Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu

Mẫu hóa đơn xuất khẩu

Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu

Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu
Mẫu Hóa Đơn Xuất Khẩu

Mẫu tham khảo Hóa đơn xuất khẩu (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

                                                                                       HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU                                               Mẫu số: 06HDXK2/001

Liên 1: Lưu                                                          Ký hiệu: AA/13P                                                                                                                                                                                             Số: 0000001

     Ngày……..tháng…….năm 20….

Tên đơn vị xuất khẩu:.Công ty Kế Toán Hà Nội……………………………………………………………………………

Địa chỉ:.số .. phố ………………………………………… Số tài khoản……………………………………

Điện thoại:…………………………….    Mã số thuế ………………………………………………………..
Tên đơn vị nhập khẩu……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ………………………………………………………. Số tài khoản…………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số hợp đồng: :…………………………….  Ngày hợp đồng:……/…./……

Hình thức thanh toán:……………………………………………………………………………………………

Địa điểm giao hàng: ………………………………………………………………………

Địa điểm nhận hàng: ……………………………………………………………………..

Số vận đơn: ………………………………………………………………………………

Số container:……………………………..Tên đơn vị vận chuyển: ……………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………………………….

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………….

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(In tại Công ty in………, Mã số thuế ………)

Ghi chú:

– Liên 1: Lưu

– Liên 2: Giao người mua

Tải mẫu hóa đơn xuất khẩu về tại đây: HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU

Mail của bạn

Email mà bạn muốn gửi tới

Tiêu đề mail

Nội dung

Đọc thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *