Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

1. Nội dung phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ.

1.1. Điều kiện áp dụng.

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng cùng một thứ nguyên liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với kích cỡ, sản phẩm khác nhau .

1.2. Đặc điểm.

Đối tượng tập hợp chi phí là tập hợp theo nhóm sản phẩm của toàn bộ quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm trong quy trình đó.

1.3. Trình tự tính giá thành.

Theo phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ, Trước hết tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm.

Xác định tỷ lệ tính giá thành : Căn cứ vào giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức .

công thức tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

Xác định giá thành từng quy cách, kích cỡ, phẩm cấp trên cơ sở tỷ lệ :

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ - giá thành

2. Ví dụ minh họa.

Kế toán Việt  xin đưa ra ví dụ cho phương pháp tính giá thành theo hệ số để minh họa:
Tại doanh nghiệp X, sản xuất nhóm sản phẩm A có 1 quy cách A1 và A2 chi phí sản xuất thực tế trong kỳ đã tập hợp được gồm (ĐVT: 1.000đ).

  • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 408.000
  • Chi phí nhân công trực tiếp: 78.000
  • Chi phí sản xuất chung: 58.500
  • Cộng: 544.500

Kết quả sản xuất được 100 thành phẩm A1 và 150 thành phẩm A2.

Giá thành kế hoạch đơn vị của từng quy cách đã được doanh nghiệp xây dựng như sau:

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ - bảng biểu

Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ ổn định không chênh lệch nhiều nên doanh nghiệp không đánh giá sản phẩm dở dang.

Hướng dẫn.

Trước hết tính tổng tiêu chuẩn phân bổ là giá thành kế hoạch theo sản lượng thực tế:

Thành phẩm A1: 100

Thành phẩm A2: 150

Tính tỷ lệ tính giá thành theo từng khoản mục:

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ - phép tính

Thẻ tính giá thành sản phẩm A1

SL: 100

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ - giá thành

Thẻ tính giá thành sản phẩm A2

SL: 150

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ - sp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *