MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 01/2020/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH chi TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN VÀ NGHỊ ĐỊNHSỐ 195/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH chi TIẾT MỘTSỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN

Căn cứ phương tiện xuất phiên bản ngày đôi mươi tháng 11 năm2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số điều với biệnpháp thi hành nguyên lý xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 11 năm 2018 của chính phủ nước nhà sửa đổi một số trong những Nghị định liên quan đến điềukiện chi tiêu kinh doanh và giấy tờ thủ tục hành thiết yếu trong lĩnh vựcthông tin cùng truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CPngày 17 tháng 02 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ thông tin và Truyền thông;

Theo ý kiến đề xuất của viên trưởng viên Xuất bản,In cùng Pháthành,

Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thôngban hành Thông tứ quy định chi tiết và khuyên bảo thi hành một số điều củaLuật xuất phiên bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21tháng 11 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số điều và biện pháp thi hành vẻ ngoài xuấtbản.

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tứ này quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của luật pháp xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày21 mon 11 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết một số điều cùng biện phápthi hành quy định xuất bạn dạng (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Nghị định số 195/2013/NĐ-CP) về tổchức, chuyển động trong các nghành nghề dịch vụ xuất bản, in, tạo xuất bạn dạng phẩm và xuấtbản, gây ra xuất phiên bản phẩm điện tử.

Điều 2. Chế độ báocáo định kỳ chế độ tại Khoản 1 với Khoản 2 Điều5 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1. Cửa hàng thực hiện chính sách báo cáo:

a) nhà xuất bản; văn phòng đại diện thay mặt tạiViệt Nam trong phòng xuất bạn dạng nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bạn dạng phẩm nướcngoài (sau đây hotline tắt là văn phòng công sở đại diện); đại lý phát hành xuất phiên bản phẩm làdoanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm trụ sở và chi nhánh tại nhị tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương trở lên; cơ sở chuyển động kinh doanh nhập khẩuxuất bạn dạng phẩm cùng tổ chức, cá nhân phát hành xuất phiên bản phẩm điện tử bắt buộc báo cáobằng văn bạn dạng về tình hình hoạt động với Bộ tin tức và media (qua CụcXuất bản, In cùng Phát hành).

Cơ sở in ở trung ương và địa phương kếthợp nội dung report tình hình chuyển động in xuất bạn dạng phẩm với hoạt động in cácsản phẩm không hẳn xuất bản phẩm trong thuộc một báo cáo và triển khai theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 mon 02năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của chính phủ quy định về hoạt động in (sauđây điện thoại tư vấn tắt là Nghị định số 25/2018/NĐ-CP);

b) đại lý phát hành xuất phiên bản phẩm làdoanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tất cả trụ sở và chi nhánh tại và một tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương phải báo cáo bằng văn phiên bản về tình trạng hoạt độngvới Sở thông tin và media hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực thuộc tw giao nhiệm vụ cai quản nhà nước về hoạt động xuấtbản (sau đây điện thoại tư vấn tắt là “Sở”);

c) Sở có nhiệm vụ tổng đúng theo tìnhhình chuyển động và công tác cai quản nhà nước về nghành xuất bản, sản xuất xuấtbản phẩm trên địa phương, báo cáo bằng văn phiên bản với Bộ tin tức và Truyền thông(qua viên Xuất bản, In với Phát hành).

Việc tổng hợp thực trạng vàbáo cáo về nghành in xuất phiên bản phẩm được thực hiện kết hợp với chính sách báo cáotheo hiện tượng tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP .

2. Số liệu của kỳ báo cáo (trừ báo cáolĩnh vực in xuất phiên bản phẩm được thực hiện chung theo Nghị định số25/2018/NĐ-CP):

a) Đối với report 06 tháng đầu năm, sốliệu report tính từ thời điểm ngày 01 mon 01 kỳ báo cáo đến ngày 30 tháng 6 của kỳ báocáo;

b) Đối với report năm, số liệu báocáo tính từ thời điểm ngày 01 mon 01 kỳ báo cáo đến ngày 31 mon 12 của kỳ báo cáo.

3. Thời hạn nhờ cất hộ báo cáo:

a) các chủ thể cách thức tại Điểm a (trừcơ sở in xuất bản phẩm) cùng Điểm b Khoản 1 Điều này gửi báo cáo 06 tháng đầu nămchậm nhất vào trong ngày 10 mon 7 của năm report và report năm gửi chậm nhất vàongày 10 tháng 01 của năm tức thì sau năm báo cáo;

b) những Sở gửi báo cáo 06 thángđầu năm chậm chạp nhất vào trong ngày 15 tháng 7 của năm báo cáo và report năm nhờ cất hộ chậmnhất vào trong ngày 15 tháng 01 của năm ngay tắp lự sau năm báo cáo.

4. Hiệ tượng của báo cáo và giải pháp thứcgửi báo cáo:

a) báo cáo bằng hình thức văn phiên bản giấyphải gồm dấu, chữ ký kết của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chữ cam kết của cá nhân thực hiệnchế độ báo cáo hoặc report bằng hiệ tượng văn bạn dạng điện tử phải gồm định dạngPDF cùng được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện chế độ báo cáoký số minh chứng thư số vày tổ chức hỗ trợ dịch vụ xác thực chữký số hợp pháp cung cấp;

b) vấn đề gửi report thực hiện nay theo mộthoặc các cách: Qua con đường bưu chính, fax, nộp trực tiếp, thư năng lượng điện tử (E-mail)hoặc gửi qua hệ thống report trực tuyến.

Trường vừa lòng gửi report qua thư điện tử(E-mail), văn bạn dạng báo cáo cần là những tệp tin gồm định dạng Word hoặc Excel, kèmđịnh dạng PDF được quét (scan) tự văn bản giấy để đối chiếu, bảo vệ tính chínhxác của thông tin báo cáo.

Điều 3. Tiếp nhận hồsơ và giải quyết thủ tục hành bao gồm trong vận động xuất bản

1. Đối với các thủ tục hành bao gồm thuộcthẩm quyền giải quyết và xử lý của Bộ tin tức và truyền thông media quy định tại nguyên lý xuất bản,Nghị định số 195/2013/NĐ-CP cùng Thông bốn này, viên Xuất bản, In và thiết kế cótrách nhiệm mừng đón hồ sơ và xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnđược giao.

2. Đối với những thủ tục hành thiết yếu thuộcthẩm quyền giải quyết và xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương(sau đây điện thoại tư vấn tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giải pháp tại biện pháp xuất bản, Nghịđịnh số 195/2013/NĐ-CP với Thông bốn này, Sở tất cả trách nhiệm chào đón hồ sơ và giảiquyết theo chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được giao.

Điều 4. Trọng trách tổchức tập huấn với bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng pháp luật, nghiệp vụ trong các nghành xuấtbản, in, xây dừng xuất bạn dạng phẩm

1. Cục Xuất bản, In và gây ra chủtrì, phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tổ chức triển khai tập huấn, tu dưỡng nghiệpvụ vào các nghành nghề dịch vụ xuất bản, in, xây dừng xuất phiên bản phẩm trên phạmvi cả nước.

2. Sở nhà trì, phối hợp vớicơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai tập huấn loài kiến thức lao lý trong những lĩnh vựcxuất bản, in, xây cất xuất bạn dạng phẩm tại địa phương.

Chương II

LĨNHVỰC XUẤT BẢN

Điều 5. Lí giải kýduyệt bạn dạng thảo hoàn chỉnh trước khi gửi in công cụ tại Điểm e Khoản 1 Điều 18 công cụ xuất bản

1. Bạn dạng thảo in trên chứng từ thông thường;bản thảo in trên giấy tờ can, trên phim; phiên bản thảo năng lượng điện tử (bao bao gồm nội dung xuất bảnphẩm, tin tức ghi bên trên xuất phiên bản phẩm, bìa sách nếu như là sách in) đề nghị được biêntập viên cùng tổng biên tập thực hiện chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi trình giám đốchoặc tgđ nhà xuất bản để cam kết duyệt chuyển in.

2. Phương pháp ký duyệt bản thảo củagiám đốc (tổng giám đốc) đơn vị xuất bản:

a) Đối với bạn dạng thảo của xuất phiên bản phẩmlà sách được in trên giấy thông thường, người đứng đầu (tổng giám đốc) bên xuất bảnký tên, đóng vệt vào bìa 1, bìa 4 cùng trang ghi số xác thực đăng cam kết xuất bản hoặcký tên vào phiếu duyệt phiên bản thảo đã gồm đủ chữ ký kết của tổng biên tập, biên tậpviên bên xuất bản trên phiếu thông qua và bắt buộc đóng dấu liền kề lai phiếu để mắt với bảnthảo;

b) Đối với bản thảo của xuất phiên bản phẩmkhông bắt buộc là sách được in trên giấy tờ thông thường, trên giấy tờ can, trên phim vàbản thảo năng lượng điện tử, giám đốc (tổng giám đốc) công ty xuất phiên bản ký thương hiệu vào phiếu duyệtbản thảo sau khi có đủ chữ ký của tổng biên tập và chỉnh sửa viên đơn vị xuất bảntrên phiếu duyệt phiên bản thảo.

Điều 6. Trình tự, thủtục, cách thức thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

1. Trình tự, thủ tục, cách thức thu hồichứng chỉ hành nghề biên tập quy định tại Khoản 3 Điều trăng tròn Luậtxuất bạn dạng được triển khai như sau:

a) việc xác định biên tập viên ở trong trườnghợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chỉnh sửa quy định trên Khoản 3Điều trăng tròn Luật xuất bạn dạng phải được viên Xuất bản, In và thi công lập thànhbiên bản;

b) vào thời hạn 05 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày lập biên bản, cục trưởng viên Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu ra quyết địnhthu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập;

c) kể từ ngày tất cả quyết địnhthu hồi chứng từ hành nghề biên tập, biên tập viên ko được tiến hành biên tậpbản thảo, đứng tên trên xuất bảnphẩm cùng có trọng trách nộp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho viên Xuất bản,In và Phát hành.

2. Trình tự, thủ tục, phương thức cấp lạichứng chỉ hành nghề biên tập quy định tại Khoản 4 Điều đôi mươi Luậtxuất bản được triển khai như sau:

a) Sau 02 năm, tính từ lúc ngày bị thu hồichứng chỉ hành nghề biên tập, biên tập viên được ý kiến đề xuất Cục Xuất bản, In vàPhát hành cung cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập. Đơn ý kiến đề xuất cấp lại chứng chỉhành nghề biên tập gửi thẳng hoặc qua đường bưu chính, đưa phát đến CụcXuất bản, In với Phát hành;

b) vào thời hạn 10 ngày, tính từ lúc ngàynhận đầy đủ hồ sơ, viên Xuất bản, In và xây dừng có trọng trách xem xét việc cấp lạichứng chỉ hành nghề biên tập cho chỉnh sửa viên; còn nếu như không cấp lại triệu chứng chỉhành nghề biên tập phải gồm văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3. Trình tự, thủ tục, cách thức cấp lạichứng chỉ hành nghề chỉnh sửa quy định trên Khoản 5 Điều đôi mươi Luậtxuất bản được thực hiện như sau:

a) muộn nhất 15 ngày, kể từ ngày chứngchỉ hành nghề biên tập bị mất hoặc bị hư hỏng, chỉnh sửa viên phải có hồ sơ đềnghị cung cấp lại chứng từ hành nghề biên tập. Hồ sơ được lập thành 01 (một) cỗ gửitrực tiếp hoặc qua đường bưu chính, gửi phát mang lại Cục Xuất bản, In và Pháthành gồm: Đơn đề xuất cấp lại chứng từ hành nghề biên tập; bạn dạng chính hội chứng chỉhành nghề chỉnh sửa trong ngôi trường hợp chứng từ bị lỗi hỏng;

b) vào thời hạn 05 ngày làm cho việc, kểtừ ngày dìm đủ hồ nước sơ, viên Xuất bản, In và thiết kế có trọng trách xem xét việccấp lại chứng từ hành nghề chỉnh sửa cho biên tập viên; nếu như không cấp lại chứngchỉ hành nghề biên tập phải gồm văn phiên bản trả lời nêu rõ lý do.

Điều 7. Nội dung cơ bảncủa vừa lòng đồng link quy định tại Điểmb Khoản 3 Điều 23 lý lẽ xuất bản

Ngoài những thông tin phải có theo quy địnhcủa quy định về vừa lòng đồng, hòa hợp đồng link giữa đơn vị xuất bạn dạng và công ty đối tác liênkết cơ chế tại Điểm b Khoản 3 Điều 23 qui định xuất bạn dạng phảicó đủ các thông tin sau đây:

1. Tên và showroom nhà xuất bản, đốitác liên kết.

2. Thương hiệu xuất bạn dạng phẩm, tên tác giả.

3. Vẻ ngoài liên kết xuất bản theoquy định trên Khoản 2 Điều 23 qui định xuất phiên bản (Có thể áp dụngmột hoặc nhiều bề ngoài liên kết trong một hòa hợp đồng). Căn cứ hình thức liên kết,quy định rõ trọng trách của mỗi phía bên trong việc triển khai các quy trình tương ứngvới hiệ tượng liên kết đó.

4. Trách nhiệm ở trong nhà xuất bản hoặc đốitác liên kết phải tất cả Giấy thuận tình sử dụng tác phẩm, tài liệu nhằm xuất bản,tái bạn dạng của người sáng tác hoặc chủ download quyền người sáng tác và tiến hành nghĩa vụ, quyềnhạn theo quy định quy định về thiết lập trí tuệ.

5. Trách nhiệm của đối tác liên kếttrong việc chấp hành những quyết định của tgđ (giám đốc) đơn vị xuất phiên bản vềviệc đình chỉ phát hành, thu hồi, tiêu diệt xuất phiên bản phẩm vi phạm.

6. Các nội dung ghi tại các khoản từ bỏ 1đến 5 và các thông tin khác (nếu có) không được trái với pháp luật của pháp luậtvề xuất bản, in, sản xuất xuất bản phẩm, điều khoản về mua trí tuệ và pháp luậtcó liên quan.

Điều 8. Làm chủ sốxác nhận đk xuất bạn dạng quy định tại Khoản6 Điều 10 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1. Số xác nhận đăng cam kết xuất bản được cấp cho cho từngxuất bạn dạng phẩm, và được ghi vào giấy xác nhận đăng ký kết xuất bản. Bên xuất bảnphải ghichínhxác số xác nhận đăng ký xuất bạn dạng trên xuất bạn dạng phẩm được xuất bản theo hướng dẫntrong giấy chứng thực đăng ký kết xuất bản.

2. Lờ đờ nhất vào trong ngày 31 mon 3 củanăm tức khắc sau năm chứng thực đăng ký kết xuất bản, công ty xuất phiên bản phải report với CụcXuất bản, In và Phát hành danh mục tên xuất phiên bản phẩm đang được cấp số xácnhận đk xuất bạn dạng nhưng không thực hiện xuất bản.

Điều 9. Phương thứcđăng ký xuất phiên bản qua mạng Internet biện pháp tai Khoản6 Điều 10 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

Ngoài bài toán nộp hồ nước sơ đăng ký xuất bảntrực tiếp hoặc nhờ cất hộ qua mặt đường bưu bao gồm đến cục Xuất bản, In cùng Phát hành,phương thức đk xuất phiên bản qua mạng Internet tiến hành như sau:

1. Công ty xuất phiên bản phải có chứng từ sốdo tổ chức cung ứng dịch vụ xác thực chữ ký kết số cung cấp để triển khai việc đăng kýxuất bạn dạng qua mạng Internet.

2. Nhà xuất phiên bản thực hiện kê khai cácthông tin đăng ký xuất phiên bản theo khuyên bảo trên Cổng thông tin điện tử của CụcXuất bản, In và thiết kế về cung ứng dịch vụ công trực tuyến.

Điều 10. Hồ nước sơ, thủ tụcđề nghị cấp thủ tục phép xuất bản tài liệu không marketing quy định tại Điều 12 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1. Hồ sơ đề xuất cấp giấy tờ xuất bảntài liệu không marketing nộp thẳng hoặc nộp qua đường bưu chủ yếu đến cục Xuấtbản, in và sản xuất hoặc Sở.

Trường vừa lòng nộp làm hồ sơ qua mạngInternet: Nộp qua cổng thương mại & dịch vụ công trực tuyến bắt buộc có chứng thư số của bạn đứngđầu cơ quan, tổ chức ý kiến đề nghị cấp phép để xác thực trên toàn thể hồ sơ; nộp quaE-mail đề xuất là bạn dạng quét (scan) từ phiên bản giấy có định dạng không chất nhận được can thiệp,sửa đổi bao gồm chữ ký, đóng lốt như bản giấy và thực hiện theo gợi ý trên Cổngthông tin điện tử của viên Xuất bản, In và chế tạo hoặc Sở về cung ứng dịch vụcông trực tuyến.

2. Cơ quan, tổ chức ý kiến đề nghị cấp giấyphép xuất phiên bản tài liệu không kinh doanh lập một (01) bộ hồ sơ, gồm:

a) Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép;

b) nhị (02) phiên bản thảo tư liệu in trêngiấy gồm đóng lốt của cơ quan, tổ chức ý kiến đề nghị cấp bản thảo xuất phiên bản tại trangđầu và ngay cạnh lai giữa các trang bản thảo hoặc một (01) bản thảolưu vào thiết bị tàng trữ điện tử với định dạng không có thể chấp nhận được can thiệp, sửađổi; trường vừa lòng tài liệu không kinh doanh xuất phiên bản dạng điện tử thì nộp một(01) bạn dạng thảo năng lượng điện tử tất cả chữ cam kết số của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề xuất cấpphép xuất bản;

Đối cùng với tài liệu bởi tiếng nướcngoài, tiếng dân tộc bản địa thiểu số nước ta phải kèm theo phiên bản dịch giờ Việt cóđóng lốt của cơ quan, tổ chức triển khai đề nghịcấp bản thảo xuất bản.

Điều 11. Giải đáp việcghi tin tức trên xuất bạn dạng phẩm

Ngoài những quy định tại Điều27 lý lẽ xuất bản, vấn đề ghi thông tin trên xuất phiên bản phẩm thực hiện theo quyđịnh sau đây:

1. Đối cùng với xuất phiên bản phẩm bên dưới dạngsách in:

a) trên bìa một không ghi tên tác giả,tên tín đồ dịch, tên người phiên âm, tên bạn biên soạn đối với sách có nộidung nguyên văn văn khiếu nại của Đảng; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản kinh,giáo pháp luật của tôn giáo đang chuyển động hợp pháp trên Việt Nam;

b) cần ghi số lắp thêm tự các trang;

c) trường hợp áp dụng hình ảnh Quốchuy, Quốc kỳ để biểu đạt trên sách phải tuân hành các phép tắc của pháp luật cóliên quan;

d) cần ghi “Sách chăm quảng cáo”trên bìa bốn so với sách chăm về quảng cáo;

đ) yêu cầu in tự “TUYỆT MẬT”, “TỐI MẬT”hoặc “MẬT” trên trang thương hiệu sách so với sách gồm nội dung kín nhà nước theoquy định của lao lý về bảo đảm bí mật công ty nước và chỉ còn nộp tờ khai lưu giữ chiểu theoquy định trên Điểm d Khoản 1 Điều 28 quy định xuất bản.

2. Đối với xuất bạn dạng phẩm điện tử:

a) Ghi tương đối đầy đủ thông tin theo quy địnhtại Khoản 5 Điều 27 nguyên tắc xuất bạn dạng tại phần đầu của xuất bảnphẩm, trừ khuôn khổ, bọn họ tên bạn sửa bản in, con số in, thương hiệu và showroom cơ sởin;

b) vị trí ghi số xác nhận đăng ký kết xuấtbản là đồ họa đầu hoặc phần đầu của xuất bản phẩm năng lượng điện tửtrên mạng internet hoặc trong ứng dụng của máy đầu - cuối.

3. Đối cùng với xuất bạn dạng phẩm chưa phải làsách:

a) Đối cùng với tranh, ảnh, bạn dạng đồ,áp-phích, tờ rời, tờ gấp: Số xác nhận đăng cam kết xuất phiên bản hoặc số giấy tờ xuất bảntài liệu không kinh doanh phải ghi trên góc bên dưới bên phải trang đầu hoặc trangcuối;

b) Đối với kế hoạch blốc, lịch tờ:

Thứ, ngày, tuần, tháng, năm dương lịchphải ghi đúng với Bảng lịch bởi cơ quan gồm thẩm quyền ban hành;

Ngoài thông tin về thứ, ngày, tuần,tháng, năm dương lịch, phụ thuộc vào kích thước, tính chất, mục đích sử dụng của lịch,giám đốc (tổng giám đốc) công ty xuất bạn dạng quyết định lựa chọn các thông tin còn lạitrong Bảng định kỳ và những thông tin khác để in bên trên lịch tuy thế phải bảo đảm an toàn chính xác, phùhợp cùng với thuần phong mỹ tục Việt Nam, gồm chú thích hợp rõ nguồn thông tin, số liệu;không ghi thông tin mang tính chất khuyến nghị, khuyến nghị không tất cả cơ sở khoa học;

Các tin tức trên lịch buộc phải được in bằngtiếng Việt; ngôi trường hợp thực hiện cả giờ đồng hồ Việt, tiếng các dân tộc thiểu số ViệtNam, tiếng nước ngoài có cùng nội dung thì khổ chữ tiếng những dân tộc thiểu số,tiếng nước ngoài không được quá 3 phần tư khổ chữ tiếng Việt;

Ngày Quốc lễ và ngày công ty nhật đề xuất inmàu đỏ; những ngày kỷ niệm bự của non sông phải in red color hoặc trình bày, thiếtkế không giống so với rất nhiều ngày sót lại trong tuần;

Tên công ty xuất bản, số xác nhận đăng kýxuất bản, số quyết định xuất bản, số lượng in, khuôn khổ, thương hiệu và add cơ sở in,tên và địa chỉ cửa hàng của công ty đối tác liên kết (nếu có) cần ghi bên trên vỏ bọc so với lịchblốc, tại góc bên dưới bên cần tờ lịch gồm tháng 12 đối với lịch tờ;

c) Đối với lịch sổ, lịch nhằm bàn và cácloại kế hoạch in khác: Ghi tên đơn vị xuất bản; số xác nhận đăng ký xuất bản; số quyếtđịnh xuất bản; con số in; tên và địa chỉ trụ sở bao gồm của các đại lý in; tên và địachỉ của đối tác doanh nghiệp liên kết (nếu có) và chủ tịch (tổng giám đốc) quyết xác định tríghi những thông tin này;

d) Đối với phiên bản ghi âm, ghi hình có nộidung vậy sách hoặc minh họa mang lại sách (bao gồm: đĩa CD, đĩa CD-ROM, băngcát-sét, băng video, các thiết bị lưu trữ dữ liệu khác): Số chứng thực đăng ký xuấtbản, số bản thảo xuất bản tài liệu không sale được ghi như sau: Ghi trênnhãn được dán kèm lên mặt đĩa CD, đĩa CD-ROM cùng mặt ko kể của vỏ hộp đĩa; ghi trênnhãn được dính lên mặt xung quanh vỏ hộp đựng băng cát-sét, băng video, sản phẩm công nghệ lưutrữ tài liệu khác.

4. Mã số sách tiêu chuẩn chỉnh quốc tế(ISBN) ghi trên xuất phiên bản phẩm tiến hành theo Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT ngày01 tháng 3 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng liên nghành Bộ tin tức và truyền thông quy định về quảnlý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế; trường hợp có sự sửa đổi, ngã sunghoặc sửa chữa Thông tứ số 05/2016/TT-BTTTT thì triển khai theo hình thức mới.

Điều 12. Thủ tục nộpxuất bản phẩm lưu lại chiểu cùng nộp xuất bản phẩm đến Thư viện tổ quốc Việt phái mạnh quyđịnh tại Điều 28 cùng Điều 48 phương pháp xuất bản, Điều 21 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

Ngoài những quy định trên Điều28 với Điều 48 hiện tượng xuất bản, Điều 21 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP,thủ tục nộp xuất bạn dạng phẩm lưu lại chiểu cùng nộp xuất bạn dạng phẩm mang lại Thư viện Quốc giaViệt nam được thực hiện như sau:

1. Đối với xuất bạn dạng phẩm dạng in:

a) Nộp qua con đường bưu chính hoặc nộp trựctiếp mang lại Cục Xuất bản, In cùng Phát hành, Sở, Thư viện non sông Việt Nam;

b) từng xuất bản phẩm lúc nộp giữ chiểuvà nộp đến Thư viện giang sơn Việt Nam đề xuất kèm theo hai (02) tờ khai lưu lại chiểu;

c) Đối với xuất bạn dạng phẩm trong phòng xuấtbản: bên trên trang in số chứng thực đăng cam kết xuất bản, số ra quyết định xuất bản phải códấu của phòng xuất phiên bản hoặc tất cả dấu của trụ sở nhà xuất bạn dạng và có chữ ký củalãnh đạo nhà xuất phiên bản hoặc ngườiđược chỉ đạo nhà xuất bạn dạng ủy quyền bởi văn bản;

d) Đối với tài liệu không kinh doanhđược viên Xuất bản, In và thành lập hoặc Sở cấp giấy phép xuất bản: trên trangin số giấy phép xuất bản, phải gồm dấu và chữ cam kết của chỉ huy cơ quan, tổ chứcđược cấp thủ tục phép xuất bản hoặc fan được lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai ủy quyềnbằng văn bản.

2. Đối với xuất phiên bản phẩm điện tử:

Ngoài việc triển khai quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, bên xuất bản, cơquan, tổ chức triển khai được cấp thủ tục phép xuất phiên bản tài liệu không kinh doanh phải đáp ứngcác yêu cầu sau:

a) Có chứng thư số do tổ chức triển khai cung cấpdịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho để tiến hành nộp giữ chiểu xuất phiên bản phẩmqua mạng internet và đảm bảo tính toàn diện của xuất bản phẩm nộp giữ chiểuvà xuất bạn dạng phẩm nộp cho Thư viện quốc gia Việt Nam;

b) Trường hợp nộp xuất bạn dạng phẩm điện tửqua mạng internet phải triển khai theo gợi ý về phương thức nộp bên trên Cổng thôngtin điện tử của viên Xuất bản, In cùng Phát hành, Sở, Thư viện tổ quốc Việt Nam;

c) Trường thích hợp xuất phiên bản phẩm điện tử đượcchứa vào thiết bị lưu trữ dữ liệu thì nên gửi qua đường bưu bao gồm hoặc nộptrực tiếp tại viên Xuất bản, In với Phát hành, Sở, Thư viện đất nước Việt Nam.

3. Thời gian nộp xuất bạn dạng phẩm giữ chiểuvà nộp xuất phiên bản phẩm cho Thư viện nước nhà Việt nam được xác định tại phần kýnhận của ban ngành nhận lưu chiểu và của Thư viện non sông Việt nam trong tờ khai lưu lại chiểu.

4. Bài toán lưu giữ và sử dụng xuất phiên bản phẩmlưu chiểu tiến hành như sau:

Cục Xuất bản, In cùng Phát hành, Sở cótrách nhiệm tổ chức kho lưu lại chiểu để triển khai lưu giữ xuất bạn dạng phẩm lưu chiểutrong thời gian 24 tháng để khai thác, sử dụng phục vụ công tác làm chủ nhà nước.

Hết thời hạn lưu giữ, viên Xuất bản, Invà vạc hành, Sở được chuyển nhượng bàn giao xuất bản phẩm lưu chiểu cho cơquan, tổ chức khác để ship hàng bạn đọc. Việc chuyển giao xuất bản phẩm nên lậpthành biên phiên bản và có hạng mục xuất phiên bản phẩm kèm theo.

Chương III

LĨNHVỰC IN XUẤT BẢN PHẨM

Điều 13. Giấy tờ thủ tục cấplại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm phương pháp tại Khoản 5 Điều 32 luật xuất bản

1. Giấy phép chuyển động in xuất phiên bản phẩmbị mất hoặc bị hư hỏng, cửa hàng in phải tất cả hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại giấy phép.

2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại bản thảo hoạtđộng in xuất phiên bản phẩm được nộp trực tiếp hoặc nộp qua con đường bưu thiết yếu đến CụcXuất bản, In và xây dựng hoặc Sở.

Trường đúng theo nộp làm hồ sơ qua mạngInternet, đại lý in nên có chứng từ số bởi tổ chức cung ứng dịch vụ hội chứng thựcchữ ký số cấp cho và triển khai theo gợi ý trên Cổng thông tin điện tử cửa CụcXuất bản, In và Phát hành, Sở về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3. Hồ sơ được lập thành một (01) bộ, gồm:

a) Đơn kiến nghị cấp lại giấy phép.

b) bản chính giấy phép bị hư lỗi hoặcbản sao giấy tờ (nếu có) vào trường hòa hợp bị mất.

4. Vào thời hạn 07 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày dìm đủhồ sơ, cục Xuất bản, In và thi công hoặc sở nên cấp lại giấy phép; trường hợp không cấplại giấy phép phải gồm văn bạn dạng trả lời nêu rõ lý do.

Điều 14. Thủ tục đổigiấy phép hoạt động in xuất phiên bản phẩm phép tắc tai Khoản 6 Điều 32 dụng cụ xuất bản

1. Trong thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngàycó 1 trong các các chuyển đổi quy định trên Khoản 6 Điều 32 chế độ xuấtbản, đại lý in phải có hồ sơ ý kiến đề nghị đổi giấy phép chuyển động in xuất bạn dạng phẩm.

2. Hồ sơ đề nghị đổi giấy tờ hoạt độngin xuất bản phẩm được nộp trực tiếp hoặc nộp qua mặt đường bưu bao gồm hoặc quaInternet mang đến Cục Xuất bản, In và xây đắp hoặc Sở.

Trường hòa hợp nộp làm hồ sơ qua mạngInternet, cửa hàng in phải có chứng từ số bởi vì tổ chức cung ứng dịch vụ bệnh thựcchữ cam kết số cung cấp và tiến hành theo chỉ dẫn trên Cổng tin tức điện tử của CụcXuất bản, In và Phát hành, Sởvề cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3. Làm hồ sơ được lập thành một (01) bộ, gồm:

a) Đơn đề xuất đổi giấy phép hoạt độngin xuất bản phẩm;

b) bản chính giấy phép vận động in xuấtbản phẩm;

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kểtừ ngày nhấn đủ hồ sơ, cục Xuất bản, In và phát hành hoặc Sở phải cấp thay đổi giấyphép vận động in xuất bạn dạng phẩm; trường vừa lòng không cấp cho đổi bản thảo phải gồm vănbản vấn đáp nêu rõ lý do.

Điều 15. Thủ tục thuhồi giấy phép chuyển động in xuất phiên bản phẩm theo những trường hợp khí cụ tại Khoản 8 Điều 32 luật pháp xuất bạn dạng và Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1. Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt độngin xuất bạn dạng phẩm so với các ngôi trường hợp luật pháp tại Điểm a và Điểmb Khoản 8 Điều 32 phương pháp xuất bản, Điểm a Khoản 3 Điều 13 Nghịđịnh số 195/2013/NĐ-CP tiến hành như sau:

a) Việc tịch thu giấy phép vận động inxuất phiên bản phẩm yêu cầu được thực hiện qua công tác kiểm tra, thanh trachuyên ngành thông tin và Truyền thông;

b) Cơ quan, người có thẩm quyền tiếnhành kiểm tra, điều tra tại cơ sở in với lập biên bản. Vào thời hạn 05 ngàylàm việc, tính từ lúc ngày lập biên bản, cơ quan, người dân có thẩm quyền tiếnhành kiểm tra, thanh tra tất cả văn bạn dạng báo cáo ban ngành đã cấp thủ tục phép hoạt độngin xuất bạn dạng phẩm;

c) vào thời hạn 05 ngày làm cho việc, kểtừ ngày cảm nhận văn bản đề nghị của cơ quan, người dân có thẩm quyền cơ chế tạiĐiểm b Khoản này, cục Xuất bản, In và desgin hoặc Sở phải có văn bạn dạng yêu cầucơ sở in xung khắc phục nguyên nhân dẫn cho trường phù hợp bị tịch thu giấy phép hoạt độngin xuất bản phẩm vào thờihạn 30 ngày;

d) không còn thời hạn 30 ngày, nếu đại lý inkhông khắc phục và hạn chế được nguyên nhân dẫn cho trường hợp bị tịch thu giấy phép hoạt độngin xuất bạn dạng phẩm, cục trưởng cục Xuất bản, In và kiến thiết hoặc người đứng đầu Sở phảicó quyết định tịch thu giấy phép hoạt động in xuất bạn dạng phẩm với yêu cầu đại lý innộp lại bản thảo đã cấp.

2. Giấy tờ thủ tục thu hồi giấy phép hoạt độngin xuất bản phẩm so với trường hợp biện pháp tại Điểm b Khoản 3Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP:

Hết thời hạn 06 tháng, tính từ lúc ngày đượccấp giấy phép vận động in xuất phiên bản phẩm mà cửa hàng in không chi tiêu đủ thứ vàkhông gửi bản sao triệu chứng từ mua, thuê thiết lập thiết bị theo luật pháp tại Điểm c Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, cục trưởngCục Xuất bản, In và kiến thiết hoặc chủ tịch Sở phải gồm quyết định thu hồi giấyphép vận động in xuất bản phẩm và yêu cầu cơ sở in nộp lại giấy tờ đã cấp.

Điều 16. Giữ giàng vàquản lý hồ sơ nhận in xuất bản phẩm nguyên tắc tại Khoản 1 Điều 35 phương tiện xuất bản

Người đứng đầu cơ sở in xuất phiên bản phẩmphải tổ chức thực hiện lưu giữ và làm chủ hồ sơ nhận in xuất bạn dạng phẩm trong 24tháng, kể từ ngày ký kết hợp đồng in. Hồ sơ yêu cầu lưu giữ gồm:

1. Đối với xuất bạn dạng phẩm ở trong nhà xuấtbản:

a) bạn dạng chính quyết định xuất bạn dạng củagiám đốc (tổng giám đốc) bên xuất bản;

b) bản chính đúng theo đồng chế bản, in, giacông sau in xuất phiên bản phẩm giữa cửa hàng in và nhà xuất bản;

c) bản chính phiếu duyệt bạn dạng thảotrong ngôi trường hợp bạn dạng thảo tất cả phiếu để mắt tới kèm theo cùng một trong các loại bản thảoin trên giấy thông thường, trên giấy can, bên trên phim, phiên bản thảo năng lượng điện tử đáp ứng nhu cầu các quy địnhtại Điều 5 Thông tư này.

2. Đối với tư liệu không khiếp doanhđược cấp thủ tục phép xuất bản:

a) bản chính giấy tờ xuất phiên bản tài liệukhông gớm doanh;

b) bản chính hợp đồng chế bản, in, giacông sau in xuất phiên bản phẩm giữa cửa hàng in với cơ quan, tổ chức được cấp giấy phépxuất bản tài liệu không kinh doanh;

c) bạn dạng thảo in trên chứng từ thông thườngcó đóng vệt của cơ quan cấp chứng từ phép xuất bản đối với tài liệu không kinhdoanh.

3. Đối cùng với xuất phiên bản phẩm in gia côngcho nước ngoài:

a) phiên bản chính giấy tờ in gia công xuấtbản phẩm chan nước ngoài;

b) bản thảo gồm đóng vệt của cơ sở cấpgiấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

4. Ngôi trường hợp triển khai hợp tác chế bản,in, gia công sau in xuất bạn dạng phẩm theo lý lẽ pháp luật, ngoài bài toán lưu giữ lại bảnsao hồ sơ nhận in xuất bạn dạng phẩm theo từng ngôi trường hợp giải pháp tại những khoản 1,2 và 3 Điều này, cửa hàng in còn bắt buộc lưu duy trì tài liệu sau đây:

a) bản chính văn bạn dạng của tổ chức, cánhân bao gồm xuất bạn dạng phẩm, tư liệu không marketing chấp thuận cho các cơ sở in đượchợp tác theo cơ chế của pháp luật;

b) bạn dạng chính thích hợp đồng hợp tác chế bản,in, tối ưu sau in xuất bản phẩm.

5. Sổ ghi chép, thống trị ấn phẩm nhậnchế bản, in, gia công sau inghi không hề thiếu thông tin (Sổ được lập theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số25/2018/NĐ-CP với được ghi chung tin tức của xuất bạn dạng phẩm nhấn in với các sảnphẩm không hẳn xuất phiên bản phẩm trên và một Sổ).

Chương IV

LĨNHVỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Điều 17. Trình tự, thủtục đăng ký chuyển động phát hành xuất bản phẩm chế độ tại Điều 37 công cụ xuất bản

1. Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuấtbản phẩm là doanhnghiệp,đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây điện thoại tư vấn tắt là cơ sở phát hành) phải đk hoạtđộng tạo ra xuất phiên bản phẩm theo từng trường hợp công cụ tại Điểma với Điểm b Khoản 1 Điều 37 của biện pháp xuất bản.

2. Hồ sơ đăng ký chuyển động phát hànhxuất bản phẩm được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chủ yếu đến cục Xuất bản,In và thiết kế hoặc Sở.

Trường hòa hợp nộp hồ sơ qua mạngInternet, cửa hàng phát hành yêu cầu có chứng thư số vì tổ chức cung ứng dịch vụ chứng thực chữký số cấp cho và thực hiện theo giải đáp trên Cổng thông tin điện tử của viên Xuấtbản, In với Phát hành, Sở về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3. Hồ sơ được lập thành một (01) bộ gồm:

a) Đơn đăng ký hoạt độngphát hành xuất phiên bản phẩm;

b) bản sao (xuất trình kèm bản chính đểđối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ download trụ sở hoặc phù hợp đồngthuê, mượn trụ sở để làm địa điểmkinh doanh;

c) bản sao (xuất trình kèm bạn dạng chính đểđối chiếu) hoặc phiên bản sao có chứng thực so hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh đượcphép thường trú tại việt nam của fan đứng đầu cơ sở phát hành vì chưng cơ quan có thẩm quyền củaViệt nam giới cấp;

d) bạn dạng sao (xuất trình kèm bản chính đểđối chiếu) hoặc bản sao có xác nhận văn bởi hoặc chứng từ bồi chăm sóc kiếnthức, nghiệp vụ về thiết kế xuất phiên bản phẩm của tín đồ đứng đầu tư mạnh sởphát hành vị cơ sở đào tạo, tu dưỡng chuyên ngành desgin xuất bản phẩm cấp.

4. Vào thời hạn 07 ngày làm cho việc, kểtừ ngày nhận đủ hồ nước sơ, viên Xuất bản, In và sản xuất hoặc Sở phải chứng thực đăngký vận động phát hành xuất bạn dạng phẩm bởi văn bản; trường vừa lòng không xác nhậnđăng ký kết phải tất cả văn phiên bản trả lời nêu rõ lý do.

Giấy xác nhận đăng ký vận động pháthành xuất bạn dạng phẩm không thể giá trị vào trường hợp các đại lý phát hành được sápnhập, phân tách tách, giải thể hoặc phá sản.

Điều 18. Trình tự, thủtục thông báo, đăng ký lại vận động phát hành xuất bạn dạng phẩm của cửa hàng pháthành

1. Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày gồm mộttrong các chuyển đổi sau đây, cửa hàng phát hành phải thông tin bằng văn bản, đương nhiên giấytờ minh chứng về sự chuyển đổi gửi cho Cục Xuất bản, In và xây đắp hoặc Sở:

a) biến hóa loại hình tổ chức;

b) thay đổi người đứng đầu tư mạnh sở pháthành;

c) biến hóa địa điểm trụsở chính, vị trí chi nhánh, vị trí kinh doanh trong cùng một tỉnh, thành phốtrực ở trong Trung ương.

2. Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày bao gồm mộttrong các biến đổi sau đây, đại lý phát hành đề nghị làm thủ tục đăng cam kết lại hoạt độngphát hành xuất bản phẩm theo trình tự, thủ tục như qui định tại Điều 18 Thông tứ này:

a) dịch rời trụ sở chủ yếu hoặc chinhánh thanh lịch tỉnh, tp khác trực trực thuộc Trung ương;

b) thành lập hoặc giải thể bỏ ra nhánhtrong cùng một tỉnh, tp trực ở trong Trung ương nơi đặt trụ sở chính;

c) thành lập và hoạt động hoặc giải thể trụ sở tạitỉnh, tp trực thuộc trung ương nơi không để trụ sở chính.

Điều 19. Hồ sơ, cáchthức đăng ký nhập khẩu xuất bạn dạng phẩm để marketing quy định tại Điều 39 luật pháp xuất bản

1. Hồ nước sơ đk nhập khẩu xuất bạn dạng phẩmđể sale gồm:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu xuất phiên bản phẩm;

b) cha (03) bản danh mục xuất phiên bản phẩmđăng cam kết nhập khẩu.

2. Hồ sơ đk nhập khẩu xuất bạn dạng phẩmđể kinh doanh được nộp trực tiếp, nộp qua đường bưu chủ yếu hoặc nộp trực tuyếntheo hướng dẫn trên Cổng thông tinmột cửa đất nước đến cục Xuất bản, In cùng Phát hành.

3. Trường hợp gồm sự đổi khác thông tintrong hạng mục xuất phiên bản phẩm nhập khẩu đang được chứng thực đăng ký, các đại lý kinhdoanh nhập khẩu xuất bạn dạng phẩm phải gồm văn phiên bản báo cáo về ngôn từ thông tinthay đổi, đồng thời đăng ký những tin tức mới (nếu có) với viên Xuất bản, Invà desgin để xác thực đăng ký bửa sung.

Điều 20. Thẩm định và đánh giá xuấtbản phẩm nhập vào không kinh doanh có dấu hiệu vi phi pháp luật luật pháp tại Khoản 5 cùng Khoản 6 Điều 41 khí cụ xuất bản

1. Trường đúng theo cơ quan, tổ chức,cá nhân không cung ứng được một (01) phiên bản xuất bản phẩm nhằm tổ chứcthẩm định nộidung làm cửa hàng cho việc đưa ra quyết định cấp giấy phép nhập khẩu, cục Xuất bản, In vàPhát hành hoặc Sở cấp thủ tục phép nhập khẩu một (01) bản/tên xuất bạn dạng phẩm cùng yêu ước tổchức, cá thể nhập khẩu nộp để thẩm định và đánh giá nộidung.

Trường hợp đề nghị thiết, cục Xuất bản, Invà phạt hành, Sở cấp thủ tục phép nhập khẩu bổ sung cập nhật với số lượng xuất bản phẩm về tối thiểu đủ để thẩmđịnh nội dung.

2. Vào thời hạn 15 ngày, kể từ ngàynhận được xuất bản phẩm nhập khẩu để thẩm định nội dung, viên Xuất bản, In vàPhát hành hoặc Sở phải thành lập hội đồng thẩm định. Yếu tố hội đồng, con số thànhviên hội đồng và việc mời chuyên gia tham gia hội đồng thẩm định do cục trưởngCục Xuất bản, In với Phát hành, người có quyền lực cao Sở quyết định.

3. Thời gian thẩm định so với từng xuấtbản phẩm không thật 10 ngày, tính từ lúc ngày hội đồng thẩm định và đánh giá được thành lập. Tác dụng thẩm địnhđược lập thành văn bản, vào đó khẳng định rõ ngôn từ xuất bạn dạng phẩm gồm hoặckhông vi phạm luật xuất bản và mức sử dụng khác của lao lý có liên quan.

4. Vào thời hạn 05 ngày làm cho việc, kểtừ ngày dấn được hiệu quả thẩm định ngôn từ xuất bản phẩm nhập khẩu, cục Xuấtbản, In và chế tạo hoặc Sở xem xét tác dụng thẩm định để cấp chứng từ phép nhập khẩu;trường vừa lòng không cấp chứng từ phép nhập khẩu xuất bạn dạng phẩm, viên Xuất bản, In vàPhát hành hoặc Sở phải gồm văn phiên bản trả lời nêu rõ lý do, trong các số đó có yêu mong tổchức, cá thể phải tái xuất hoặc tiêu bỏ xuất bạn dạng phẩm đã cung cấp giấyphép nhập khẩu nguyên lý tại Khoản 1 Điều này.

Chương V

VĂNPHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT nam CỦA NHÀ XUẤT BẢN NƯỚC NGOÀI, CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNHXUẤT BẢN PHẨM NƯỚC NGOÀI

Điều 21. Điều chỉnh,bổ sung tin tức trong giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện thay mặt khi tất cả sự cầm cố đổi

1. Muộn nhất 05 ngày làm cho việc, nhắc từngày chuyển đổi địa điểm đặt trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt phải gồm văn bản báo cáo vềviệc đổi khác với cơ quan cấp thủ tục phép thành lập.

2. Chậm nhất 05 ngày làm việc, nhắc từngày có 1 trong các các đổi khác về tín đồ đứng đầu, tên gọi, ngôn từ hoạt động,văn phòng thay mặt đại diện phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin tronggiấy phép ra đời văn phòng đại diện.

Hồ sơ ý kiến đề xuất điều chỉnh, bửa sungthông tin trong giấy tờ phép thành lập và hoạt động văn phòng thay mặt được lập thành một(01) cỗ tiếng Việt (trường hợp hồ sơ bằng tiếng quốc tế thì yêu cầu có bạn dạng dịchsang giờ Việt được công chứng), nộp trực tiếp hoặc nộp qua mặt đường bưu chínhđến viên Xuất bản, In với Phát hành, bao gồm có:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sungthông tin trên giấy tờ phép;

b) phiên bản chính Giấy phép thành lập và hoạt động vănphòng đại diện;

c) bạn dạng sao có xác thực hoặc bản saoxuất trình kèm bạn dạng chính để đối chiếu các giấy tờ: Bằng giỏi nghiệp đh trởlên, phiếu lý lịch tư pháp và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thườngtrú tại nước ta của người đứng đầu văn phòng thay mặt do cơ quan tất cả thẩm quyền củaViệt nam cấp.

3. Trong thời hạn 07 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhậnđủ hồ sơ, Bộ thông tin và media có trách nhiệm xác thực thông tin chuyển đổi vào giấyphép ra đời văn chống đại diện; trường đúng theo không xác nhận phải tất cả văn bạn dạng trảlời nêu rõ lýdo.

Điều 22. Trách nhiệmcủa công sở đại diện

1. Chuyển động theo đúng văn bản ghitrong giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng thay mặt đại diện do Bộ tin tức và truyền thông media cấp.

2. Ko làm đại diện thay mặt cho đơn vị xuất bảnnước ngoại trừ hoặc tổ chức phát hành xuất bản phẩm quốc tế khác.

3. Ko thành lập, gia nhập góp vốnthành lập doanh nghiệp hoặc thực hiện các bước trực tiếp tạo nên lợi nhuận tạiViệt Nam.

4. Xong hoạt rượu cồn khi nhà xuất bảnnước ngoài, tổ chức triển khai phát hành xuất bạn dạng phẩm nước ngoài chấm dứt hoạt động, giảithể, vỡ nợ tại nước ngoài.

5. Niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở củavăn phòng thay mặt đại diện về việc chấm dứt hoạt động, đôi khi gửi văn phiên bản thông báovề việc xong hoạt động mang đến Bộ thông tin và Truyền thông, Sở và những cơ quan, tổ chức,cá nhân có liên quan ít độc nhất 15 cách nay đã lâu ngày kết thúc hoạt động.

6. Vâng lệnh quy định của qui định xuất bản,Nghị định số 195/2013/NĐ-CP , Thông bốn này và những quy định không giống của luật pháp ViệtNam về văn phòng đại diện.

Chương VI

XUẤTBẢN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

Điều 23. Chiến thuật kỹthuật kiểm soát phiên bản quyền số trong chuyển động xuất bản, thiết kế xuất bản phẩmđiện tử quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 17 Nghịđịnh số 195/2013/NĐ-CP

Nhà xuất bạn dạng và tổ chức, cá thể pháthành xuất phiên bản phẩm điện tử phải đáp ứng điều khiếu nại về giải pháp kỹ thuật kiểmsoát bạn dạng quyền số trong chuyển động xuất bản, xây dừng xuất bản phẩm điện tử quyđịnh trên Điểm đ Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP:

1. Tất cả thiết bị, phần mềm kỹ thuật chốngcan thiệp, chuyển đổi và xào luộc trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung xuất bảnphẩm điện tử.

2. Có biện pháp kỹ thuật xác xắn tínhhợp pháp của người tiêu dùng khi truy vấn và sử dụng xuất bản phẩm năng lượng điện tử cùng phảibảo đảm tính riêng biệt tư, an ninh và bảo vệ thông tin cá nhân.

3. Có lao lý thông báo về tráchnhiệm chấp hành pháp luật của lao lý về xuất bạn dạng và thiết lập trí tuệ đối vớingười thực hiện trước khi truy vấn và áp dụng xuất bản phẩm năng lượng điện tử.

Điều 24. Trách nhiệmthẩm định đề án và xác thực đăng ký chuyển động xuất bản, xây dựng xuất bạn dạng phẩmđiện tử vẻ ngoài tại Điều 18 Nghị định số195/2013/NĐ-CP

1. Trong thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngàynhận được đề án hoạt động xuất bản, tạo xuất bản phẩm điện tử của nhà xuất bản, tổchức, cá thể theo lý lẽ tạiĐiểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, cục Xuấtbản, In và desgin có trọng trách xem xét sự cân xứng và khả năng thỏa mãn nhu cầu các điềukiện quy định tại Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP thểhiện vào đề án cùng có ý kiến thẩm định bằng văn bản. Trường thích hợp đề án không đúng mẫuhoặc không đủ tin tức theo mẫu chế độ thì đề xuất trả lại nhằm nhà xuất bản, tổchức, cá thể bổ sung, hoàn thiện.

2. Trong thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngàynhận được hồ sơ đăng ký chuyển động xuất bản, kiến thiết xuất bạn dạng phẩm điện tử, CụcXuất bản, In và thiết kế có nhiệm vụ kiểm tra việc đáp ứng nhu cầu các điều kiệntrong đề án theo ý kiến thẩm định và tất cả văn bản xác nhận đăng ký vận động xuấtbản, gây ra xuất bản phẩm năng lượng điện tử cho nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân; trườnghợp không xác nhận đăng cam kết phải tất cả văn phiên bản trả lời nêu rõ lý do.

Điều 25. Định dạng sốđối cùng với xuất bạn dạng phẩm điện tử nguyên tắc tại Điểmc Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

1. Định dạng số của xuất bản phẩm điệntử phải đáp ứng nhu cầu các yêu ước sau:

a) cân xứng với phương tiện đi lại điện tử phổbiến và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện tại hành;

b) Định dạng đến phép tùy chỉnh thiết lập khả năngchống can thiệp, đổi khác và xào luộc trái phép một trong những phần hoặc cục bộ nội dungxuất bản phẩm điện tử.

2. Nhà xuất bản, tổ chức, cá thể pháthành xuất bạn dạng phẩm năng lượng điện tử tất cả trách nhiệm đưa thông tin chi tiết với cấutrúc định dạng số đến cơ quan cai quản nhà nước về vận động xuất phiên bản khi gồm yêucầu.

Điều 26. Định dạng sốcủa xuất phiên bản phẩm năng lượng điện tử nộp giữ chiểu dưới dạng phiên bản ghi trong vật dụng lưu trữdữ liệu hoặc nộp lưu lại chiểu qua mạng Internet

Định dạng số của xuất phiên bản phẩm năng lượng điện tửnộp giữ chiểu dưới dạng bạn dạng ghi vào thiết bị lưu trữ dữ liệu hoặc nộp lưu giữ chiểuqua mạng Internet lý lẽ tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số195/2013/NĐ-CP như sau:

1. Định dạng tệp tin của xuất bạn dạng phẩmđiện tử được thể hiện dưới hình thức sách in, những loại kế hoạch là “PDF”; dưới hìnhthức tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ vội là “JPEG”; dưới vẻ ngoài bảnghi âm gồm nội dung ráng sách hoặc minh họa mang lại sách là “MP3”; dưới vẻ ngoài bảnghi hình tất cả nội dung rứa sách hoặc minh họa mang đến sách là “MP4”;

2. Câu hỏi chuyển format khác của xuấtbản phẩm điện tử sang trọng định dạng phương tiện tại Khoản 1 Điều này đề xuất bảo đảmkhông làm thay đổi nội dung của xuất bản phẩm điện tử.

Chương VII

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Ban hành biểumẫu

Ban hành đương nhiên Thông tứ này 01 phụlục có 53 mẫu, biểu mẫu mã để áp dụng thống độc nhất trong hoạt động xuất bản.

Điều 28. Hiệu lực thực thi hiện hành thihành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực hiện kểtừ ngày 01 tháng bốn năm 2020.

2. Các văn bản quy phi pháp luật sauđây không còn hiệu lực kể từ ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày29 tháng 12 năm năm trước của bộ trưởng liên nghành Bộ tin tức và media quy định bỏ ra tiếtvà hướng dẫn thi hành một trong những điều của chế độ xuất bạn dạng và Nghị định số195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm trước đó của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành chế độ xuất bản;

b) Thông bốn số 42/2017/TT-BTTTT ngày29 tháng 12 năm 2017 của bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông media sửa đổi, bổsung một số trong những điều của Thông tứ số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ tin tức và truyền thông quy định cụ thể và hướng dẫn thi hànhmột số điều của pháp luật xuất phiên bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 mon 11năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể một số điều và phương án thi hành Luậtxuất bản.

3. Trong quá trình thực hiện, ngôi trường hợpcó vướng mắc, ý kiến đề nghị cơ quan, tổ chức, cá thể phản ánh bởi văn phiên bản về BộThông tin và truyền thông media (qua cục Xuất bản, In cùng Phát hành) giúp thấy xét, giảiquyết./.

chỗ nhận: - Thủ tướng mạo và các Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để b/c); - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng thiếu thư; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ; - UBND những tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Sở TTTT các tỉnh, tp trực nằm trong TW; - cỗ TTTT: bộ trưởng liên nghành và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ; - Cục chất vấn văn bạn dạng QPPL (Bộ bốn pháp); - Công báo, Cổng TTĐT bao gồm phủ; - Lưu: VT, CXBIPH (250).

BỘ TRƯỞNG Nguyễn táo bạo Hùng

PHỤLỤC

Mẫu số 01

Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu số 02

Đề án thành lập nhà xuất bản

Mẫu số 03

Giấy phép thành lập và hoạt động nhà xuất bản

Mẫu số 04

Đơn ý kiến đề xuất cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu số 05

Đơn kiến nghị cấp/cấp lại chứng từ hành nghề biên tập

Mẫu số 06

Sơ yếu ớt lý lịch

Mẫu số 07

Giấy đăng ký xuất bản

Mẫu số 08

Chứng chỉ hành nghề biên tập

Mẫu số 09

Giấy xác nhận đăng ký kết xuất bản

Mẫu số 10

Phiếu duyệt phiên bản thảo

Mẫu số 11

Quyết định xuất bản/tái bản xuất bạn dạng phẩm

Mẫu số 12

Tờ khai Nộp xuất phiên bản phẩm lưu giữ chiểu và nộp xuất bạn dạng phẩm mang đến Thư viện nước nhà Việt Nam

Mẫu số 13

Quyết định xây đắp xuất phiên bản phẩm

Mẫu số 14

Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy tờ xuất bạn dạng tài liệu không gớm doanh

Mẫu số 15

Giấy phép xuất bản tài liệu không tởm doanh

Mẫu số 16

Giấy thuận tình sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản

Mẫu số 17

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

Mẫu số 18

Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in

Mẫu số 19

Giấy phép hoạt động in

Mẫu số 20

Đơn ý kiến đề xuất cấp giấy phép in tối ưu xuất bản phẩm trộn nước ngoài

Mẫu số 21

Giấy phép In gia công xuất bản phẩm chan nước ngoài

Mẫu số 22

Sổ ghi chép, làm chủ ấn phẩm dìm chế bản, in và tối ưu sau in

Mẫu số 23

Đơn ý kiến đề nghị Cấp/cấp lại giấy phép chuyển động kinh doanh nhập vào xuất bản phẩm

Mẫu số 24

Giấy chứng nhận dứt khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nhiệm vụ trong các nghành xuất bản, in, gây ra xuất bản phẩm

Mẫu số 25

Danh sách nhân viên đánh giá nội dung sách nhập khẩu

Mẫu số 26

Giấy phép vận động kinh doanh nhập khẩu xuất phiên bản phẩm

Mẫu số 27

Đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Mẫu số 28

hạng mục xuất phiên bản phẩm nhập khẩu để sale

Mẫu số 29

Giấy chứng thực đăng cam kết nhập khẩu xuất bạn dạng phẩm nhằm kinh doanh

Mẫu số 30

Đơn ý kiến đề nghị cấp bản thảo nhập khẩu xuất bản phẩm không gớm doanh

Mẫu số 31

Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh

Mẫu số 32

Giấy phép nhập vào xuất bạn dạng phẩm không ghê doanh

Mẫu số 33

Đơn ý kiến đề xuất cấp giấy phép tổ chức triển khai triển lãm/hội chợ xuất bạn dạng phẩm

Mẫu số 34

Danh mục xuất bạn dạng phẩm để triển lãm/hội chợ

Mẫu số 35

Giấy phép tổ chức triển khai triển lãm/hội chợ xuất bạn dạng phẩm

Mẫu s

Bài viết liên quan