Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý- Mẫu số 01A/TNDN

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý – Mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý- Mẫu số 01A/TNDN
Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý- Mẫu số 01A/TNDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý…. Năm …….

[02] Lần đầu ¨                [03] Bổ sung lần thứ ¨

                      ¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế

               [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: ………………. [08] tỉnh/thành phố: ………………………………………………

[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: …………………………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………

               [13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………………………..

[15] Quận/huyện: ……………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………..

[17] Điện thoại: ……………………………[18] Fax: ……………….. [19] Email: ………………….

[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

                                                                                         Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

imageMã số         Số tiền

1

Doanh thu phát sinh trong kỳ [21]

2

Chi phí phát sinh trong kỳ [22]

3

Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) [23]

4

Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24]

5

Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25]

6

Thu nhập chịu thuế ([26]=[23] [24]-[25]) [26]

7

Thu nhập miễn thuế [27]

8

Số lỗ chuyển kỳ này [28]

9

TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29]

10

Thuế suất thuế TNDN (%) [30]

11

Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [31]

12

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31]) [32]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:…………

Ngày……… tháng……….. năm……….

                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

image

Ghi chú:

–          [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.

–          [31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng;

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế TNDN – Mẫu số 01A/TNDN

Nguồn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *