Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm

Phương pháp tính giá thành

Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm

1. Nội dung phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm ( phương pháp kết chuyển song song)

1.1. Điều kiện áp dụng.

Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu bán nửa thành phẩm ra ngoài, hoặc không cần quản lý giá thành của từng phân xưởng, từng công đoạn, doanh nghiệp chỉ cần tình giá thành thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng, không cần tính giá thành bán thành phẩm ở từng giai đoạn. Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm ( Phương pháp kết chuyển song song) sẽ là lựa chọn cho trường hợp này.

1.2. Trình tự tính giá thành theo phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm (Phương pháp kết chuyển song song).

Theo phương pháp này chi phí phát sinh ở từng giai đoạn chỉ cần tính phần tham gia vào ( nằm trong) giá thành sản phẩm hoàn thành theo từng khoản mục chi phí. Sau đó tổng cộng song song toàn bộ chi phí của các giai đoạn sẽ được giá thành của giai đoạn cuối cùng.

Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm - công thức

SƠ ĐỒ TÍNH GIÁ THÀNH PHÂN BƯỚC
KHÔNG TÍNH GIÁ THÀNH NỬA THÀNH PHẨM

 

Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm - sơ đồ

2. Ví dụ minh họa.

Kế toán Việt  xin đưa ra ví dụ cho phương pháp tính giá thành theo hệ số để minh họa:
Tại một Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A phải qua 2 giai đoạn chế biến liên tục. Trong tháng 10/X có các tài liệu sau (ĐVT: 1000đ).

Sản phẩm làm dở đầu tháng ở giai đoạn 1 đã được xác định như sau:

  • Chi phí NVLTT (Giả sử chỉ tính VLC) 15.000
  • Chi phí nhân công trực tiếp (Lương, BH) 8.000
  • Chi phí sản xuất chung 6.800
  • Giai đoạn 2 không có sản phẩm dở.

Chi phí sản xuất trong tháng đã tập hợp được như sau:

phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm - bảng biểu

 

Kết quả sản xuất trong tháng như sau:

GĐ 1: Hoàn thành 150 nữa thành phẩm chuyển sang giai đoạn 2 tiếp tục chế biến, còn lại 50 sản phẩm dở mức độ hoàn thành 60%.
GĐ 2: Nhận 150 nữa thành phẩm của giai đoạn 1 tiếp tục chế biến. Cuối tháng hoàn thành 130 sản phẩm A nhập kho, còn lại 20 sản phẩm dở mức độ hoàn thành 50%.

Kế toán Việt  sẽ hướng dẫn các bạn tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm và lập Bảng tính giá thành theo ví dụ trên:

Xác định chi phí sản xuất giai đoạn 1 trong giá thành sản phẩm.

phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm - phép tính

Xác định chi phí sản xuất giai đoạn 2 trong giá thành sản phẩm:

phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm - kết quả

Giá thành thành phẩm A = 192.400 + 72.020 = 264.420

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH THÀNH PHẨM

Tên thành phẩm: A

Số lượng: 130

ĐVT: 1000đ

phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm - giá thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *