Mẫu Phiếu Chi – Mẫu số: 02

Mẫu Phiếu Chi

Mẫu Phiếu Chi – Mẫu số: 02 – TT

Phiếu chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

>> >> Xem thêm: Hướng dẫn cách ghi phiếu chi.

Mẫu phiếu chi theo QĐ 48 như sau:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày …tháng …năm …

Quyển số: ………..

Số: …………………….

Nợ: …………………….

Có: …………………….

Họ và tên người nhận tiền: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Lý do chi: …………………………………………………………………………………….

Số tiền: …………………………………………….(viết bằng chữ): ………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………..chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..

Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

Tải mẫu phiếu chi theo QĐ 48 về tại đây: PHIẾU CHI

    Mẫu phiếu chi theo QĐ 15/2006/QĐ – BTC:

Đơn vị: ………                                                                                                                        Mẫu số 02 – TT
Địa chỉ: ………                                                                                                    (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI
Ngày …… tháng …… năm ……               Quyển số: ………
Số: ………
Nợ: ……
Có: ……

Họ và tên người nhận tiền: …………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..
Lý do chi: …………………………………………………………………………………………………………
Số tiền: ………………………………………… (Viết bằng chữ): ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
Kèm theo: ……………………………………………………………Chứng từ gốc.

Ngày …… tháng …… năm ………
Giám đốc                       Kế toán trưởng               Người nhận                         Người lập                                     Thủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)  (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)


Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………
Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): …………………………………………………………………………………
Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………………….
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mail của bạn

Email mà bạn muốn gửi tới

Tiêu đề mail

Nội dung

Nguồn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *