Phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ

Phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ

Phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ

1. Nội dung phương pháp.

Phương pháp tính giá thành có sản phẩm phụ (loại trừ chi phí sản phẩm phụ) là một trong các phương pháp tính giá thành sản phẩm (chi tiết tại đây), phương pháp này áp dụng với những doanh nghiệp có quy trình sản xuất mà ngoài sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ.

Sản phẩm phụ là những sản phẩm:
  • Không có trong danh mục sản xuất chính.
  • Không phải mục đích sản xuất.
  • Khối lượng và giá trị của sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn so với sản phẩm chính.

Đối tượng tập hợp chi phí theo phương pháp này toàn bộ quá trình sản xuất.
Đối tượng tính giá thành là sản phẩm chính.
Trên cơ sở chi phí đã tập hợp được, kế toán loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ tính theo quy ước để tính giá thành sản phẩm chính.
Chi phí sản phẩm phụ có thể tính theo chi phí kế hoạch hoặc giá kế hoạch , giá bán thực tế hay giá bán tạm tính:

Phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ - giá thành

Phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ - đơn vị

Chi phí sản phẩm phụ được tính riêng cho từng khoản mục bằng cách lấy tỷ trọng của sản phẩm phụ trong tổng số chi phí sản xuất của cả quy trình công nghệ nhân với chi phí của từng khoản mục tương ứng:

Phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ - tỷ trọng

2. Ví dụ minh họa.

Kế toán Việt sẽ đưa ra một ví dụ minh họa về phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ để các bạn cùng tham khảo:
Tại một doanh nghiệp sản xuất gạo có số liệu sau: (ĐVT: Nghìn đồng).
Chi phí sản xuất trong tháng tập hợp được:

  • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 160.000
  • Chi phí nhân công trực tiếp: 30.000
  • Chi phí sản xuất chung: 20.000 Giá trị sản phẩm dở dang đầu tháng 20.000, giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng 30.000 (tính theo nguyên vật liệu trực tiếp).Kết quả sản xuất nhập kho 400 tấn gạo và 10 tấn tấm, giá thành của tấm là 200/tấn.

Kế toán Việt  sẽ cùng các bạn tính giá thành theo phương pháp giá thành sản xuất có sản phẩm phụ và lập bảng tính giá thành theo ví dụ trên.

Hướng dẫn:

Chi phí sản xuất phụ = 10 x 200 = 2.000
Chi phí sản xuất thực tế = 20.000 + (160.000 + 30.000 + 20.000) – 30.000 = 200.000

Phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ

Bảng tính giá thành sản phẩm chính

Số lượng: 400 tấn (ĐVT: Nghìn đồng)

Phương pháp tính giá thành sản xuất có sản phẩm phụ - kết quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *