Hướng dẫn các công việc kế toán phải làm đầu năm 2017

các công việc kế toán phải làm trong năm

Hướng dẫn các công việc kế toán phải làm đầu năm 2015

Ngày 30/12/2014 Cục thuế Tỉnh Long An ra công văn Hướng dẫn thực hiện một số báo cáo thuế cần phải thực hiện đầu năm 2015 số 1899 với nội dung chủ yếu như sau:

I.      Các loại báo cáo thuế cần p hải nộp cho kỳ tính thuế năm 2014

1.     Khai thuế GTGT

2.     Khai quyết toán thuế TNDN

–         Đối với DN nộp thuế TNDN theo phương pháp doanh thu trừ chi phí

–         Đối với DN nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

3.     Báo cáo tài chính

4.     Khai quyết toán thuế TNCN

5.     Khai quyết toán thuế tài nguyên

II.   Các công việc cần làm cho năm 2015

1.     Khai thuế môn bài 2015

2.     Khai thuế sử dụng đất nong nghiệp 2015

3.     Các đăng ký đầu năm cho năm 2015:

–         Đăng ký mức tiêu hao hợp lý cho nguyên vật liệu

–         Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

III.  Các lưu ý chính sách có hiệu lực từ năm 1/1/2015

Để download công văn hướng dẫn chi tiết các công việc cần phải thực hiện, anh chị em kê toán click theo Link dưới đây nhé: Hướng dẫn thực hiện các báo cáo thuế đầu năm 2015

Đọc thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *