Đề khám nghiệm 1 tiết Hóa 10 Chương 2 - Đề 1

Đề bài

I . Trắc nghiệm (4đ’) : (Thời gian: 15 phút)

Hãy chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau :

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố như thế nào trong nhóm VIIA có bán kính nguyên tử lớn nhất ?

A. Flo (Z= 9) B. Clo (Z = 17) C. Brom (Z = 35) D. Iot(Z = 53)

Câu 2: trong những chu kỳ, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử và độ âm năng lượng điện tương ứng thay đổi là

A. Tăng, giảm . B. Tăng, tăng. C. Giảm, tăng. D. Giảm, giảm.

Câu 3: Những đặc thù nào sau đây biến hóa tuần hoàn:

A. Trọng lượng nguyên tử B. Số lớp e C. Tính sắt kẽm kim loại D. Số e trong ngtử

Câu 4: Đồng vị của M thoả mãn đk số proton: số nơtron = 13:15 là

A.28M. B. 56M. C. 15M. D. 13M.

Câu 5: kết luận nào sau đấy là sai:

A. 

*
: bao gồm 17 proton. B.
*
: bao gồm 27 electron

C. Cl-: bao gồm 18 electron D. Al3+: bao gồm 10 electron

Câu 6: bán kính nguyên tử của các nguyên tố 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo lắp thêm tự tăng đột biến từ trái sang đề nghị là:

A. Li, Na, O, F B. F, O, Li, mãng cầu C. F, Na, O, Li, D. F, Li, O, na

Câu 7: Hợp hóa học khí của một nguyên tố cùng với hiđro tất cả dạng RH3. Oxit cao nhất của nó có dạng:

A. RO B. R2O7 C. R2O5 D. RO3

Câu 8: Anion X2- có cấu hình electron ngoài cùng là 3p6. địa điểm của X trong bảng HTTH là

A. ô 18, chu kỳ 3, đội VIIIA. B. ô 16, chu kỳ luân hồi 3, team VIA.

C. ô 20, chu kỳ luân hồi 4, nhóm IIA. D. ô 18, chu kỳ 4, team VIA.

Câu

1

2

3

4

5

6

7


8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Từ bỏ luận (6đ’) (Thời gian: 30 phút)

Câu 1 (2 điểm): yếu tố S tất cả số hiệu Z=16

- Viết cấu hình electron của nguyên tử

- Xác định vị trí của S vào bảng tuần hoàn

- Hoá trị tối đa của S cùng với Oxi là bao nhiêu? Viết cách làm Oxit cao nhất, bí quyết hiđroxit của S với nêu đặc điểm hoá học( tính axit xuất xắc bazơ) của các hợp hóa học đó.

- đối chiếu tính phi kim của S với O (Z=8) cùng Se (Z=34). Giải thích?

Câu 2 (2 điểm): Oxit tối đa của một yếu tắc là R2O5, trong hợp hóa học khí của chính nó với hiđro thì R chiếm 82,35 % về khối lượng.

a, xác minh nguyên tử khối của R?

b, Tính % về trọng lượng của oxi bao gồm trong oxit tối đa của R?

Câu 3 (2 điểm): Hòa tan trọn vẹn 8,3 g tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại kiềm (ở 2 chu kì tiếp tục trong bảng tuần hoàn) vày 120 g hỗn hợp HCl 20%. Sau làm phản ứng thấy bay ra 5,6 lít khí H2 ở đk tiêu chuẩn.

a, Tính % về trọng lượng 2 kim loại kiềm?

b, Tính C% của những chất trong dung dịch sau phản ứng?

 Đáp án cùng thang điểm

I, Phần trắc nghiệm (4 điểm).

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

C

B

B

B

C

B

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1.

 

Câu 1: Clo ( Z=17) 1s22s22p63s23p5

Clo nằm tại vị trí chu kì 3 ( vì tất cả 3 lớp e) , ô số 17 ( gồm 17 e) , team VIIA ( vì bao gồm 7 e lớp ng cùng)

Hoá trị cao nhất với oxi của clo là 7 : Cl2O7

công thức hiđroxit HClO4 gồm tính axit mạnh

Tính phi kim của F > Cl > Br

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

 

Oxit tối đa là MO2 phải M tất cả hoá trị tối đa với oxi là 4, phải hoá trị trong hợp chất với H là 8-4 = 4.Công thức hợp chất với hiđro là MH4

Bài viết liên quan