Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình

Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình

Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình

Xác định Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình và phương pháp khấu hao đối với tài sản là một trong những bước đầu tiên để tiến hành trích khấu hao và kết chuyển chi phí. Bài viết dưới đây, Kế toán Việt xin chia sẻ việc xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định hữu hình để các bạn lựa chọn

1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng)

Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định về việc xác định thời gian trích khấu hao đối với tài sản cố định còn mới như sau:

” Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.”

 

2. Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng

Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về việc xác định thời gian khấu hao đối với tài sản cố định đã qua sử dụng như sau:

” Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ =

Giá trị hợp lý của TSCĐ,Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)

x

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)

 

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các trường hợp khác.”

Lưu ý : Theo quy định của Thông tư 45/2013/TT-BTC

  •  Trước khi tính khấu hao, doanh nghiệp phải xác định phương pháp khấu hao tài sản và đăng ký với cơ quan thuế.
  • Chỉ được thay đổi phương pháp khấu hao, và thời gian khấu hao không quá 1 lần từ khi sử dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *