Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm lao vụ đã hoàn thành.

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả sử dụng tài sản vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất cũng như tính đúng đắn của các giải pháp tổ chức, kinh tế, kỹ thuật. Những chi phí đưa vào giá thành sản phẩm phản ánh được giá trị thực của các tư liệu sản xuất tiêu dùng cho sản xuất và các khoản chi tiêu khác có liên quan tới việc bù đắp giản đơn hao phí, lao động sống. Kết quả thu được là sản phẩm, công việc lao vụ đã hoàn thành đánh giá được mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả của chi phí.

1. Phân loại giá thành.

Xét về mặt quản lý giá thành được phân thành 3 loại:

  • Giá thành kế hoạch: Là giá thành được trước khi tiến hành quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước, các chi phí dự kiến trong kỳ kế hoạch =>Nó là cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp.
  • Giá thành định mức: Cũng là giá thành được xác định trước khi tiến hành sản xuất trên cơ sở các định mức chi phí, các dự toán chi phí hiện hành => Nó là cơ sở xác định kết quả quá trình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp.
  • Giá thành thực tế: Là giá thành được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất, trên cơ sở các chi phí phát sinh thực tế trong quá trình sản xuất => Nó là cơ sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xét về mặt hạch toán và theo quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được phân thành 2 loại:

  • Giá thành sản xuất: là giá thành hình thành trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.
  • Giá thành tiêu thụ (giá thành toàn bộ): là giá thành được hình thành trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (bao gồm giá thành sản xuất và các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp).

2. Đơn vị tính giá thành và kỳ tính giá thành.

2.1. Đơn vị tính giá thành

Đơn vị tính giá thành là đơn vị được thừa nhận trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nó phù hợp với tính chất lí, hoá học của sản phẩm, đơn vị phải thống nhất.
Ví dụ: Vải (mét), nước mắm, rượi, bia (lít, chai), xi măng (tấn)…

2.2. Kỳ tính giá thành

Kỳ tính giá thành sản xuất sản phẩm là thời điểm mà kế toán tính giá thành tiến hành tính giá thành sản phẩm, trên cơ sở chi phí sản xuất đã tập hợp được.
Việc xác định kỳ tính giá thành phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất, chu kỳ sản xuất sản phẩm, kỳ tính giá thành có thể phù hợp với kỳ báo cáo, có thể phù hợp với chu kỳ sản xuất sản phẩm: tháng, quý, năm, đơn đặt hàng, công trình, hạng mục công trình…

3. Những phương pháp tính giá thành sản phẩm chủ yếu

3.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (Giản đơn).

3.2. Phương pháp tính giá thành theo hệ số.

3.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.

3.4. Phương pháp tính giá thành phân bước.

Có 2 phương pháp tính giá thành phân bước:

  • Phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm.
  • Phương pháp phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm

3.5. Phương pháp tính giá thành có loại trừ sản phẩm phụ.

3.6. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.

4. So sánh các phương pháp tính giá thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *