*

viết chương trình nhập vào sô nguyên n và n số nguyên từ bàn phím? in ra màn hình số lượng các số nguyên là số lẻ


*

program so_le;uses crt;varn,i,d:integer;a:Array<1..32000> of integer;beginclrscr;

write('nhap n: ');

readln(n);

for i:= 1 to n do

begin

write('nhap a<',i,'>: ');

readln(a);

end;

d:=0;

for i:= 1 to n do

if a mod 2 0 then d:=d+1;write('so luong so nguyen la so le la: ',d);

readln;

end.


*

Hãy viết chương nhập vào 1 dãy N số nguyên từ bàn phím ( N là Nguyên dương được nhập từ bàn phím vào N>10) . Tính và in ra màn hình trung bình của các số


1. Thực hành

Bài 1: Viết chương trình nhập số nguyên n từ bàn phím. Kiểm tra và in ra màn hình số n có hợp lệ hay không với điều kiện n là số nguyên dương chẵn.

Bài 2: Viết chương trình Pascal nhập các số nguyên x và y từ bàn phím, in giá trị của x và y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của x và y rồi in lại ra màn hình giá trị của x và y.

• Ví dụ cho x:=5; y:=7.Hoán đổi để x:=7; y:=5.Cho 1 biến trung gian là z, ta hoán đổi x, y cho nhau bằng cách:

• z:=y { gán giá trị số 7 vào biến nhớ z }

• y:=x { gán giá trị số 5 vào biến nhớ y }

• x:=z { gán giá trị số 7 vào biến nhớ x }

Bài 3: Viết chương trình nhập vào ba số nguyên a, b và c từ bàn phím. Tính và in ra màn hình:

X= a + b + c

Y= (a + b)2 / c.

Chạy lại chương trình và nhập giá trị cho a là 10.5, quan sát kết quả và nêu nhận xét.

 


Lớp 8Tin học
1
0

Viết chương trình nhập số nguyên n và n số nguyên từ bàn phím?In ra màn hình tổng các số chẵn


Lớp 8Tin học
2
1

viêViết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím .in ra mành hình dãy số vừa nhập

Viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím .in ra các số lẻ

viết trương chình nhập N số nguyên từ bàn phím in ra màn hình tổng các số cần nhập

HELP ME


Lớp 8Tin học
3
0

 Viết chương trình nhập N số nguyên vào từ bàn phím, in ra màn hình giá trị lớn nhất và tổng các giá trị của N số đã nhập vào.


Lớp 8Tin học
1
0

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị là số lẻ trong phạm vi từ 1 dến N, sau đó in ra màn hình.


Lớp 8Tin học
1
1

Viết chương trình để in ra màn hình tổng các số lẻ trong 3 số a, b, c (với a, b, c là các số nguyên nhập vào từ bàn phím).


Lớp 8Tin học
1
0

viết chương trình nhập vào bàn phím số nguyên dưng N,sử dụng câu lệnh điều kiện để tính số lẻ trong phạm vi từ 1 đến N, sau đó in ra màn hình


Lớp 8Tin học
1
0

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị lag số lẻ trong phạm vi từ 1 đến N, sau đó in ra màn hình


Lớp 8Tin học
2
0

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh AnhSinh học 8- Cô ÁnhHoá học 8- Cô Hồng AnhHoá học 8- Thầy VũSinh học 8- Cô MyToán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh AnhSinh học 8- Cô ÁnhHoá học 8- Cô Hồng AnhHoá học 8- Thầy VũSinh học 8- Cô MyToán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)