Các thì trong giờ đồng hồ anh bao gồm 12 thì cơ bản, được phân chia theo 3 mốc thời gian: hiện nay tại, thừa khứ và Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp bạn tổng quan công thức, biện pháp dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong giờ Anh. Ko kể ra, các bạn sẽ được học tập thêm kết cấu về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai ngay gần có ý định nữa nhé. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm gọi ngay thôi!


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Công thức thì lúc này đơn

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thườngThể khẳng định trong thì lúc này đơn

S + V_S/ES + O

Thể tủ định

S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Thể Nghi vấn

DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O?

 Công thức thì bây giờ đơn so với động từ TobeThể khẳng định

S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj

Thể bao phủ định

S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj

Thể nghi vấn:

 AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Biện pháp sử dụng

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.).Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại tại. (E.g:I get up early every morning.).Nói lên kỹ năng của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.).

3. Lốt hiệu nhận biết thì bây giờ đơn

Trong câu có mở ra từ sau: every (every day, every week, every month,...).Các trạng trường đoản cú tần suất xuất hiện thêm trong thì hiện tại đơn: Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

- I use the mạng internet just about every day.

- I always miss you.

Bài học tập về những thì trọng điểm trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + V_ing + O

E.g: They are studying English.

Thể phủ định

S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O

E.g: I’m not cooking now.

Thể nghi vấn

Is/ am/ are + S+ V_ing + O

E.g: Is she watching T.V at the moment?

2. Giải pháp sử dụng

Diễn tả hành vi đang diễn ra tại thời gian nói.

E.g: The children are playing football now.

Diễn tả hành vi đang diễn ra nhưng không tuyệt nhất thiết xẩy ra tại thời điểm nói.

E.g: I am looking for a job.

Diễn tả 1 sự than vãn với hành động lặp đi tái diễn nhiều gây khó chịu, bực mình. Vào trường vừa lòng này, câu thường có trạng từ tần suất "always".

E.g: He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.

Dùng để miêu tả một hành động sắp xảy ra sau đây theo planer đã định trước.

E.g: I am flying to thái lan tomorrow.

Lưu ý đặc biệt quan trọng cần biết

Không cần sử dụng thì hiện tại tại tiếp nối với các động từ bỏ chỉ tri giác, thừa nhận thức như: be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

- I am tired now.

- He wants to go for a cinema at the moment.

- vày you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết

Trong câu gồm có từ: Now, right now, at present, at the moment,Trong những câu trước đó là 1 câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Thể khẳng định

S + have/ has + Past participle (V3) + O

E.g: She has studied English for 2 years.

Thể che định

S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O

E.g: I haven’t seen my close friend for a month.

Thể nghi vấn:

Have/ has +S+ Past participle (V3) + O?

E.g: Have you eaten dinner yet?

2. Bí quyết sử dụng thì hiện tại dứt trong giờ Anh

Diễn tả hành động xảy ra trong thừa khứ tuy nhiên không nói rõ thời điểm, có công dụng liên quan mang lại hiện tại

E.g: : My oto has been stolen.-> cái xe của tôi đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành vi bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

E.g: They’ve been married for nearly fifty years.-> Họ đang kết hôn được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu nhận ra thì lúc này hoàn thành

Trong thì hiện tại hoàn thành thường gồm có từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: gần đây, vừa mới.ever: sẽ từng.already: rồi.for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …).since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …).yet: chưa (dùng trong câu đậy định và câu hỏi).so far = until now = up to now = up to lớn the present: cho đến bây giờ.

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

S has/have + been + V_ing + O

E.g: I have been looking you all day.

Thể đậy định

 S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O

E.g: She has not been studying English for 5 years.

Thể nghi vấn

 Has/have+ S+ been+ V-ing + O?

E.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?

2. Bí quyết dùng

Diễn tả một hành động bước đầu trong vượt khứ ra mắt liên tục và kéo dãn đến hiện tại tại. Nhấn mạnh vấn đề vào tính chất “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours.-> Anh ấy sẽ đứng dưới trời tuyết hơn 3 giờ rồi.

Phân biệt với thì bây giờ hoàn thành

Thì hiện tại tại xong xuôi nhấn to gan vào kết quả còn thì hiện nay tại dứt tiếp diễn nhấn mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận ra thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn

- Từ nhấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với rượu cồn từ thườngThể khẳng định

 S + V(past)+ O

E.g: He worked as a policeman.

Thể che định

S + DID+ NOT + V (infinitive) + O

E.g: She didn’t eat bread for the breakfast.

Thể nghi vấn

DID + S+ V (infinitive)+ O?

E.g: Did you hotline Zoey yesterday?

Với đụng từ TobeThể khẳng định

S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể lấp định

S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể nghi vấn

WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Bí quyết dùng thì quá khứ đơn

Diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong thừa khứ. 

Ví dụ:

- I went lớn the concert last week.

- A few weeks ago, a woman called khổng lồ report a robbery.

3. Tín hiệu nhận biết

Các từ bỏ thường xuất hiện thêm trong thì vượt khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + was/were + V_ing + O

E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.

Thể bao phủ định

S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O

E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.

Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Giải pháp dùng

Dùng để miêu tả một hành vi đang xảy ra tại một thời điểm xác minh trong thừa khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. -> vào khoảng 12h ngày hôm qua, công ty chúng tôi đang ăn trưa.

Dùng để biểu đạt một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xẩy ra chia thì vượt khứ tiếp diễn, hành vi xen vào chia thì thừa khứ đơn.

E.g: He was chatting with his friend when his mother came into the room. -> Cậu ta vẫn tán gẫu với chúng ta khi chị em cậu ta vào phòng.

3. Tín hiệu nhận biết

Trong câu bao hàm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

- It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.

- He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

Ngoài các kiến thức về những thì trong tiếng anh thì có các kiến thức căn nguyên khác mà các bạn không thể bỏ qua trong quy trình ôn luyện ngữ pháp tiếng anh như:

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + had + V3/ED + O

E.g: They had gone lớn school before they went home.

Thể che định

S + had+ not + V3/ED + O

E.g: They hadn’t eaten breakfast before they went lớn school.

Thể nghi vấn

Had +S + V3/ED + O?

E.g: Had they eaten breakfast before they went to lớn school?)

2. Giải pháp dùng

Diễn tả một hành vi đã xảy ra, ngừng trước một hành vi khác trong quá khứ.

+ lúc hai hành vi cùng xảy ra trong quá khứ, ta sử dụng thì quá khứ trả thành cho hành vi xảy ra trước với quá khứ solo cho hành vi xảy ra sau.

+ khi thì quá khứ xong xuôi thường được dùng kết hợp với thì vượt khứ đơn, ta hay được dùng kèm với các giới từ cùng liên trường đoản cú như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

E.g: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi đã làm xong bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiện nhận thấy thì quá khứ trả thànhTừ nhận biết: until then, by the time, prior lớn that time, before, after, for, as soon as, by, ...Trong câu thường xuyên có những từ: before, after, when by, by the time, by the kết thúc of + time in the past.

Ví dụ:

- The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside

- When I got up this morning, my father had already left.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

She+ had + been + V_ing + O

E.g: I had been buying

Thể bao phủ định

S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

E.g: I hadn"t been buying

Thể nghi vấn

Had+S+been+V-ing + O?

E.g: Had I been buying)

2. Biện pháp dùng thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn

 Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dãn dài trước một hành vi khác trong vượt khứ (nhấn mạnh mẽ tính tiếp diễn).

Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

Diễn đạt một hành vi kéo dài thường xuyên trước một thời điểm khẳng định trong thừa khứ.

Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot and steamy.

3. Tín hiệu nhận biết

Dấu hiệu dìm biết: until then, by the time, prior to lớn that time, before, after. 

E.g: Had you been waiting long before the taxi arrived?

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O

E.g: We’ ll enjoy it.

Thể lấp định: 

S + shall/will + not + V(infinitive) + O

E.g: He won’t go lớn school.

Thể nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?

E.g: Will they have dinner together?

2. Giải pháp dùng

Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay trên lúc nói.

E.g: Are you going to lớn the beach? I will go with you. –> bạn muốn đi biển cả không? Mình vẫn đi thuộc bạn.

Nói về một dự kiến dựa trên kinh nghiệm tay nghề có được trong vượt khứ.

E.g: I think it’ll be extremely hot there. –> Tôi cho rằng nó sẽ tương đối nóng đó.

Khi đưa ra ý kiến, đề nghị.

E.g: Don’t worry, I’ll let everyone know. -> Đừng lo lắng, tôi đang cho toàn bộ mọi fan biết.

Lưu ý:

Thì sau này đơn hoàn toàn có thể sử dụng để miêu tả cả hành vi có dự định và không tồn tại dự định tự trước. Tuy nhiên để sáng tỏ với thì tương lai gần có dự định, thì tương lai đối chọi thường được sử dụng cho các hành vi mang tính bộc phát ngay tại thời khắc nói chứ không tồn tại dự định như thì tương lai gần. Ví dụ:

- Mother: There is no sugar left. (Hết con đường mất rồi.)

- Son: Ok, I will go lớn market and buy it for you. (Con sẽ ra chợ tải cho mẹ.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường xuyên có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + be + V-ing+ O

Thể đậy định

S + shall/will + not + be + V-ing + O

Thể nghi vấn

Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Phương pháp dùng

Dùng để nói về một hành động xảy ra sau đây tại thời gian xác định.

E.g: At 10 o’clock tomorrow, my friends & I will be going to the museum.

Dùng nói về một hành động đang xảy ra về sau thì có hành vi khác xen vào.

E.g: When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.

3. Lốt hiệu

Trong câu có những trạng tự chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời gian xác định:

at this time/ at this moment + thời hạn trong tương lai: Vào thời điểm này ….at + giờ cụ thể + thời hạn trong tương lai: vào khoảng …..

Ví dụ:

- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. -> Vào thời đặc điểm đó ngày mai, tôi đang xem lịch trình TV yếu thích của mình.

- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. -> Vào 6h sáng mai, tôi đang làm việc bộ vào công viên.

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have + V3/ED

Thể bao phủ định

S + shall/will + not + have + V3/ED

Thể nghi vấn

Shall/Will+ S + have + V3/ED?

2. Cách dùng

Dùng để biểu đạt một hành vi hay sự việc ngừng trước 1 thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. -> cho đến trước 10h buổi tối nay tôi sẽ xong xong bài tập về đơn vị rồi.

Dùng để miêu tả một hành động hay sự việc chấm dứt trước một hành động hay vụ việc khác trong tương lai.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã sẵn sàng bữa ăn sẵn sàng chuẩn bị trước khi chúng ta đến ngày mai.)

3. Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai hoàn thành

By + thời hạn tương lai,By the over of + thời hạn trong tương lai,Before + thời hạn tương laiBy the time …

Ví dụ:

- By the over of this month I will have taken an English course. -> cho tới cuối mon này thì tôi vẫn tham gia một khóa đào tạo Tiếng Anh rồi.)

- Ngan will have served on the Board of West Coast College for trăng tròn years by the time she retires.

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have been + V-ing + O

Thể tủ định

S + shall/will + not + have + been + V-ing

Thể nghi vấn

Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

2. Bí quyết dùng

Các dùng thì tương lai ngừng tiếp diễn: để biểu đạt một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến 1 thời điểm mang lại trước trong tương lai:

Ví dụ:

will have been studying English for 10 years by the kết thúc of next month.By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Vệt hiệu

For + khoảng thời hạn + by/ before + mốc thời hạn trong tương lai

Ví dụ:

- for 10 years by the over of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)

- for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 cách đây không lâu lúc bố mẹ tôi trở lại vào ngày mai).

THÌ NGOẠI LỆ - THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + going khổng lồ + V(nguyên thể)

E.g: We’re going lớn visit Ha Long cất cánh next week.

Thể lấp định

S + is/ am/ are + not + going khổng lồ + V(nguyên thể)

E.g: He’s not going khổng lồ visit Ha Long bay next week.

Thể nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going khổng lồ + V(nguyên thể)?

E.g: Are they going lớn visit Ha Long cất cánh next week?

2. Biện pháp sử dụng

Dùng để diễn đạt một dự định, kế hoạch trong tương lai.

Ví dụ: Join is going khổng lồ get married this year. (Join dự tính sẽ kết hôn trong thời điểm nay.)

Dùng để diễn tả một dự kiến có căn cứ, có vật chứng cụ thể.

Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg to have a varied trip.

3. Dấu hiệu nhận biết

Xuất hiện những từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ..., 

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

Với bảng tổng hợp các thì cơ bản bên dưới đây bạn sẽ dễ nhớ với vận dụng kỹ năng và kiến thức hơn. Đồng thời bảng tổng hợp những thì cơ bản này sẽ cho mình mẹo phân chia thì trong giờ anh dễ dàng, để mau lẹ vận dụng vào trong những bài thi nhé.

Các thì giờ Anh

Công thức

Cách dùng

Thì hiện tại đơn

- (+) S + V(s/ es).

- (-) S + bởi not/ does not + V.

- (?) Do/ does/ to lớn be + S + V?

Lưu ý: “To be” chia là am/ is/ are

- Diễn tả kiến thức ở hiện nay tại.

- mô tả sở thích, năng lực của bản thân.

- mô tả sự thật, chân lý cần thiết phủ nhận.

- miêu tả hành động xảy ra theo lịch trình, thời hạn đã định sẵn.

Thì hiện tại tiếp diễn

- (+) S + is/ am/ are + Ving.

- (-) S + is/ am/ are not + Ving.

- (?) Is/ Am/ Are + S + Ving ?

- diễn đạt hành đụng đang xẩy ra tại thời khắc nói.

- mô tả hành động xảy ra liên tiếp làm fan khác khó chịu.

- biểu đạt kế hoạch trong tương lai, có dự định từ trước với được chuẩn bị, lên planer rõ ràng.

Thì hiện tại hoàn thành

- (+) S + have/ has + PII (cột máy 3 trong bảng đụng từ bất quy tắc).

- (-) S + haven’t/ hasn’t + PII.

- (?) Have/ Has + S + PII…?

Yes, I/ we/ they have.No, I/ we/ they haven’t.

- nhấn mạnh vấn đề đến trải nghiệm bạn dạng thân, kia là đông đảo trải nghiệm lần đầu với có công dụng đáng nhớ.

- miêu tả 1 vấn đề vừa new xảy ra.

- diễn tả 1 sự việc đã xẩy ra trong quá khứ tuy thế còn lốt hiệu, kết quả ở hiện tại.

Thì tương lai đơn

- (+) S + will/ shall + V.

- (-) S + will/ shall not + V.

- (?)Will / Shall + S + V?

- diễn đạt hành rượu cồn sắp xẩy ra trong tương lai không có dự định trước.

- Dùng trong các câu yêu cầu, ý kiến đề xuất và dự đoán.

Thì tương lai tiếp diễn

- (+) S + will / shall + be + Ving.

- (-) S + will / shall not + be + Ving.

- (?) Will / Shall + S + be + Ving?

- diễn đạt hành động đang xảy ra tại thời điểm xác định trong tương lai.

- diễn đạt nhiều hành động xảy ra bên cạnh đó trong tương lai.

Thì tương lai trả thành

- (+) S + will / shall + have + PII.

- (-) S will/ shall not + have + PII.

- (?) Will / Shall + S + have + PII?

- mô tả hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.

- biểu đạt hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác minh trong tương lai

Thì quá khứ đơn

- (+) S + V-ed +…

- (-) S + did + not + V.

- (?) Did + S + V?

Lưu ý: “To be” phân chia là was/ were.

- diễn tả hành hễ đã xảy ra và dứt hoàn toàn trong quá khứ.

- diễn tả một chuỗi các hành vi liên tiếp xẩy ra trong thừa khứ.

 

Thì vượt khứ tiếp diễn

- (+) S + was/ were + V-ing.

- (-) S + was/ were not + Ving.

- (?) Was/ Were + S + Ving…?

- mô tả hành đụng đã đang xẩy ra tại một thời điểm xác minh trong vượt khứ.

- diễn tả nhiều hành vi xảy ra mặt khác trong thừa khứ (đi với while).

- dùng để mô tả hành động xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xảy ra dùng QKTD và hành vi xen vào sử dụng QKĐ.

- sử dụng để mô tả hành rượu cồn đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xảy ra dùng QKTD và hành vi xen vào sử dụng QKĐ.

Thì quá khứ trả thành

- (+) S + had + PII.

- (-) S + had not + PII.

- (?) Had + S + PII?

- mô tả hành động xẩy ra trước 1 hành vi khác trong vượt khứ.

- hành vi xảy ra trước 1 thời điểm xác minh trong thừa khứ.

 

 

*

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

- Để củng cố kỹ năng về thi giờ Anh, sau khoản thời gian học về lý thuyết chúng ta nên làm bài bác tập để rèn luyện thật vững chắc. Bạn download bài tập về các thì trong tiếng anh (có đáp án): TẠI ĐÂY

Trên đấy là tất cả các thì trong giờ đồng hồ Anh - ngữ pháp giờ Anh căn phiên bản mà anh ngữ Ms Hoa chia sẻ cho các bạn. Hy vọng qua share này sẽ giúp chúng ta nắm và nắm rõ về tất cả các thì trong tiếng anh nhé!

Nếu có bất kể thắc mắc chúng ta hãy để lại phản hồi để được câu trả lời nhé! Chúc chúng ta học giỏi và chinh phục được tiếng Anh may mắn nhé!