Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu số: 02

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định
Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày …tháng …năm ….

Số: ……………………

Nợ: …………………..

Có: …………………..

Căn cứ Quyết định số: ……………..ngày ….tháng ….năm ………của…………………………

…………………………………………………………………………………về việc thanh lý TSCĐ.

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ…………………………….Trưởng ban

– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ…………………………….Ủy viên

– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ ……………………………Ủy viên

II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ…………………………………………………….

– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………………

– Nước sản xuất ( xây dựng) …………………………………………………………………………

– Năm sản xuất …………………………………………………………………………………………

– Năm đưa vào sử dụng ………………………………… Số thẻ TSCĐ…………………………….

– Nguyên giá TSCĐ ……………………………………………………………………………………..

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý …………………………………………………

– Giá trị còn lại của TSCĐ ……………………………………………………………………………..

III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày …tháng …năm….

Trưởng Ban thanh lý

(Ký,họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh ký TSCĐ: …………………………..(viết bằng chữ)………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

– Giá trị thu hồi: ………………………………………….(viết bằng chữ) …………………………

……………………………………………………………………………………………………………

– Đã ghi giảm số TSCĐ ngày …tháng …năm …

Ngày ….tháng ….năm ….

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tải mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định về tại đây: Biên bản thanh lý Tài sản cố định

Đọc thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *