Hồ sơ thủ tục và hạch toán với tài sản, hàng hóa được biếu tặng

Hồ sơ thủ tục và hạch toán với tài sản, hàng hóa được biếu tặng

Hồ sơ thủ tục và hạch toán với tài sản, hàng hóa được biếu tặng

Trong kinh doanh, nhiều doanh nghiệp được những cá nhân, tổ chức biếu tặng tài sản. Để tài sản, hàng hóa cũng như các khoản chi phí liên quan được ghi vào sổ sách kế toán của mình, cũng như tài sản được bán, được tính vào chi phí của mình, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng.

Trong bài viết dưới đây, Kế toán Việt  xin giới thiệu với bạn đọc về Hồ sơ, thủ tục và hạch toán với tài sản, hàng hóa được biếu tặng, cùng với một số mẫu biểu thường sử dụng trong hồ sơ này.

1. Hồ sơ, thủ tục được biếu tặng tài sản

1.1 Thủ tục nhận tài sản, hàng hóa được biếu tặng

Khi nhận được tài sản, hàng hóa được biếu tặng, doanh nghiệp phải lập hồ sơ về tài sản, hàng hóa nhận biếu tặng, và tiến hành định giá. Tài sản, hàng hóa được biếu tặng được định giá trên cơ sở sau:

 •  Giá thị trường tại thời điểm nhận tài sản, hàng hóa
 •  Định giá của tổ chức định giá có chức năng

Với những tài sản, hàng hóa có giá trị cao, việc định giá phải được lập thành văn bản có xác nhận của những người có thẩm quyền và trách nhiệm

1.2 Hồ sơ của tài sản hàng hóa được biếu tặng

 • Biên bản giao nhận tài sản.
 • Hồ sơ gốc về tài sản.
 • Biên bản định giá, hoặc thư thẩm định giá của tổ chức có thẩm quyền
 • Đăng ký quyền sở hữu tài sản ( nếu tài sản cần đăng ký quyền sử hữu sử dụng
 • Tờ khai hải quan ( Nếu tài sản nhận biếu tặng từ nước ngoài)

2. Hạch toán với tài sản, hàng hóa nhận biếu tặng

Khi nhận tài sản, hàng hóa được biếu tặng, căn cứ vào biên bản định giá, ghi:

 • Nợ TK 152, 156, 211
 • Có TK 711
 • Chi phí cho việc nhận, định giá… tài sản, hàng hóa:
 • Nợ TK 642
 • Có TK 111.112

Thuế nhập khẩu :

 • Nợ TK 152, 156, 211
 • Có TK 3333

Thuế GTGT khâu nhập khẩu:

 • Nợ TK 133
 • Có TK 3331

Khi nộp thuế :

 • Nợ TK 3333, 3331
 • Có TK 111,112

Sau khi ghi nhận như trên, tài sản, hàng hóa đã thuộc tài sản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể sử dụng, khấu hao, bán, hay cho tặng bình thường như những tài sản được mua khác

3. Một số mẫu hồ sơ, thủ tục tài sản được biếu tặng

Bạn có thể tham khảo một số mẫu sau đây:

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Bạn có thể tải mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định theo quyết định 48 tại đây.
Hồ sơ thủ tục tài sản được biếu tặng _ biên bản giao nhận TSCĐ theo qđ 48

Mẫu biên bản bàn  giao tài sản cố định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Bạn đọc có thể tải mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định theo thông tư 200 tại đây.
Hồ sơ thủ tục tài sản được biếu tặng - biên bảo giao nhận tscđ tt 200

Xem thêm các thông tin ngân hàng tại Đại Á Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *