Việc thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định như thế nào?

việc thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Việc thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định như thế nào?

Muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao   quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC thì phải tuân thủ những quy định của pháp luật. Kế toán Việt  xin chia sẻ những quy định về việc thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định ở bài viết dưới đây.

1. Doanh nghiệp  cần phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung

Theo Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định như sau:

” Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:

  • Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;
  •  Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);
  •  Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.
  •  Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.”

2. Thẩm quyền phê duyệt phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

Theo Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định về thẩm quyền phê duyệt phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

” – Bộ Tài chính phê duyệt đối với:

  •  Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
  •  Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên.

– Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đối với các Tổng công ty, công ty độc lập do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.

Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

3. Quy định về số lần thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ

Theo Điểm c Khoản 3 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về số lần thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản như sau:

” Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.”

Kết luận:

Muốn thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định khác với khung thời gian trích khấu hao quy định tại phụ lục số 01 Thông tư 45/2013/TT-BTC Doanh nghiệp cần:

  • Lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao và giải trình rõ các nội dung: Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế, hiện trạng tài sản cố định, ảnh hưởng của việc tăng (giảm) tài sản cố định đến sản xuất kinh doanh..
  • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi.
  • Doanh nghiệp chỉ được phép thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ 01 lần đối với một tài sản.

Xem thêm các thông tin ngân hàng tại Đại Á Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *