“TIMMY nhắm tới mục tiêu xây cất một chương trình giảng dạy được thiêt kế dành riêng cho tất cả những người đi làm cho với phần đa nội dung và kĩ năng sát với môi trường công sở. Tiếp cận vấn đề theo phương thức “Learning-By-Doing” để học viên có thể vận dụng vào công việc thực tế ngay lập tức sau từng buổi học.”

Đăng ký kết ngay

*

*

*

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: có thể thích nghi, rất có thể thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền lành hòa, nhẹ dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, ko bờ bến

Bright /braɪt/: sáng sủa dạ, thông minh, nhanh trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: trẻ con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có ý thức hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng sủa tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: apple bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lớn lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: nhân hậu lành, nhẹ dàng, dịu nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, lau láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: xuất xắc đẹp, đẹp nhất đẽ, xuất xắc vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: bình thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chuyên chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, nhún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: tất cả trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, ko thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: đề nghị cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bản năng, do phiên bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: bao gồm trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: sáng sủa sủa, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chuyên học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: khỏe khoắn mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: hy vọng manh, dễ dẫn đến tổn thương

Weak /wiːk/: yếu đuối đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không che đậy, không cất giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo đáo, khó khăn gần, không dỡ mở

Cold /kould/: rét lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo công ty nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đơn thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng thiếu ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: im lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: hiểu biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: say đắm phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, cấp tốc nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ dàng thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, tỉnh giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, gồm duyên, làm cho say mê, làm cho xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay có tác dụng phúc, hay thao tác làm việc thiện, trường đoản cú tâm, yêu thương người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, vơi hiền

Capable /’keipəbl/: tất cả năng lực, thạo, giỏi, có khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ dàng tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: phía ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: nhiệt độ tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng lớn rãi, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: cởi mở, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: tháo mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: giỏi giúp đỡ

Kind /kaind/ : tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: dỡ vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, mạnh dạn khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính trường đoản cú chỉ tính phương pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: hay sai bảo bạn khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: trường đoản cú phụ, kiêu ngạo, tự kiêu tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, từ phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

Awful /’ɔ:ful/: rất cực nhọc chịu, giận dữ vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: giỏi cáu, xấu tính, dễ dàng nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): lếu láo láo, láo lếu xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, dại xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, cáu gắt (to be cross with somebody: gắt với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, tinh quái vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, bao gồm máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: dềnh dang về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: xuất xắc hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, tốt nhạo báng, giễu cợt cợt