aqueous·state·nation·land·juice·-land·move·run·aqua·Belgium·tank-car·lye·wæter

*
water
*

Để dự phòng luật new , 30.000 xe mới đã đăng ký vào tuần trước đó , tối thiểu là bằng ba lần tỷ lệ thông thường , hãng tin bên nước Xinhua .
In anticipation of the new ruling , 30,000 new vehicles were registered in the past week , at least three times the normal rate , Xinhua state news agency .
(Ma-thi-ơ 28:19, 20) Điều ấy thật thích hợp biết bao, vì những người tốt nghiệp được gởi đi phục vụ ở trăng tròn nước khác nhau!
(Matthew 28:19, 20) How appropriate that was, since the graduates are being sent khổng lồ serve in 20 different countries!
Như thời của Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời đời đời, Đức Giê-hô-va, tiếp tục là nguồn nước duy nhất ban sự sống.
As was the case in Jeremiah’s day, the eternal God, Jehovah, continues to be the only Source of life-giving waters.
Vào ngày 2 tháng 8 năm 1963, luật đạo Gilson lần đồ vật hai thỏa thuận có hiệu lực, phân chia cố định và thắt chặt nước Bỉ thành 4 khu vực ngôn ngữ: khu vực nói giờ đồng hồ Hà Lan, giờ đồng hồ Pháp, tiếng Đức, cùng Bruxelles là vùng tuy vậy ngữ.
On August 2, 1963, the second Gilson Act entered into force, fixing the division of Belgium into four language areas: a Dutch, a French and a German language area, with Brussels as a bilingual area.
Mật độ bồi bổ thấp, áp lực nặng nề nước cực to gan cùng cùng với việc không tồn tại ánh sáng sủa chiếu tới đã tạo ra điều kiện sống bất lợi làm mang đến nơi đây bao gồm rất ít các loài sinh vật có tác dụng tồn tại.
The low nutrient level, extreme pressure và lack of sunlight create hostile living conditions in which few species are able khổng lồ exist.
Vào thời điểm cuối thế kỷ 18, Đại thanh nữ Hoàng Catherine của Nga loan báo rằng bà đã đi tham quan khoanh vùng phía phái mạnh của đế quốc mình, gồm vài đại sứ nước ko kể đã tháp tùng với bà.
In the late 18th century, Catherine the Great of Russia announced she would tour the southern part of her empire, accompanied by several foreign ambassadors.
Với Ebola sự bấn loạn nó gây ra cùng với việc có một số ca lây nhiễm đến những nước cải tiến và phát triển đã khiến cho cho xã hội thế giới kết nối với nhau cùng với việc nỗ lực của rất nhiều nhà cung ứng vắc-xin mặt hàng đầu, giờ đồng hồ thì họ có phần đa thứ này: Hai mẫu thử vắc-xin hữu nghiệm sống các tổ quốc nhiễm Ebola
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported khổng lồ wealthy countries, led the global community to come together, & with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
(1 Sa-mu-ên 25:41; 2 các Vua 3:11) Hỡi những bậc phụ vương mẹ, các bạn có khuyến khích con cháu làm những công việc chúng được phó thác với lòng tin vui vẻ, dù là ở chống Nước Trời, trên hội nghị, hoặc đại hội?
(1 Samuel 25:41; 2 Kings 3:11) Parents, vì you encourage your children & teenagers to work cheerfully at any assignment that they are given khổng lồ do, whether at the Kingdom Hall, at an assembly, or at a convention site?
Chính quyền cũng ngăn trở ngày càng những nhà sự không tương đồng chính kiến và bảo đảm an toàn nhân quyền ra đi nước ngoài.
The government has also prevented an increasing number of dissidents và human rights defenders from traveling abroad.
Cung cấp càng cấp tốc càng xuất sắc thức ăn, nước uống, chỗ ở, sự chăm sóc y tế cũng như sự hỗ trợ về ý thức và thiêng liêng
Food, water, shelter, medical care, & emotional and spiritual support are provided as soon as possible
Vui mừng thay vợ tôi vẫn bình phục, và shop chúng tôi có thể trở lại tham dự các buổi team tại chống Nước Trời”.
Thankfully, Inger has recovered, và once again we are able to lớn attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”
Đô thị này còn có dân số 1.293 bạn (2003) và ăn diện tích 307,93 km2 trong những số ấy có 77,34 km2 là diện tích s mặt nước.
The municipality had a population of 1,293 (2003) and covered an area of 307.93 km2 of which 77.34 km2 is water.
Bỗng nhiên hai mối đe dọa chung từng đẩy hai khu đất nước này lại gần nhau trong veo bao thập kỷ qua phần nào đã bị bốc hơi hết.
Suddenly, the two common threats that had pushed them closer together throughout decades, more or less evaporated.
Nước Trời đang đánh tan toàn bộ sự kẻ thống trị do con tín đồ lập ra cùng trở thành cơ quan chính phủ duy tuyệt nhất trên đất.
Thời gian bé bỏng ở hồ bơi lội với công ty trị liệu bằng nước giảm bớt các cơn teo giật của bé xíu và giúp bé bỏng ngủ được vào buổi tối
The time that he spent in the pool with our aquatic therapist lessened the seizures he was experiencing & helped him lớn sleep at night.
Khi còn ở trên đất, ngài sẽ rao giảng: “Nước thiên-đàng đã đến gần”, và ngài sai những môn đồ đi làm cùng các bước đó.
When on earth he preached, saying: “The kingdom of the heavens has drawn near,” and he sent out his disciples to do the same.
Trong bộ phim " Dreama, chuột ", Dreama tạo cho một đài phun nước xuất hiện, Brad thấy với nói: " các bạn biết đấy, nhiều khi tôi cho rằng bạn là 1 phù thủy thực" và sau đó Dreama trở thành một nhỏ chuột.
In the episode "Dreama, the Mouse", Dreama makes a water fountain appear, Brad sees and says "You know, sometimes I think you"re a real witch" và then Dreama turns into a mouse.
Hầu hết những nước châu Âu thực hiện thời gian ngày hè và hài hòa và hợp lý điều chỉnh thời gian mùa hè của họ; coi thời gian ngày hè ở châu Âu nhằm biết chi tiết.
Most European countries use summer time và harmonise their summer time adjustments; see Summer time in Europe for details.
Dường như nước mắt của cô ý ấy rơi xuống bởi vì cảm thấy kính sợ cùng tôn kính so với nơi cô ấy đang hiện hữu và giáo lễ thiêng liêng đang mong chờ mình và người yêu của mình.
It seems that her tears come because of the awe and reverence she has for both the place she is in and the sacred ordinance awaiting her & the love of her life.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M