Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT

Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT

Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT

Áp dụng khi xảy ra trường hợp Kế toán VIẾT SAI THÔNG TIN tại dòng THUẾ SUẤT mà cả 2 bên Mua – Bán đã kê khai thuế.

Hai bên phải tiến hành lập biên bản ghi nhận sai sót trên hóa đơn (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản), sau đó bên BÁN xuất HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH giảm số thuế GTGT (Theo điều 20 của Thông Tư 392014/TT-BTC ngày 31/3/2014)

Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh giảm Thuế Suất GTGT

  •  Phần “Thông tin người mua hàng” ghi đầy đủ như hóa đơn đã xuất ra trước đó.
  • Ở phần “Tên hàng hóa dịch vụ”: ghi Điều chỉnh giảm thuế suất và tiền thuế GTGT của hóa đơn số *** ký hiệu *** ngày ** tháng ** năm **.
  • Các nội dung khác như: đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng đều GẠCH CHÉO  (như hình).
  • Ở phần “hình thức thanh toán”: tiền mặt ghi TM, chuyển khoản ghi CK, đối trừ công nợ (trước đó khách hàng chưa trả tiền ) thì có thể GẠCH CHÉO.
  • Phần “Thuế Suất”: Kế toán ghi mức thuế suất đã ghi trội lên ở hóa đơn trước đó. VD: hóa đơn trước đó ghi thuế suất 10% nhưng trên thực tế là 5% à Phần trội lên là 5% à  Kế toán ghi 5% vào phần thuế suất.
  • Phần “Tiền thuế”: ghi số tiền thuế tương ứng với mức thuế suất cần điều chỉnh giảm.
  • Phần “Tổng cộng thanh toán”: Ghi số tiền thuế GTGT cần điều chỉnh giảm.

LƯU Ý: Trên hóa đơn điều chỉnh giảm KHÔNG ĐƯỢC GHI ÂM, nhưng khi KÊ KHAI THUẾ kế toán phải KÊ KHAI ÂM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *