Cập nhật đề hocketoanthue.edu.vn học kì 2 môn Toán lớp 6 quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có đáp án, các em theo dõi dưới đây nhé!


ĐỀ hocketoanthue.edu.vn HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM 2014 - TÂN BÌNH, TPHCM

Bài 1: Thực hiện phép tính sau: (3 điểm)

*

Bài 3: (1, 25 điểm)

 Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 3/5 số học sinh còn lại (học sinh còn lại gồm: học sinh khá, học sinh trung bình). Tính số học sinh mỗi loại ?

Bài 4:(3,5điểm) 

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho góc xOA = 680 và góc xOB = 1360.

1) Trong ba tia Ox, OA,OB tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?

2) Tính số đo góc AOB

3) Tia OA có là tia phân giác của góc xOB không? Vì sao?

4) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc yOB

Bài 5: (0,25 điểm)

Thực hiện phép tính sau:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ hocketoanthue.edu.vn HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM 2014 - TÂN BÌNH, TPHCM

*

Bài 3:

Số học sinh giỏi là:

40 . 25% = 10 (học sinh)

Số học sinh còn lại là:

40 - 10 = 30 (học sinh)

Số học sinh khá là : 

3/5 . 30 = 18 (học sinh)

Số học sinh trung bình là :

30 - 18 = 12 (học sinh)

Bài 4:

*

 1) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có:

xÔA = 680 0

=> Tia OA nằm giữa hai tia Ox, OB

2) Vì Tia OA nằm giữa hai tia Ox, OB

Nên : Góc xÔA + AÔB = xÔB

 680 + AÔB = 1360

AÔB = 1360 - 680

AÔB = 680

*

 hocketoanthue.edu.vn sẽ tiếp tục cập nhật đề hocketoanthue.edu.vn học kì 2 các môn lớp 6 các em thường xuyên theo dõi.

Bài viết liên quan