Mẫu Giấy Thanh Toán Tiền Tạm Ứng – Mẫu số: 04

Khóa học kế toán tổng hợp thực tế tại Hà Nội

Mẫu Giấy Thanh Toán Tiền Tạm Ứng – Mẫu số: 04 – TT

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng lịêt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ừng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

>> >> Xem thêm: Hướng dẫn cách ghi giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày …tháng …năm …

Số: …………….

Nợ: …………….

Có: …………….

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………….

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

……………………………..

1.     Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

……………………………..

1.     Số tạm ứng kỳ này:

……………………………..

– Phiếu chi số: ………….ngày……….

……………………………..

– Phiếu chi số: ………….ngày……….

……………………………..

– ….

……………………………..

II- Số tiền đã chi

……………………………..

1.     Chứng từ số …………ngày……..

……………………………..

1.     …..

……………………………..

III- Chênh lệch

……………………………..

1.     Số tạm ứng chi không hết (I – II)

……………………………..

1.     Chi quá số tạm ứng (II – I)

……………………………..

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Tải mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng tại đây: GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Mail của bạn

Email mà bạn muốn gửi tới

Tiêu đề mail

Nội dung

Tham khảo từ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *