Giải Vở bài xích tập Toán 3 bài xích 54: luyện tập trang 64

Bài 1 trang 64 Vở bài xích tập Toán 3 Tập 1: Số ?

Thừa số234107160124108
Thừa số23548
Tích

Trả lời

Thừa số234107160124108
Thừa số23548
Tích468321800496864

Bài 2 trang 64 Vở bài tập Toán 3 Tập 1: Tìm x:

a) X : 8 = 101

....................

....................

b) X : 5 = 117

....................

....................

c) X : 3 = 282

....................

....................

Trả lời

a) X : 8 = 101

X = 101 x 8

X = 808

b) X : 5 = 117

X = 117 x 5

X = 585

c) X : 3 = 282

= 282 x 3

X = 846

Bài 3 trang 64 Vở bài bác tập Toán 3 Tập 1: một đội nhóm trồng được 205 cây. Hỏi 3 nhóm trồng được từng nào cây?

Tóm tắt

*

Trả lời

Ba nhóm trồng được số lượng kilomet là:

205 x 3 = 615 (cây)

Đáp số: 615 cây

Bài 4 trang 64 Vở bài tập Toán 3 Tập 1: Một siêu thị có 5 thùng dầu, mỗi thùng dầu cất 150l dầu. Người ta phân phối đi 345l dầu. Hỏi siêu thị đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt

Có : 5 thùng dầu, mỗi thùng bao gồm 150l dầu

Bán : 345l dầu

Còn : …l dầu?

Trả lời

Số lít dầu tất cả trong cửa hàng là:

150 x 5 = 750 (lít)

Số dầu còn lại trong siêu thị là:

750 – 345 = 405 (lít)

Đáp số: 405 lít

Bài 5 trang 64 Vở bài xích tập Toán 3 Tập 1:

Số đang cho24328896
Gấp 8 lần24 x 8 = 192
Giảm 8 lần24 : 8 = 3

Trả lời

Số sẽ cho24328896
Gấp 8 lần24 x 8 = 19232 x 8 = 25688 x 8 = 70496 x 8 = 768
Giảm 8 lần24 : 8 = 332 : 8 = 488 : 8 = 1196 : 8 = 12