Hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2015

Hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2015

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm và nộp thuế chậm nhất là ngày 31/3/2015 hoặc không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (đối với trường hợp năm tài chính không trùng với năm dương lịch).

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 
Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:

 •  Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN.
 •  Một hoặc một số phụ lục sau (tùy theo thực tế phát sinh của NNT):
  Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.

Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

Hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2015
Hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2015

Các Phụ lục về ưu đãi về thuế TNDN: mẫu số 03-3A/TNDN, mẫu số 03-3B/TNDN, mẫu số 03-3C/TNDN.
Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.
Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.
Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN.
Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN.
Phụ lục tính nộp thuế TNDN của DN có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN.
Trường hợp DN có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, DN phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế TNDN.

– Báo cáo tài chính (BCTC) năm hoặc BCTC đến thời điểm có quyết định về việc DN thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN, giải thể, chấm dứt hoạt động.

* Lưu ý: BCTC trong các trường hợp sau phải được kiểm toán:
DN, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, gồm:
@ DN có vốn đầu tư nước ngoài;
@ Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
@ Tổ chức tài chính, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
@ Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Các DN, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.
DN, tổ chức phải được DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:
@ DN nhà nước, trừ DN nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
@ DN, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
@ DN, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
@ DN mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
@ DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

* Báo cáo tài chính năm gồm các mẫu biểu sau:Bảng cân đối kế toán (bắt buộc).

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (bắt buộc).
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (không bắt buộc đối với DN áp dụng Chế độ kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC).
 • Bảng cân đối tài khoản (bắt buộc đối với DN áp dụng Chế độ kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC).
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (bắt buộc).
 • Mẫu biểu ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 hoặc Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính.

b) Thuế tài nguyên:
Hồ sơ khai quyết toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN.

c) Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): 

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.
Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN.
 • Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN.
 • Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN.
 • Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 06/KK-TNCN.
 • Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán).

– DN bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế TNCN đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; DN bán hàng đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/KK-BHĐC.

 • Bảng kê mẫu số 02-1/BK-BH.
 • Bảng kê mẫu số 02-2/BK-ĐC.

– Công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý xổ số không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/KK-XS.
Bảng kê mẫu số 02-1/BK-XS.

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *