Vệ sinh cá thể hàng ngày là một chuyển động không thể thiếu góp cho khung người luôn sạch sẽ và khỏe khoắn mạnh. Thuộc Tiếng Anh AZ đi tìm hiểu từ vựng về các vận động vệ sinh cá nhân– Personal Hygiene các các bạn nhé!

Ghi chú:

Những phiên âm bên dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.Một từ có thể nhiều rộng 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh cùng phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu ớt – weak-sound (trong một số trong những trường hợp khi nói, hiện tượng nuốt âm hoặc các âm được nói dịu đi trở thành một âm nhẹ hơn nhưng gần với nó).

*


Contents


Các vận động vệ sinh cá nhân trong giờ Anh 

 UKUS 
Personal Hygiene/ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn//ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn/Vệ sinh cá nhân
Washing face/ˈwɒʃ.ɪŋ feɪs/ /ˈwɑː.ʃɪŋ feɪs/Rửa mặt
Washing hands/ˈwɒʃ.ɪŋ hændz//ˈwɒʃ.ɪŋ hændz/Rửa tay
Washing hair/ˈwɒʃ.ɪŋ heər//ˈwɒʃ.ɪŋ her/Gội đầu
Rinsing hair/rɪns heər//rɪns her/Xả tóc
Brushing hair/brʌʃ ɪŋ heər//brʌʃ ɪŋ her/Chải đầu
Drying hair/draɪ ɪŋ heər//draɪ ɪŋ her/Sấy tóc
Take a shower/teɪk ə ʃaʊər//teɪk ə ˈʃaʊ.ɚ/Tắm bởi vòi sen
Take a bath/teɪk ə bɑːθ//teɪk ə bæθ/Tắm bằng bồn tắm
Use deodorant/juːz diˈəʊ.dər.ənt//juːz diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Flossing teeth/ˈflɒs.ɪŋ tiːθ//flɑː.sɪŋ tiːθ/Xỉa răng
Brushing teeth/brʌʃɪŋ tiːθ//brʌʃɪŋ tiːθ/Đánh răng
Gargle/ˈɡɑː.ɡəl//ˈɡɑːr.ɡəl/Xúc miệng
Shave/ʃeɪv//ʃeɪv/Cạo râu
Cutting nails/ˈkʌt.ɪŋ neɪlz//ˈkʌt.ɪŋ neɪlz/Cắt móng tay
Washing clothes/ˈwɒʃ.ɪŋ kləʊðz//ˈwɑː.ʃɪŋ kloʊðz/Giặt quần áo
Drying clothes/draɪ.ɪŋ kləʊðz//draɪ.ɪŋ kloʊðz/Phơi quần áo

Tên giờ Anh các vật dụng cần sử dụng để lau chùi cá nhân

 

