Các trường hợp giảm tài sản cố định hữu hình

Các trường hợp giảm tài sản cố định hữu hình

Các trường hợp giảm tài sản cố định hữu hình

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định như sau:

“1. Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…”

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định như sau:

“1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.”

Tài sản cố định hữu hình đóng một vai trò quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có giá trị lớn và chiếm tỷ lệ cao trong tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp, tình hình biến động tăng (giảm) tài sản cố định không nhiều trong kỳ kế toán. Do đó, trong mọi trường hợp giảm tài sản cố định hữu hình, kế toán phải làm đầy đủ các hồ sơ thủ tục, xác định đúng những khoản thiệt hại và thu nhập (nếu có).

Các trường hợp giảm tài sản cố định hữu hình:
  • Tài sản cố định hữu hình giảm do thanh lý, nhượng bán
  • Tài sản cố định hữu hình giảm do góp vốn
  • Tài sản cố định hữu hình giảm do phát hiện thiếu khi kiểm kê
  • Tài sản cố định hữu hình giảm do chuyển thành công cụ dụng cụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *