+/ cần sử dụng động từ thường thì ta cần mượn trợ cồn từ và đảo trợ cồn từ lên trước chủ ngữ cùng sau từ nhằm hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What bởi they play everyday?


*
5 trang | phân tách sẻ: việt anh | Lượt xem: 27165 | Lượt tải: 0
*

Bạn vẫn xem câu chữ tài liệu Cách đặt thắc mắc cho từ bị gạch chân, để sở hữu tài liệu về máy các bạn click vào nút download ở trên

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI mang đến TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:Trước không còn ta phải xác minh được từ nhằm hỏi.Từ bị gạch ốp chân không khi nào xuất hiện trong câu hỏi.Nếu vào câu: +/ sử dụng động từ thường xuyên thì ta đề nghị mượn trợ rượu cồn từ và đảo trợ động từ lên trước nhà ngữ với sau từ nhằm hỏi.Eg: They play football everyday.=> What vày they play everyday? +/ trường hợp trong câu cần sử dụng “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động tự tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước nhà ngữ cùng sau từ nhằm hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? ví như trong câu có từ bị gạch ốp chân dùng đầy đủ từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta đề nghị đổi tương ứng như sau: 1. I, We => You 2. Me, us => you 3. Mine, ours=> yours 4. My, our => your 5. Some=> anyCác từ để hỏi thường gặp mặt trong tiếng Anh: What : cái gì (Dùng để hỏi mang lại đồ vật, sự vật, sự kiện...) Which: dòng mà (Dùng để hỏi khi gồm sự lựa chọn) Where: nơi đâu (Dùng để hỏi mang lại vị trí, xứ sở ...) When: khi nào (Hỏi cho thời gian, thời gian ...) Who : ai, bạn mà (Hỏi cho người)=> Whom: tín đồ mà (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)Eg: I buy him some books.=> Who/ Whom bởi you buy any books (for)? => Whose: của bạn mà (Hỏi mang lại tính tự sở hữu, tải cách, đại từ bỏ sở hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: vì sao (Hỏi mang lại lí do, nguyên nhân) How: cố gắng nào (Hỏi đến tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ ...) How old: hỏi mang đến tuổi How tall: hỏi cho chiều cao của fan How high: hỏi cho độ cao của đồ How thick: hỏi cho độ dày How thin: hỏi đến độ mỏng How big: hỏi cho độ béo How wide: hỏi mang đến độ rộng lớn How broad: hỏi cho chiều rộng How deep: hỏi cho độ sâu How fast: hỏi cho vận tốc How far ... From ... Lớn ...: hỏi đến độ xa How long: hỏi mang lại độ dàiEg: This ruler is trăng tròn centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi cho thời hạn bao thọ Eg: It takes me an hour to vì chưng my homework.=> How long does it take you to bởi your homework?(Nó đem mất của doanh nghiệp bao nhiêu thời gian để gia công bài tập về nhà?) How often: hỏi mang đến mức độ, tần suất, số lầnEg: I go to school every day.=> How often vì chưng you go khổng lồ school? How much: hỏi mang đến giá cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi mang lại số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi cho số lượng với danh tự đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have a pen here.=> How many pens bởi you have here? What’s the weather like?: hỏi mang đến thời tiết What color: hỏi cho màu sắc What size: hỏi cho size How heavy : hỏi cho khối lượng How + do + S + come ...?: hỏi cho phương tiện đi lại does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the siêu thị over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours to lớn finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone card to phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue lớn Ho bỏ ra Minh City................................................................................................................................................. 8. The bank is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned lớn America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled to Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went khổng lồ the doctor because she was sick.................................................................................................................................................17. Nam left trang chủ at 7 o’clock yesterday.................................................................................................................................................18. He taught hocketoanthue.edu.vnlish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................20. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will send these letters lớn her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we do. (We have magazines & newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen lớn music in my không tính tiền time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go to the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go khổng lồ the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a hotel................................................................................................................................................