Cho mạch năng lượng điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp chuyển phiên chiều thân hai đầu đoạn mạch bao gồm dạng (u = 160sqrt 2 mcos(100pi t) m V). Điều chỉnh L đến lúc điện áp UAM đạt cực đại thì UMB=120 V. Điện áp hiệu dụng bên trên cuộn cảm cực lớn có quý hiếm bằng:L vươn lên là thiên nhằm UL max, lúc đó:

(eginarraylU_Lmax ^2 = U^2 + U_RC^2 = U^2 + U_MB^2 = 160^2 + 120^2\ o U_L = 200(V)endarray)


*
*
*
*
*
*
*
*

Mạch điện tiếp liền gồm $R$, cuộn dây thuần cảm gồm độ từ bỏ cảm $L$ biến đổi và tụ năng lượng điện $C$. Điện áp nhị đầu định hình là $U$, tần số $f$. Khi $U_L$cực đại, cảm chống $Z_L$có cực hiếm là:


Mạch điện thông suốt gồm R, cuộn dây thuần cảm tất cả độ trường đoản cú cảm L biến đổi được và tụ điện tất cả điện dung C. Điện áp nhì đầu là U ổn định định, tần số f. Thay đổi L nhằm UL cực đại, giá trị cực lớn của UL là:


Mạch điện nối liền gồm R, cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm L đổi khác được cùng tụ điện bao gồm điện dung C. Điện áp nhị đầu là U ổn định định, tần số f. Biến đổi L nhằm ULmax. Lựa chọn hệ thức đúng?


Cho mạch năng lượng điện RLC nối tiếp. Trong đó (R = 100sqrt 3 Omega ) , (C = dfrac10^ - 4pi F) cùng cuộn dây thuần cảm gồm độ từ bỏ cảm L thay đổi được. Điện áp thân hai đầu đoạn mạch là (u = 200cos(100pi t) m V.) Độ từ cảm của cuộn dây nhằm điện áp hiệu dụng bên trên cuộn cảm L cực lớn là:


Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc tiếp liền có năng lượng điện áp hai đầu đoạn mạch là (u = 120sqrt 2 mcos(100pi t) m V). Biết (R = 20sqrt 3 Omega ) , (Z_C = 60Omega ) với độ từ bỏ cảm L biến đổi (cuộn dây thuần cảm). Khẳng định L để UL cực lớn và giá bán trị cực to của UL bằng bao nhiêu?


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp luân phiên chiều thân hai đầu đoạn mạch gồm dạng (u = 160sqrt 2 mcos(100pi t) m V). Điều chỉnh L đến lúc điện áp UAM đạt cực lớn thì UMB=120 V. Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại có giá trị bằng:Trong mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm R, L, C mắc nối tiếp. Mang lại (C, m R,omega ) không đổi. Biến hóa L đến khi L=L0 thì điện áp UCmax. Khi đó:


Trong mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm R, L, C mắc nối tiếp. đến (C, m R,omega ) ko đổi. Biến đổi L đến khi L=L0 thì hiệu suất Pmax. Lúc đó, Pmax kia được xác minh bởi biểu thức:


Trong mạch điện xoay chiều tất cả R, L, C mắc nối tiếp. Mang đến (C, m R,omega )không đổi. Biến hóa L cho đến lúc L=L0 thì năng lượng điện áp URmax. Lúc đó, URmax đó được xác định bởi biểu thức:


Trong mạch năng lượng điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. đến (C, m R,omega ) ko đổi. Biến đổi L cho đến lúc L=L0 thì năng lượng điện áp UCmax. Khi đó, UCmax kia được xác minh bởi biểu thức:


Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho (C, m R,omega ) không đổi. Biến hóa L cho đến lúc L=L0 thì vào mạch xẩy ra cộng hưởng. Phát biểu làm sao sau đây là sai?


Đoạn mạch luân phiên chiều RLC. Cuộn thuần cảm bao gồm độ từ cảm đổi khác được, điện trở thuần (R m = 100Omega ).Hiệu điện cố gắng hai đầu mạch (u = 200cos(100pi t)V). Khi chuyển đổi độ tự cảm của cuộn dây thì cường độ hiệu dung có giá trị cực lớn là:


Cho mạch điện gồm $R, L, C$ mắc nối tiếp. Mang đến (R = 60Omega , ext C = 125(mu F)), $L$ chuyển đổi được. Đặt vào nhì đầu mạch năng lượng điện một điện áp xoay chiều (u = 120cos(100t + dfracpi 2)V). Khi $L=L_0$thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt quý hiếm cực đại. Lúc đó, biểu thức năng lượng điện áp thân hai bản tụ là:


Đặt điện áp (u = Usqrt 2 mcos(omega mt)V) vào nhị đầu đoạn mạch thông suốt gồm (R = 100Omega ), tụ năng lượng điện C với cuộn cảm tất cả độ tự cảm L đổi khác được. Khi (L = L_1 = dfrac1pi H) thì cường độ chiếc điện qua mạch cực đại. Khi (L = 2L_1)thì năng lượng điện áp sinh sống đầu cuộn cảm thuần đạt rất đại. Tần số góc (omega ) bằng?


