Black sheep of the family tức thị gì?

‘black sheep of the family’: người có khá nhiều tai tiếng, người vô tích sự, người con tồi tệ, fan lạc loài, nguyên tố bất hảo…

*

Ví vụ với cụm từ “black sheep of the family”

My brother is the black sheep of the family.–>Anh tôi là nhỏ chiên ghẻ trong gia đình.Gene is the black sheep of the family.–>Gene là người có không ít tai giờ đồng hồ trong gia đình.John’s way of life is so different from all of ours. He is known as the black sheep of the family.–>Lối sống của John thật biệt lập với toàn bộ chúng tôi. Anh ta là nỗi hạ nhục của gia đình.Alex started taking drugs at college, failed his exams và has been jobless for the past three years. He’s certainly the black sheep of the Spencer family.–>Alex bước đầu nghiện ma túy ở trường học, thi trượt cùng thất nghiệp suốt bố năm qua. Nó và đúng là một vết nhơ bẩn của gia đình Spencer.My brother is the đen sheep of my family.–>Anh tôi là bạn vô tích sự trong gia đình tôi.He’s the đen sheep in the family.–>Anh ta là đứa con tệ độc nhất trong gia đình.The man is the black sheep in his family & is the only member who has not had a successful career và life.–>Anh ta là bạn lạc chủng loại trong gia đình và là fan duy tuyệt nhất không thành công trong sự nghiệp cùng cuộc sống.I am the đen sheep of the family–>Tôi là đứa con bất hiếuI was the đen Sheep of the Family.–>Tôi là người con ngổ ngáo trong gia đình.Rose is the black sheep of the family. She is always in trouble with the police.–>Rose là yếu tắc bất hảo trong gia đình. Cô ta luôn luôn bị băn khoăn với cảnh sát.He keeps making a nuisance of himself. What bởi you expect from the đen sheep of the family?–>Hắn ta lúc nào cũng ây ra đủ vật dụng bực mình. Anh còn mong chờ được gì ở dòng thành phần bất hảo ấy?Debbie is the black sheep of the family, having left trang chủ at 17 to live with her boyfriend.–>Debbie là bé chiên ghẻ của gia đình, đã bỏ nhà đi để sống với bạn trai từ thời điểm năm 17 tuổi.The man is the black sheep in his family.–>Anh ta là bạn lạc chủng loại trong gia đình.The man is the black sheep in his family and is the only member who has not had a successful career and life.–>Anh ta là tín đồ lạc chủng loại trong gia đình và là tín đồ duy độc nhất vô nhị không thành đạt cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.