*
Phó Thủ tướng chính phủ nước nhà

Vũ Đức Đam
bạn dạng quyền ở trong Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ. Ghi rõ mối cung cấp "Cổng tin tức điện tử chủ yếu phủ" hoặc "www.hocketoanthue.edu.vn.vn" khi kiến tạo lại thông tin từ các nguồn này.
*

• giáo dục và đào tạo phổ thông: 10/10 • trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, kinh tế • học hàm, học tập vị: Phó Tiến sỹ tài chính thế giới và Quan hệ tài chính quốc tế • Lý luận chính trị: cao cấp • nước ngoài ngữ: giờ Anh, giờ Pháp

10/1990 - 02/1992

chuyên viên Ban phát triển kỹ thuật cùng Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chủ yếu viễn thông Việt Nam.


3/2003 - 8/2005

Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó quản trị rồi Phó quản trị Thường trực ubnd tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND thức giấc (từ tháng 4/2004).


8/2005 - 11/2007

vật dụng trưởng cỗ Bưu chính - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng khóa X từ thời điểm tháng 4/2006).


11/2007 - 5/2008

Ủy viên dự khuyết tw Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thức giấc Quảng Ninh.


8/2010 – 8/2011

Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng (Ủy viên tw Đảng khóa XI từ tháng 01/2011), túng thiếu thư thức giấc ủy thức giấc Quảng Ninh.


8/2011 – 11/2013

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng bao gồm phủ, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng chủ yếu phủ.


11/2013 - 10/2019

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chủ yếu phủ, Phó Thủ tướng chính phủ.


10/2019 - 12/2019

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chủ yếu phủ, Phó Thủ tướng chính phủ kiêm túng thiếu thư Ban Cán sự đảng cỗ Y tế.


12/2019 - 7/2020

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng chính phủ kiêm túng thiếu thư Ban Cán sự đảng cỗ Y tế, điều hành các bước thuộc thẩm quyền của cục trưởng bộ Y tế.


Từ 7/2020 - nay

Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng chính phủ. Trên Đại hội đại biểu toàn nước lần lắp thêm XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành trung ương Đảng.


*

bản quyền thuộc Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ. Ghi rõ mối cung cấp "Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ" hoặc "www.hocketoanthue.edu.vn.vn" khi thành lập lại thông tin từ các nguồn này.