- phương pháp 1: những nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- chế độ 2: các nguyên tố gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- nguyên lý 3: những nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là những electron có chức năng tham gia hình thành link hóa học tập (electron phần ngoài cùng hoặc phân lớp kế bên cạnh cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố chất hóa học được xếp vào một ô của bảng điện thoại tư vấn là ô nguyên tố.

- Số vật dụng tự của ô yếu tắc đúng thông qua số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: có 2 nhân tố $H,(Z=1)$ mang đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: có 8 thành phần $Li,(Z=3)$ cho $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: tất cả 8 yếu tố $Na,(Z=11)$ cho $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: tất cả 18 yếu tố $K,(Z=19)$ mang lại $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: tất cả 18 yếu tố $Rb,(Z=37)$ cho $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: tất cả 32 nguyên tố $Cs,(Z=55)$ cho $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: ban đầu từ yếu tố $Fr,(Z=87)$ cho nguyên tố có $Z=110$, đây là một chu kì chưa hoàn thành.

c) Phân một số loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là các chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì lớn.

$ Rightarrow$ dấn xét:

- những nguyên tố trong cùng chu kì tất cả số lớp electron đều bằng nhau và ngay số thứ từ của chu kì.

- bắt đầu chu kì là kim loại kiềm, ngay gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 mặt hàng cuối bảng là 2 họ nguyên tố có thông số kỹ thuật electron quánh biệt: Lantan cùng Actini.

+ chúng ta Lantan: bao gồm 14 nguyên tố che khuất $La,(Z=57)$ trực thuộc chu kì 6.

+ họ Actini: gồm 14 yếu tắc sau $Ac,(Z=89)$ ở trong chu kì 7.

3. Nhóm nguyên tố

a) Định nghĩa

- đội nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà lại nguyên tử có thông số kỹ thuật electron giống như nhau, cho nên vì thế có đặc thù hóa học gần giống nhau và được thu xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân thành 8 đội A (đánh số tự IA cho VIIIA) cùng 8 nhóm B (đánh số trường đoản cú IB mang đến VIIIB). Từng nhóm là một trong cột, riêng team VIIIB bao gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố vào cùng một đội nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và ngay số thứ tự của tập thể nhóm (trừ nhị cột cuối của group VIIIB).

* đội A:

- team A tất cả 8 nhóm từ IA cho VIIIA.

- những nguyên tố đội A tất cả nguyên tố $s$ và nguyên tố $p$:

+ thành phần $s$: đội IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) cùng nhóm IIA (kim một số loại kiềm thổ).

+ yếu tố $p$: đội IIIA cho VIIIA (trừ $He$).

- STT team = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của group A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số vật dụng tự của group $A = a + b$

$ longrightarrow$ trường hợp $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ giả dụ $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ nếu như $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* team B:

- đội B có 8 nhóm được đặt số từ IIIB cho VIIIB, rồi IB với IIB theo chiều từ trái sang đề xuất trong bảng tuần hoàn.

- đội B chỉ gồm những nguyên tố của những chu kỳ lớn.

- đội B gồm các nguyên tố $d$ và nguyên tố $f$ (thuộc 2 sản phẩm cuối bảng).

- STT đội = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)