*

viết chương trình nhập vào sô nguyên n và n số nguyên tự bàn phím? in ra screen số lượng các số nguyên là số lẻ


*

program so_le;uses crt;varn,i,d:integer;a:Array<1..32000> of integer;beginclrscr;

write('nhap n: ');

readln(n);

for i:= 1 lớn n do

begin

write('nhap a<',i,'>: ');

readln(a);

end;

d:=0;

for i:= 1 to n do

if a gian lận 2 0 then d:=d+1;write('so luong so nguyen la so le la: ',d);

readln;

end.


*

Hãy viết chương nhập vào 1 hàng N số nguyên từ bàn phím ( N là Nguyên dương được nhập từ keyboard vào N>10) . Tính và in ra screen trung bình của những số


1. Thực hành

Bài 1: Viết lịch trình nhập số nguyên n tự bàn phím. Bình chọn và in ra màn hình hiển thị số n có đúng theo lệ hay không với điều kiện n là số nguyên dương chẵn.

Bài 2: Viết lịch trình Pascal nhập những số nguyên x và y từ bỏ bàn phím, in cực hiếm của x cùng y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của x với y rồi in lại ra screen giá trị của x cùng y.

• Ví dụ cho x:=5; y:=7.Hoán đổi để x:=7; y:=5.Cho 1 trở thành trung gian là z, ta hoán đổi x, y lẫn nhau bằng cách:

• z:=y gán quý hiếm số 7 vào đổi thay nhớ z

• y:=x gán cực hiếm số 5 vào vươn lên là nhớ y

• x:=z gán cực hiếm số 7 vào biến nhớ x

Bài 3: Viết công tác nhập vào tía số nguyên a, b cùng c từ bỏ bàn phím. Tính cùng in ra màn hình:

X= a + b + c

Y= (a + b)2 / c.

Chạy lại công tác và nhập giá chỉ trị cho a là 10.5, quan tiền sát kết quả và nêu dấn xét.

 


Lớp 8Tin học
1
0

Viết lịch trình nhập số nguyên n với n số nguyên từ bỏ bàn phím?In ra màn hình hiển thị tổng các số chẵn


Lớp 8Tin học
2
1

viêViết công tác nhập 10 số nguyên từ bàn phím .in ra tấm che hình hàng số vừa nhập

Viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím .in ra các số lẻ

viết trương chình nhập N số nguyên từ bàn phím in ra màn hình hiển thị tổng các số yêu cầu nhập

HELP ME


Lớp 8Tin học
3
0

 Viết lịch trình nhập N số nguyên vào trường đoản cú bàn phím, in ra màn hình giá trị lớn nhất và tổng những giá trị của N số đang nhập vào.


Lớp 8Tin học
1
0

Viết chương trình nhập vào từ keyboard số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng những giá trị là số lẻ vào phạm vi từ 1 dến N, kế tiếp in ra màn hình.


Lớp 8Tin học
1
1

Viết chương trình để in ra màn hình tổng những số lẻ trong 3 số a, b, c (với a, b, c là các số nguyên nhập vào từ bỏ bàn phím).


Lớp 8Tin học
1
0

viết công tác nhập vào keyboard số nguyên dưng N,sử dụng câu lệnh điều kiện để tính số lẻ vào phạm vi từ một đến N, sau đó in ra màn hình


Lớp 8Tin học
1
0

Viết lịch trình nhập vào từ keyboard số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị lag số lẻ trong phạm vi từ 1 đến N, tiếp đến in ra màn hình


Lớp 8Tin học
2
0

Lớp học tập trực tuyến

Vật lí- Cô Minh AnhSinh học 8- Cô ÁnhHoá học 8- Cô Hồng AnhHoá học 8- Thầy VũSinh học 8- Cô MyToán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh AnhSinh học 8- Cô ÁnhHoá học tập 8- Cô Hồng AnhHoá học 8- Thầy VũSinh học 8- Cô MyToán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)