềnvới quý giá số tiền to hơn hoặc bằng giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giaodịch liền trước thời gian ngày không hưởng quyền;

c) Doanh nghiệp thi công thêm cổ phiếuvới giá chỉ phát hành cao hơn nữa giá ngừng hoạt động của cổ phiếu trong ngày giao dịch liềntrước ngày không hưởng quyền sau khoản thời gian đã kiểm soát và điều chỉnh theo những quyền không giống (nếucó);

d) Doanh nghiệp tiến hành trả cổ tức/thưởngbằng cp quỹ đến cổ đông hiện tại hữu.

5. Trường hợp bóc tách hoặc gộp cổ phiếu,giá tham chiếu trên ngày giao dịch trở lại được xác minh theo cơ chế lấy giáđóng cửa ngõ của ngày thanh toán trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộpcổ phiếu.

6. Trong một vài trường hợp nên thiết,SGDCK hoàn toàn có thể áp dụng cách thức xác định giá tham chiếu khác sau khi đượcUBCKNN chấp thuận.

Điều 27. Giao dịchlô lẻ

1. Thanh toán lô lẻ được thực hiệntheo cách thức khớp lệnh liên tục và phương thức thỏa thuận trên hệ thống giaodịch hoặc các bề ngoài khác do SGDCK quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Nhà đầu tư chỉ được phép nhập lệnhLO đối với giao dịch lô lẻ với phải tuân hành quy định về sửa, bỏ lệnh LO tươngtự so với giao dịch lô chẵn.

3. Đơn vị thanh toán giao dịch lô lẻ là 01 cổphiếu, chứng từ quỹ ETF.

4. Giá chỉ giao dịch:

a) giá chỉ của lệnh thanh toán lô lẻ phảituân thủ theo các quy định về giá bán giao dịch giống như giao dịch lô chẵn;

b) những lệnh thanh toán lô lẻ không đượcsử dụng để khẳng định giá đóng góp cửa, giá chỉ tham chiếu, giá bán tính chỉ số.

5. Thanh toán lô lẻ của cổ phiếu, chứngchỉ quỹ ETF bắt đầu được niêm yết hoặc thanh toán trở lại sau nhì lăm (25) ngày tạmngừng thanh toán không được nhập vào khối hệ thống giao dịch cho tới khi có mức giá đóngcửa được xác lập.

Chương IV

CÁC GIAO DỊCH ĐẶCBIỆT

Điều 28. Giao dịchcổ phiếu quỹ

1. Tổ chức niêm yết thâu tóm về cổ phiếuquỹ, bán cổ phiếu quỹ trên khối hệ thống giao dịch của SGDCK phải tuân hành quy địnhvề giao dịch thanh toán cổ phiếu quỹ tại Điều 8, Thông bốn số203/2015/TT-BTC.

2. Ngôi trường hợp sau khoản thời gian tính toán, giáđặt cao nhất, thấp tốt nhất để triển khai giao dịch cp quỹ bằng với mức giá thamchiếu thì tiến hành theo giá tham chiếu.

3. Tổ chức triển khai niêm yết thực hiện giao dịchcổ phiếu quỹ không tuân theo các chế độ tại Khoản 1, 2 Điều này buộc phải được sự chấpthuận bởi văn bạn dạng của UBCKNN ít nhất ba (3) ngày thao tác làm việc trước lúc thực hiệngiao dịch.

Điều 29. Giao dịchtạo lập thị trường

Hoạt động giao dịch thanh toán tạo lập thị trườngphải vâng lệnh các pháp luật tại Điều 12, Thông tư số203/2015/TT-BTC và quy chế hướng dẫn hoạt động tạo lập thị trường do SGDCKban hành.

Điều 30. Giao dịchcổ phiếu của người đóng cổ phần lớn, tín đồ nội bộ và người có liên quan

2. Người tiến hành giao dịch nêu tạiKhoản 1 Điều này phải tiến hành nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo về kết quảthực hiện giao dịch nêu trên theo luật pháp của pháp luật.

Chương V

CẢNH BÁO, KIỂMSOÁT, HẠN CHẾ, TẠM NGỪNG GIAO DỊCH ĐỐI VỚI CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

Điều 31. Ký hiệutrạng thái hội chứng khoán

SGDCK quy định những ký hiệu đối với trạngthái đầu tư và chứng khoán niêm yết vào ngày giao dịch (Phụ lục gắn kèm).

Thành viên có trọng trách cung cấpthông tin về trạng thái chứng khoán trong ngày giao dịch thanh toán cho nhà đầu tư trêncác phương tiện công bố thông tin.

Điều 32. Cảnhbáo, kiểm soát điều hành chứng khoán niêm yết

1. Kinh doanh chứng khoán niêm yết bị cảnh báo,kiểm rà theo phép tắc tại quy định niêm yết kinh doanh chứng khoán tại SGDCK.

2. SGDCK áp dụng ký hiệu “DS” đối vớichứng khoán bị chú ý và ký hiệu “C” so với các chứng khoán bị kiểm soát điều hành trênhệ thống giao dịch.

3. Sau khoản thời gian tổ chức niêm yết khắc phụcđược các tình trạng dẫn mang đến việc kinh doanh thị trường chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát, SGDCK vẫn hủybỏ các ký hiệu nêu trên.

Điều 33. Hạn chếgiao dịch, tạm xong giao dịch đầu tư và chứng khoán niêm yết

1. đầu tư và chứng khoán bị hạn chế giao dịch,tạm chấm dứt giao dịch theo nguyên tắc tại quy chế niêm yết thị trường chứng khoán của SGDCK.

2. SGDCK thực hiện hạn chế giao dịchvà vận dụng ký hiệu “L” so với các kinh doanh thị trường chứng khoán bị tinh giảm giao dịch; thực hiệntạm chấm dứt giao dịch và áp dụng ký hiệu “H” đối với các thị trường chứng khoán bị tạm bợ ngừnggiao dịch.

3. Kinh doanh chứng khoán được phép giao dịchbình hay sau thời hạn hạn chế giao dịch; giao dịch trở lại sau thời gian bịtạm xong giao dịch được triển khai theo giải pháp tại quy chế niêm yết chứngkhoán của SGDCK.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Điềukhoản thi hành

1. SGDCK phụ trách ban hànhcác tiến trình nghiệp vụ tương xứng với quy chế này với thực hiện thống kê giám sát việc tuânthủ quy chế này của các thành viên.

2. Câu hỏi sửa đổi, bổ sung cập nhật Quy chế nàydo tổng giám đốc SGDCK quyết định sau thời điểm được sự chấp thuận của UBCKNN cùng đượcHội đồng quản ngại trị SGDCK thông qua./.

PHỤ LỤC:

KÝ HIỆU CÁC TRẠNG THÁI CHỨNG KHOÁN TRONGNGÀY GIAO DỊCH(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 653/QĐ-SGDHNngày 12 mon 10 năm2018 của tgđ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)