*

*

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 47/SNV-CCVC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 3316/SNV-CCVC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức đảm nhận vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm;

Thực hiện Kế hoạch số 3097/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022,

Xét nhu cầu biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng

 

STT

Môn / Chức danhChỉ tiêu tuyển dụng 

Ghi chú

1Ngữ văn10
2Lịch sử0301 chỉ tiêu cấp THCS của

Trường Dạy trẻ Khuyết tật

3Địa lý04
4GDCD01
5Tiếng Anh16
6Tiếng Pháp03
7Toán02
8Vật lý03
9Hóa học0801 chỉ tiêu cấp THCS của

Trường Dạy trẻ Khuyết tật

10Sinh học04
11KTNN05
12KTCN08
13Thể dục01
14Quốc phòng02
15Tin học05
16GV Tiểu học01Chỉ tiêu của

Trường Dạy trẻ Khuyết tật

17Văn thư02
18Kế toán04
19Y tế03
20Thư viện04
 

21

Nhân viên

Thiết bị, thí nghiệm

 

01

Tổng cộng90
 Số lượng vị trí việc làm cụ thể: xem Phụ lục đính kèm.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

– Là công dân Việt Nam, có nguyện vọng làm giáo viên hoặc công tác khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.


III. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh

1. Chức danh nghề nghiệp giáo viên

1.1 Giáo viên Tiểu học (tuyển dụng vào Trường Dạy trẻ Khuyết tật). Người dự tuyển phải có:

Bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiểu học và có Chứng chỉ bồi dưỡng về tật học;

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được

1.2. Giáo viên Trung học cơ sở

Người dự tuyển phải có:

Bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở. Riêng đối với giáo viên đăng ký vào Trường Dạy trẻ Khuyết tật phải có Chứng chỉ bồi dưỡng về tật học;

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được

1.3. Giáo viên Trung học phổ thông

Người dự tuyển phải có:

Bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông;

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

2. Chức danh nghề nghiệp nhân viên

2.1 Nhân viên Kế toán

Người dự tuyển phải có:

– Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính;

– Chứng chỉ Tin học trình độ A hoặc Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

– Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam.

2.2. Nhân viên Văn thư

Người dự tuyển phải có:

Bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư – lưu trữ, văn thư hành chính, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư.

Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

2.3. Nhân viên Thư viện

Người dự tuyển phải có:

Bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Thư viện, Thông tin – Lưu trữ;

Chứng chỉ Tin học trình độ A hoặc Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc bậc 2 (A2) – Khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam.

2.4. Nhân viên Y tế

Người dự tuyển phải có:

Bằng tốt nghiệp chuyên môn từ Y sĩ trung cấp trở lên;

Chứng chỉ Tin học trình độ A hoặc chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam.

2.5. Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm

Người dự tuyển phải có:

Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học, cụ thể như sau:

+ Sư phạm Vật lí, Hóa học, Sinh học,

+ Công nghệ Hóa học,

+ Điện, điện tử);

Chứng chỉ Tin học trình độ A hoặc chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam.

IV. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phỏng vấn, công bố kết quả

1. Hồ sơ dự tuyển

gmail.com.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian phỏng vấn, công bố kết quả xét tuyển

Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến trong tháng 01/2022.

IV. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (mỗi thí sinh dự kiến đóng 400.000 đồng).

V. Hình thức, nội dung, cách tính điểm

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

Vòng 1: Xét điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vòng 2: Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển gồm những nội dung:

Luật Giáo dục;

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Luật Viên chức; Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viên chức;

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Các Nghị định, Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng vị trí dự tuyển viên chức (đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch nhân viên y tế trường học, kế toán, thư viện, văn thư, thiết bị – thí nghiệm);

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học);

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông);

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;

Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập;

Phương pháp giảng dạy; Kiến thức về chuyên môn;

Tâm lý học; Giáo dục học.

3. Cách tính điểm

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

4. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần

VI. Thời hạn nhận việc

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền hủy kết quả trúng tuyển.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Trường hợp thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ qua số điện thoại 0292 3731 684 để được hướng dẫn cụ thể.