Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng – Mẫu số: 03

Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng

Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng – Mẫu số: 03 – TT

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duỵêt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu và xuất quỹ cho tạm ứng.

>> >> Xem thêm: cách ghi giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu giấy để nghị tạm ứng:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày …tháng …năm …

Số: ………………

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………………………….( Viết bằng chữ) …………….

………………………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………..

Thời gian thanh toán: ……………………………………………………………………………………

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Tải mẫu giấy đề nghị tạm ứng tại đây: GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Mail của bạn

Email mà bạn muốn gửi tới

Tiêu đề mail

Nội dung

Nguồn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *