14. 8. Các từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity

Trọng âm thực sự là một thử thách đối với người Việt khi học tiếng Anh. Do tiếng Việt không có trọng âm, nên việc tập một thói quen sử dụng ngôn ngữ khác với trọng âm không hề dễ dàng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những quy tắc trọng âm tiếng Anh cơ bản qua nội dung bài viết dưới đây. Việc luyện nói có trọng âm sẽ giúp bạn sử dụng những câu giao tiếp tiếng Anh dễ dàng hơn.

Trọng âm trong tiếng anh là gì?

Trước hết bạn cần hiểu trọng âm tiếng Anh là gì? Đây là những âm tiết được nhấn mạnh, đọc to và rõ hơn âm tiết khác của từ. Trọng âm giúp cho ngữ điệu của từ, câu mềm mại và rõ ràng hơn. Trọng âm là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới việc phát âm tiếng Anh có chuẩn hay không.


Kiểm tra phát âm với bài tập sau:


{{ sentences.text }}
Tiếp tục
Click to start recording!
Recording... Click to stop!
*

= sentences.length" v-bind:key="sIndex">

Dấu hiệu nhận biết trọng âm khi phiên âm tiếng Anh là dấu phẩy được đặt trước âm tiết đó.

Ví dụ:

– Relax – /rɪˈlæks/ – trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 /ˈlæks/

– Understand – /ˌʌn.dəˈstænd/ – trọng âm rơi vào tiết thứ 3 /ˈstænd/

Âm tiết là gì?

Đầu tiên, bạn cần phải xác định được số lượng âm tiết của từ. Âm tiết là một đơn vị của âm thanh, hình thành bởi một nguyên âm hay kết hợp giữa nguyên âm và phụ âm. Đặc biệt, để cấu thành một âm tiết, bắt buộc phải có một nguyên âm.

Trừ khi nguyên âm đó là /ə/ thì nó cũng có thể được lược bỏ.

Tại sao cần học quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh?

Phát âm chuẩn và có ngữ điệu

Khi đọc đúng trọng âm, bạn phát âm từ sẽ chuẩn hơn, các từ và mở rộng ra là cả câu sẽ có ngữ điệu hay hơn nhiều so với việc nói, đọc cùng một âm điệu.

Tránh gây hiểu nhầm khi giao tiếp

Biết cách nhấn trọng âm, phát âm chuẩn sẽ tránh được những nhầm lẫn trong giao tiếp. Vì có nhiều từ tiếng Anh có âm gần giống nhau, thậm chí là giống nhau hoàn toàn nhưng trọng âm khác nhau nên mang những nghĩa khác nhau.

*

14 Quy tắc trọng âm tiếng Anhcơ bản, đầy đủ và dễ nhớ nhất

1. Danh từ 2 âm tiết

Với loại danh từ này, trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu tiên, tuy nhiên cũng sẽ có những ngoại lệ.

Ví dụ: comment – /ˈkɒm.ent/, notebook – /ˈnəʊt.bʊk/, keyword – /ˈkiː.wɜːd/

Ngoại lệ có danh từ 2 âm tiết nhưng trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2: machine – /məˈʃiːn/, hotel – /həʊˈtel

2. Quy tắc trọng âm động từ 2 âm tiết

Trọng âm của động từ 2 âm tiết rơi vào âm tiết thứ hai:

Ví dụ: agree – /əˈɡriː/, believe – /bɪˈliːv/, begin -/bɪˈɡɪn/

Trường hợp goại lệ: argue – /ˈɑːɡ.juː/, finish – /ˈfɪn.ɪʃ/, visit – /ˈvɪz.ɪt/

3. Tính từ 2 âm tiết

Trọng âm của tính từ 2 âm tiết rơi vào âm tiết đầu tiên:

Ví dụ: spicy – /ˈspaɪ.si/, ugly – /ˈʌɡ.li/, fishy – /ˈfɪʃ.i/

Một số trường hợp ngoại lệ: aware – /əˈweər/, alone – /əˈləʊn/

4. Danh từ ghép

Đối với danh từ ghép, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên:

Ví dụ: bellboy –/ˈbel.bɔɪ/, gateway –/ˈɡeɪt.weɪ/, housewife – /ˈhaʊs.waɪf/

5. Tính từ ghép

Tương tự danh từ ghép, tính từ ghép cũng có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên:

Ví dụ: seasick – /ˈsiː.sɪk/, trustworthy – /ˈtrʌstˌwɜː.ði/, peacekeeping – /ˈpiːsˌkiː.pɪŋ/

Nhưng cũng có một vài ngoại lệ: well-educated – /welˈed.jʊ.keɪ.tɪd/, best-selling – /bestˈsel.ɪŋ/, easy-going – /iː.ziˈɡəʊ.ɪŋ/.

6. Động từ ghép

Trọng âm của động từ ghép rơi vào âm tiết thứ 2:

Ví dụ: overwork – /ˌəʊ.vəˈwɜːk/, overflow -/ˌəʊ.vəˈfləʊ/, overbook – /ˌəʊ.vəˈbʊk/

7. Trọng âm rơi vào âm tiết sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Một vài ví dụ cho quy tắc trọng âm đối với các từ có chứa âm tiết sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self:

Maintain – /meɪnˈteɪn/, convert – /kənˈvɜːt/, occur – /əˈkɜːr/; invent- /ɪnˈvent/; consist- /kənˈsɪstf

8. Các từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity

Hậu tố là gì? Hậu tố (Suffix) là một chữ cái hoặc một nhóm chữ cái kết hợp với nhau thường được thêm vào cuối từ để thực hiện chức năng ngữ pháp của câu.Với các từ có hậu tố như trên, trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết ngay trước các hậu tố này:

Ví dụ: station – /ˈsteɪ.ʃən/, balance – /ˈbæl.əns/, sentence – /ˈsen.təns/, availability – /əˌveɪ.ləˈbɪl.ə.ti/, Christian – /ˈkrɪs.tʃən/

9. Những từ có hậu tố là: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al

Nếu từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, trường hợp từ có từ 3 âm tiết trở lên, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối từ.

Ví dụ: photography – /fəˈtɒɡ.rə.fi/, communicate – /kəˈmjuː.nɪ.keɪt, technology – /tekˈnɒl.ə.dʒi/

10. Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A

Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: afraid – /əˈfreɪd/, avail – /əˈveɪl/, aback – /əˈbæk/, admire – /ədˈmaɪər/

11. Hầu hết trọng âm không rơi vào tiền tố

Tiền tố (Prefix) là một chữ cái hoặc một nhóm chữ cái kết hợp với nhau xuất hiện ở đầu một từ mà làm thay đổi nghĩa gốc của từ. Hầu như không đánh trọng âm vào tiền tố. Ví dụ như các từ dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord,…

Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp đặc biệt như‘underpass, ‘underlay…

12. Các từ chứa hậu tố ment, ship, ness, er/or, hood, ing, en, ful, able, ous, less

Đối với từ có chứa những hậu tố trên, trọng âm chính là trọng âm của từ gốc.

Ví dụ như ag’reement, ‘meaningless, re’liable, ‘poisonous, ‘happiness, re’lationship,…

13. Các từ chứa hậu tố “ee, eer, ese, ique, esque, ain”

Với từ chứa những hậu tố trên thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa hậu tố đó.

Ví dụ như ag’ree, volun’teer, Vietna’mese, re’tain, main’tain…

Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ là com’mittee, ‘coffee, em’ployee…

14. Các từ kết thúc bằng đuôi how, what, where

Với những từ kết thúc bằng đuôi how, what, where, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ví dụ như ‘anywhere, ‘somehow, ‘somewhere…

Mẹo đánh trọng âm tiếng Anh chuẩn chỉnh qua bài thơ trọng âm

“Hầu hết danh, Tính hai âm

Và danh từ ghép nhấn âm tiết đầu

Động hai âm tiết nhấn sau

Động, Tính từ ghép nhấn từ tố hai”

Bài thơ trọng âm sẽ giúp bạn dễ dàng hoàn thành chính xác và nhanh chóng các bài tập trọng âm cũng như tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh.

Trọng âm tiếng Anh trong câu

Kkhông chỉ từ mà trong tiếng Anh, câu cũng có trọng âm. Những từ được nhấn trọng âm thì thường được phát âm to và chậm hơn những từ còn lại. Trọng âm câu rất quan trọng bởi cách đánh trọng âm vào cùng các từ khác nhau trong câu có thể làm thay đổi hoàn toàn nghĩa hàm chứa trong câu nói.

Ví dụ:

I’m in the bedroom (Tôi chứ không phải ai khác đang ở trong phòng ngủ)I’m in thebedroom (Tôi đang ở trong phòng ngủ chứ không phải ở nơi nào khác)

Ngoài ra, trọng âm câu còn tạo ra giai điệu, hay tiếng nhạc cho ngôn ngữ. Đó chính là âm điệu, tạo nên sự thay đổi trong tốc độ nói tiếng Anh. Cách nhịp giữa từ được đánh trọng âm là như nhau.

Hầu hết các từ trong câu được chia làm hai loại: từ thuộc về mặt nội dung (content words) và từ thuộc về mặt cấu trúc (structure words). Thông thường, các từ thuộc nội dung sẽ được nhấn trọng âm bởi đây là những từ quan trọng và mang nghĩa của câu.

Ví dụ:

Wewanttogotowork.I amtalkingto myfriends.

Bài tập tra trọng âm tiếng Anh có đáp án

Để ghi nhớ quy tắc trọng âm tiếng Anh đầy đủ, bạn hãy thử tìm ra đáp án có cách đánh trọng âm khác với những từ còn lại:

1. a. visitb. becomec. tabled. deny
2. a. visitb. beautifulc. constancyd. sympathy
3. a. tableb. unselfishc. attractiond. machine
4. a. carefulb. dangerousc. cheapd. attraction
5. a. detectiveb. romanticc. carefuld. adventure

Đáp án:

1. c vì các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2

2. a vì các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu tiên

3. a vì các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2

4. d vì các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu tiên

5. cvì các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2

ELSA Speak – App xác định trọng âm và luyện phát âm tốt nhất hiện nay

*

Để hỗ trợ tốt hơn cho người học tiếng Anh, các ứng dụng luyện nói tiếng Anh như ELSA Speak đã ra đời. ELSA Speak cung cấp hệ thống các bài học luyện phát âm với đầy đủ 44 âm tiết của tiếng Anh. Người học sẽ nhận biết được lỗi sai của mình khi phát âm nhờ vào chức năng nhận diện lỗi của ứng dụng và bạn sẽ chủ động để cố gắng điều chỉnh thật chính xác cách phát âm.

ELSA speak cũng có đầy đủ các hướng dẫn chi tiết từ khẩu hình, cách nhả hơi và đặt lưỡi để tạo nên âm đúng nhất. Bên cạnh đó, một hệ thống từ điển phát âm chuyên biệt cũng được thiết kế giúp người học vừa tra nghĩa, bổ sung vốn từ vựng vừa nắm được quy tắc, cách phát âm của từ đó. Nhờ vậy mà ELSA Speak được xem là App đánh trọng âm chuẩn, một trong những cách học tiếng Anh hiệu quả nhất hiện nay.

Bí quyết nhớ từ vựng tiếng Anh: Cách học 50 từ vựng tiếng Anh mỗi ngày

Tổng hợp kiến thức về thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) trong tiếng Anh

Có tới 90% người dùng sau khi luyện tập cùng ELSA Speak đã cải thiện khả năng phát âm rất nhiều. Bạn cũng có thể làm được điều này! Hãy cài đặt ngay ELSA Speak và cho bắt đầu dành thời gian mỗi ngày để chủ động điều chỉnh cách phát âm chuẩn hơn. Khi phát âm chuẩn sự tự tin của bạn khi giao tiếp cũng được nâng cao hơn.