Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý – Mẫu số 01B/TNDN

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý – Mẫu số 01B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý
Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————————————–

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Quý…. Năm …….

[02] Lần đầu ¨                [03] Bổ sung lần thứ ¨

¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế ……………………………………………………………………………………..

               [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: ………………. [08] tỉnh/thành phố: ………………………………………………

[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: …………………………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có) :……………………………………………………………………………..

               [13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………………………..

[15] Quận/huyện: ……………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………..

[17] Điện thoại: ……………………………[18] Fax: ……………….. [19] Email: ………………….

[20] Hợp đồng đại lý: số ……………..ngày……………………………………….

      Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

imageMã số         Số tiền

1

Doanh thu phát sinh trong kỳ [21]

a

Doanh thu theo thuế suất chung [22]

b

Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi [23]

2

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%) [24]

3

Thuế suất

a

Thuế suất chung (%) [25]

b

Thuế suất ưu đãi (%) [26]

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ ([27]= [28] [29]) [27]

a

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung ([28]=[22]x[24] x [25]) [28]

b

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu đãi ([29]= [23]x[24]x[26]) [29]

5

Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm [30]

6

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30]) [31]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:……….

                       Ngày……… tháng……….. năm……….

    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

image

Ghi chú:

– [30] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.

Xem thêm: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN – Mẫu số 01B/TNDN

Mail của bạn

Email mà bạn muốn gửi tới

Tiêu đề mail

Nội dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *