Trong giao tiếp tiếng Anh, việc phát âm chuẩn đuôi es với s là siêu quan trọng, bên cạnh đó quy tắc thêm s, es vào sau hễ từ với danh từ cũng tương đối cần thiết. Vị vậy, hãy cùnghocketoanthue.edu.vn nắm vữngquy tắc sau đó 1 cách đúng mực nhé.


1. Quy tắc thêm s, es vào sau cồn từ

Thêm ES vào sau những động trường đoản cú tận cùng bởi S, O, X, SH, CH:

Teach → Teaches.Watch→ WatchesTomato → TomatoesKiss → KissesBox → BoxesGo → GoesCross → CrossesFix → FixesBrush → brushes

Lưu ý:Các danh trường đoản cú tận cùng bằng O, trường hợp trước O là phụ âm thì thêm ES như trên, ví như trước O là nguyên âm hoặc các từ vay mượn của quốc tế thì chỉ việc thêm S: radio – radios; piano – pianos, photo – photos (từ vay mượn mượn).

Các động từ tận cùng bởi Y, ví như trước Y là phụ âm thì ta đổi Y thành I ngắn rồi thêm ES, giả dụ trước Y là nguyên âm thì chỉ cần thêm S:

Study → StudiesPlay → Plays.Fly → FliesSky → Skies Baby→ BabiesCountry→ Countries.

Các trường phù hợp còn lại chỉ việc thêm S sau cồn từ.

work → works

2. Nguyên tắc thêm s, es đối với danh tự

*
*
*
*
*
*
Trường hợp đặc biệt quan trọng với âm/θ/sẽ tất cả 2 biện pháp đọc là/z/hoặc/s/khi thêm Svào cuối câu, ví dụ:

Bath(v,n)Baths/bæθs/ – /bæðz/Tắm

Trường hợp đặc biệt quan trọng với từHOUSE/haʊs/:

House(n)Houses/ˈhaʊsɪz/WrongNhững ngôi nhà
House(n)Houses/ˈhaʊzɪz/RightNhững ngôi nhà

4. Bài tập về phong thái thêm s, es và phương pháp phát âm s, es

Bài 1:Chọn từ tất cả phần in đậm phát âm khác các từ còn lại:

A. Skims B. Works C. Sits D. LaughsA. Fixes B. Pushes C. Misses D. GoesA. Cries B. Buzzes C. Studies D. SuppliesA. Holds B. Notes C. Replies D. SingsA. StoolsB. CardsC. CabsD. ForksĐáp án cùng giả bỏ ra tiết

1. A

A. Skims / skimz/ : hớt bọt, hớt váng

B. Works /wə:ks/: có tác dụng việc

C.sits /sits/: ngồi

D. Laughs /lɑ:fs/: cười

2. D

A. Fixes /fiksiz/ : gắn, lắp

B. Pushes /pu∫iz/: xô đẩy

C. Misses / misiz/: trượt, chệch

D. Goes /gouz/: đi

3. B

A. Cries /kraiz/: gào, khóc

B. Buzzes / bʌsiz/: kêu vù vù, kêu vo vo

C. Studies / ‘stʌdiz/: học, nghiên cứu

D. Supplies / sə’plaiz/: cung cấp, tiếp tế

4. B

A. Holds/houldz/:cầm, nắm, giữ

B. Notes /nouts/: ghi nhớ, ghi chú

C. Replies/ri’plaiz/: trả lời, đáp lại

D. Sings/siɳz/: hát

5. D

A. Stools/stu:lz/: mọc trồi, đâm trồi

B. Cards/kɑ:dz/: những cái thẻ

C. Cabs/kæbz/: cabin buồng lái

D. Forks/fɔ:ks/: cái nĩa

Bài 2:Chọn từ bao gồm cách vạc âm s/es khác những từ còn lại

Alaughs B. Drops C. Maintains D. ImportsA. Trays B. Says C. Bays D. OverstaysA. Likes B. Ships C. Cats D. WishesA. Speeds B. Garages C. ChangesD. PlaysĐáp án và giải thuật chi tiết

1. C

A. Laughs /lɑːfs/ (V-s): cười

B. Drops /drɒps/ (V-s): rơi, rớt

C. Maintains /meɪnˈteɪnz/ (v): duy trì

D. Imports /ˈɪmpɔːts/ (v): nhập khẩu

2. B

A. Trays /treɪz/ (n): mâm, khay

B. Says /sez/ (V-s): nói

C. Bays /beɪz/ (n): vịnh

D. Overstays /ˌəʊvəˈsteɪz/ (v): sinh hoạt lại vượt lâu; giữ giàng quá hạn

3. D

A. Likes /lɑɪks/:thích

B. Ships /ʃɪps/: nhỏ tàu

C. Cats /kæts/: con mèo

D. Wishes /wɪʃɪz/: ý muốn muốn

4.A

A. Speeds /spi:dz/

B. Garages /ɡærɑːʒɪz/

C. Changes /tʃeɪndʒɪz/

D. Plays /pleɪz/

Bài viết bên trên của hocketoanthue.edu.vn đã phân tách sẽ cho cho chính mình quy tắc thêm s và es vào danh từ bỏ và động từ chuẩn chỉnh xác, dễ hiểu, giúp cho bạn nắm vững con kiến thức để triển khai bài tập thiệt tốt. Chúc bạn thành công xuất sắc nhé!