UK

US

 
Shower cap/ʃaʊər kæp//ʃaʊə kæp/Mũ tắm
sponge /spʌndʒ//spʌndʒ/Miếng bọt biển khơi để tắm
deodorant/diˈəʊ.dər.ənt//diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Body lotion/ˈbɒd.i ˈləʊ.ʃən//ˈbɑː.di ˈloʊ.ʃən/Kem dưỡng thể
moisturizer/ˈmɔɪs.tʃər.aɪ.zər//ˈmɔɪs.tʃɚ.aɪ.zɚ/Kem chăm sóc ẩm
Perfume/ˈpɜː.fjuːm//ˈpɜː.fjuːm/Nước hoa
Soap/səʊp//soʊp/Xà phòng
Sanitizer/ˈsæn.ɪ.taɪ.zər//ˈsæn.ə.taɪ.zɚ/Nước khử trùng
Shower cream/ʃaʊər kriːm//ʃaʊə kriːm/Sữa tắm
Shampoo/ʃæmˈpuː//ʃæmˈpuː/Dầu gội
Hair conditioner/heər kənˈdɪʃ.ən.ər/ /her kənˈdɪʃ.ən.ɚ/Dầu xả
Hair gel/heər dʒel//her dʒel/Gel trét tóc
Hair spray/heər spreɪ//her spreɪ/Xịt tóc
Comb/kəʊm//koʊm/Lược
Curling iron/ˈkɜː.lɪŋ aɪən//ˈkɜː.lɪŋ aɪrn/Cây cuốn tóc
Hair dryer/heər ˈdraɪ.ər//her ˈdraɪ.ɚ/Máy sấy tóc
Hair clip/heər klɪp//her klɪp/Kẹp tóc
Bobby pins/ˈbɒb.i pɪnz/ /ˈbɑː.bi pɪnz/Ghim tóc
Toothbrush/ˈtuːθ.brʌʃ/ /ˈtuːθ.brʌʃ/Bàn chải đánh răng
Toothpaste/ˈtuːθ.peɪst//ˈtuːθ.peɪst/Kem tấn công răng
Dental floss/ˈden.təl flɒs//ˈden.təl flɑːs/Chỉ nha khoa
Mouthwash/ˈmaʊθ.wɒʃ//ˈmaʊθ.wɒʃ/Nước súc miệng
Electric shaver/iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vər//iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vɚ/Dao cạo điện
Razor/ˈreɪ.zər//ˈreɪ.zə/Dao cạo râu
Razor bladeˈreɪ.zər bleɪd//ˈreɪ.zə bleɪd/Lưỡi dao cạo
Shaving cream/ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm//ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm/Kem cạo râu
Nail clippers/neɪl ˈklɪp.əz//neɪl ˈklɪp.əz/Đồ cắt móng tay
Emery board/ˈem.ər.i bɔːd//ˈem.ɚ.i bɔːrd/Đồ dũa móng tay
Nail polish remover/neɪl ˈpɒl.ɪʃ rɪˈmuː.vər//neɪl ˈpɑː.lɪʃ rɪˈmuː.və/Thuốc tẩy tô móng tay

How lớn wash your hand properly? phương pháp rửa tay đúng cách

Washing your hands is one of the most effective ways to lớn reduce the spread of disease. You should especially wash your hands before và after you eat, after going lớn the bathroom và when you come into liên hệ with someone who is sick. In order to achieve effective results, make sure you wash your hands properly.

Wet your hands with clean water & apply soap. Lather your hands by rubbing them thoroughly with soap. Scrub your hands for at least 20 seconds. Rinse your hands well. Dry your hands with a towel or air dry.

 Dịch

Rửa tay là một cách tác dụng giảm thiểu sự viral bệnh tật. Đặc biệt, chúng ta nên rửa tay trước và sau khoản thời gian ăn, sau khoản thời gian đi dọn dẹp và lúc tiếp xúc với người hiện giờ đang bị bệnh. Để đạt tác dụng hiệu quả, hãy bảo vệ rằng chúng ta rửa tay đúng cách.

có tác dụng ướt tay bởi nước sạch và thoa xà phòng. Tạo bọt tay bằng cách xoa kỹ cùng với xà phòng. Chà tay trong ít nhất 20 giây. Rửa tay sạch. Lau khô tay bằng khăn hoặc trang bị sấy khô.

Bài tập

Chọn các từ ham mê hợp tiếp sau đây để điền khớp ứng vào các số thể hiện tại các vận động vệ sinh cá nhân có trong ảnh 

Comb my hairBrush my teethWash my hairGargle
Take a showerShave my faceLook in the mirrorPut on deodorant
Put on makeupFloss my teethTake a bathClean my ears
Dry my hairBrush my hairCut my nailsTake off my clothes

 

*


Đáp án: 1- Comb my hair; 2-Look in the mirror; 3- Wash my hair; 4- Clean my ears; 5- Put on deodorant; 6- Put on makeup; 7- Shave my face; 8- Floss my teeth; 9- Take a bath; 10- Brush my teeth; 11- Take a shower; 12- Gargle; 13- Dry my hair; 14- Brush my hair; 15- Cut my nails; 16- Take off my clothes

Đừng quên, nhằm nhớ lâu và nhớ đúng đắn cách vạc âm của từ vựng, không tính ghi chép chúng ta hãy luyện đọc giải pháp phát âm của từ đó hàng ngày, hàng giờ nhé. Học tập thêm nhiều từ bắt đầu theo chủ thể tại đây. Chúc các bạn học vui!