Black sheep of the family nghĩa là gì?

‘black sheep of the family’: người có nhiều tai tiếng, người vô tích sự, đứa con tồi tệ, người lạc loài, thành phần bất hảo…

*

Ví vụ với cụm từ “black sheep of the family”

My brother is the black sheep of the family.–>Anh tôi là con chiên ghẻ trong gia đình.Gene is the black sheep of the family.–>Gene là người có nhiều tai tiếng trong gia đình.John’s way of life is so different from all of ours. He is known as the black sheep of the family.–>Lối sống của John thật khác biệt với tất cả chúng tôi. Anh ta là nỗi ô nhục của gia đình.Alex started taking drugs at college, failed his exams and has been jobless for the past three years. He’s certainly the black sheep of the Spencer family.–>Alex bắt đầu nghiện ma túy ở trường học, thi trượt và thất nghiệp suốt ba năm qua. Nó đúng là một vết nhơ của gia đình Spencer.My brother is the black sheep of my family.–>Anh tôi là người vô tích sự trong gia đình tôi.He’s the black sheep in the family.–>Anh ta là đứa con tệ nhất trong gia đình.The man is the black sheep in his family and is the only member who has not had a successful career and life.–>Anh ta là người lạc loài trong gia đình và là người duy nhất không thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống.I am the black sheep of the family–>Tôi là đứa con bất hiếuI was the Black Sheep of the Family.–>Tôi là đứa con ngổ ngáo trong gia đình.Rose is the black sheep of the family. She is always in trouble with the police.–>Rose là thành phần bất hảo trong gia đình. Cô ta luôn luôn bị rắc rối với cảnh sát.He keeps making a nuisance of himself. What do you expect from the black sheep of the family?–>Hắn ta lúc nào cũng ây ra đủ thứ bực mình. Anh còn trông đợi được gì ở cái thành phần bất hảo ấy?Debbie is the black sheep of the family, having left home at 17 to live with her boyfriend.–>Debbie là con chiên ghẻ của gia đình, đã bỏ nhà đi để sống với bạn trai từ năm 17 tuổi.The man is the black sheep in his family.–>Anh ta là người lạc loài trong gia đình.The man is the black sheep in his family and is the only member who has not had a successful career and life.–>Anh ta là người lạc loài trong gia đình và là người duy nhất không thành đạt cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.