Mạch điện tiếp nối gồm R, cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm L đổi khác và tụ năng lượng điện C. Điện áp hai đầu ổn định là U, tần số f. Khi URL rất đại, cảm chống ZL có mức giá trị là:


Mạch điện nối liền gồm R, cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm L biến đổi được và tụ điện có điện dung C. Điện áp nhị đầu là U ổn định, tần số f. Biến đổi L để URL cực đại, giá trị cực lớn của URLmax là:


Cho đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC tất cả L chuyển đổi được. Lúc L=L1 cùng L=L2 thì năng lượng điện áp nhị đầu cuộn cảm không ráng đổi. Lúc L=L0 thì UL đạt rất đại. Hệ thức nào dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa L1 , L2 cùng L0?


Cho đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC có L biến hóa được. Lúc L=L1 cùng L=L2 thì công suất tỏa nhiệt độ trong mạch không cầm đổi. Kiếm tìm hệ thức đúng trong những hệ thức sau?


Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. đến (R = 20Omega , m C = 125 m (mu F)), L biến hóa được. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp luân phiên chiều (u = 40cos(100t + pi /2) m V). Tăng L nhằm cảm chống tăng từ bỏ (20Omega )đến (60Omega ), thì hiệu suất tiêu thụ trên mạch:


Đặt năng lượng điện áp (u = 180sqrt 2 mcosomega mt (V)) (với ω không đổi) vào nhì đầu đoạn mạch AB có đoạn mạch AM nối tiếp đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM bao gồm điện trở thuần R, đoạn mạch MB có cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L biến hóa được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch AM với độ to góc lệch pha của cường độ mẫu điện so với điện áp u lúc L = L1 là U cùng φ1, còn lúc L = L2 thì khớp ứng là (sqrt 8 U) với φ2. Biết (varphi _1 + varphi _2 = 90^0). Hệ số hiệu suất của mạch khi L = L1 là


Cho đoạn mạch AB tất cả điện trở thuần R, cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm L với tụ điện tất cả điện dung C mắc nối tiếp; trong các số ấy R cùng C ko đổi, còn L chuyển đổi được. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp luân phiên chiều (u = Usqrt 2 mcos(omega mt + varphi _u)) (với (U,omega ) không đổi). Điều chỉnh L tới cực hiếm L1 thì hiệu điện vắt hiệu dụng nhị đầu cuộn cảm đạt giá chỉ trị cực to và bởi ULmax. Call UCmax là cực hiếm hiệu điện cố kỉnh hiệu dụng cực to ở hai đầu tụ điện. Cho thấy (U_Lmax = sqrt 5 U_Rm max) . Hệ thức như thế nào sau đây là đúng?


Một mạch điện có điện trở thuần $R$, tụ điện $C$ với cuộn cảm thuần $L$ mắc nối tiếp, trong những số ấy độ tự cảm $L$ bao gồm thể đổi khác được. Đặt vào mạch năng lượng điện một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng trên mỗi thành phần lần lượt là $U_R= 40V$, $U_C= 60V$, $U_L=90V$. Giữ nguyên điện áp, thay đổi độ trường đoản cú cảm $L$ nhằm điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm là $60V$ thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu năng lượng điện trở gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số không thay đổi vào nhị đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm biến hóa trở R, tụ điện gồm điện dung C cùng cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm L thay đổi được. Ứng cùng với mỗi giá trị của R, khi L = L1 thì trong khúc mạch có cộng hưởng, khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm đạt cực hiếm cực đại. Hình bên là trang bị thị trình diễn sự phụ thuộc vào của ∆L = L2 – L1 theo R. Giá trị của C là


*

Cho đoạn mạch RLC bao gồm L đổi khác được. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện cố xoay chiều tất cả tần số f. Khi (L = L_1 = dfrac2pi ,,H) hoặc (L = L_2 = dfrac3pi ,,H) thì hiệu điện cầm trên cuộn dây thuần cảm này là như nhau. Mong (U_Lmax ) thì L phải bởi bao nhiêu?


Cho đoạn mạch ko phân nhánh RLC bao gồm (R = 30sqrt 3 ,,Omega ;C = dfrac5.10^ - 43pi ,,F), cuộn dây thuần cảm có độ trường đoản cú cảm L chuyển đổi được. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch là (u = 100sqrt 6 cos left( 100pi t + dfracpi 3 ight),,left( V ight)). Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RL rất đại, giá trị đó bằng


Đặt điện áp chuyển phiên chiều (u = 60sqrt 2 cos 100pi t,,left( V ight)) (t tính bằng s) vào nhì đầu đoạn mạch mắc tiếp nối gồm năng lượng điện trở 30 Ω, tụ điện bao gồm điện dung (dfrac10^ - 34pi ,,F) với cuộn cảm thuần có độ từ bỏ cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để cường độ hiệu dụng của cái điện trong khúc mạch đạt cực đại. Lúc đó, điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm là


Đặt năng lượng điện áp xoay chiều bao gồm tần số góc là (omega = 200rad/s) vào nhì đầu đoạn mạch đựng R, L nối tiếp, trong các số ấy L biến hóa được. Khi (L = L_1 = dfrac14H) cùng (L = L_2 = 1H) thì độ lệch pha giữa năng lượng điện áp tức thời nhì đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch là (varphi _1) với (varphi _2). Biết (varphi _1 + varphi _2 = dfracpi 2). Cực hiếm của R là