QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

(ĐHXIII) - Trải qua 90 năm sản xuất và phát triển, Đảng cộng sản việt nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Từng kỳ Đại hội Đảng là 1 trong những mốc kế hoạch sử đặc trưng ghi nhận, lưu lại những thắng lợi, thắng lợi của giải pháp mạng Việt Nam.
Hội nghị ra đời Đảng cùng sản Việt Nam

Hội nghị sẽ hợp độc nhất 3 tổ chức triển khai Cộng sản ở việt nam là Đông Dương cùng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cùng sản Liên đoàn thành một đảng nhất là Đảng cùng sản Việt Nam, với mục tiêu lãnh đạo trào lưu cách mạng việt nam tiến hành giải hòa dân tộc, giải hòa giai cấp, hóa giải xã hội, giải phóng nhỏ người, tiến lên nhà nghĩa xã hội.

Hội nghị đã đề ra Chánh cưng cửng vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt, vào đó, Chánh cưng cửng vắn tắt cùng Sách lược vắn tắt phản nghịch ánh câu chữ cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hội nghị cũng phát hành Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng cộng sản nước ta của đồng minh Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế cùng sản với Đảng cộng sản nước ta gửi mang đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học viên và toàn bộ đồng bào bị áp bức, tách lột.


Đại hội I: phục sinh tổ chức, thống độc nhất vô nhị các phong trào đấu tranh cách mạng đằng sau sự lãnh đạo của Đảng

Địa điểm: Ma Cao (Trung Quốc)

Số lượng đảng viên: 600

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 13

Tổng túng thư bởi Đại hội bầu:Đồng chí Lê Hồng Phong

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 13 đồng chí

Nhiệm vụ chính: Củng cố hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến địa phương, từ vào nước mang lại nước ngoài.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết bao gồm trị của Đảng; các nghị quyết về tải công nhân, vận chuyển nông dân, tải thanh niên, phụ nữ, binh lính, về mặt trận phản đế, về nhóm tự vệ, về các dân tộc ít người...; Điều lệ của Đảng; Điều lệ của những tổ chức quần chúng của Đảng.

Đại hội cử bạn hữu Nguyễn Ái Quốc làm thay mặt của Đảng cùng sản Đông Dương ở kề bên Quốc tế cùng sản.

Tháng 7/1936, bè bạn Hà Huy Tập được cử làm Tổng túng thiếu thư.

Tháng 3/1938, bằng hữu Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng túng bấn thư.

Đại hội đại biểu lần lắp thêm I của Đảng là 1 trong những sự kiện lịch sử vẻ vang quan trọng, tấn công dấu chiến thắng căn bản của cuộc chiến tranh cất giữ và khôi phục khối hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến cơ sở. Đây là một trong những điều khiếu nại cơ bản và cần thiết để Đảng bước vào trong 1 thời kỳ đấu tranh mới với một đội ngũ cán cỗ đã được tôi luyện.


Đại hội II: Đưa cuộc binh lửa chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn

Địa điểm: buôn bản Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, thức giấc Tuyên Quang

Số lượng đảng viên vào cả nước:766.349

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 158

Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng túng thiếu thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí ngôi trường Chinh

Ban Chấp hành trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 29

Ủy viênBộ chính trị được bầu tại Đại hội: 7

Ủy viênNhiệm vụ chính: Đưa cuộc nội chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.


Đại hội sẽ tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo phương pháp mạng dân tộc dân người chủ sở hữu dân, 5 năm lãnh đạo chính quyền non trẻ với công cuộc kháng chiến kiến quốc.

Do sự cải cách và phát triển và yêu thương cầu của sự nghiệp cách mạng và phòng chiến, Đại hội đưa ra quyết định xây dựng nghỉ ngơi mỗi nước Đông Dương một đảng cộng sản riêng. Ở Việt Nam, Đảng đem tên là Đảng Lao cồn Việt Nam.

Đại hội trải qua Điều lệ của Đảng Lao đụng Việt Nam. Đảng Lao động vn là Đảng của thống trị công nhân và của quần chúng. # lao cồn Việt Nam.Đảng lấy nhà nghĩa Mác-Lênin làm gốc rễ tư tưởng và sản xuất Đảng theo cách thức một Đảng vô sản mẫu mã mới, lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và sinh sống căn bạn dạng của Đảng; phê bình, tự phê bình là quy luật phát triển của Đảng; ship hàng nhân dân là mục tiêu hoạt động của Đảng.Đại hội lưu lại một mốc quan trọng đặc biệt trong quá trình lãnh đạo và cứng cáp của Đảng ta, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cần kíp của thực tiễn, gửi cuộc kháng chiến chống Pháp đến thành công hoàn toàn.


Đại hội III: kiến tạo chủ nghĩa xã hội làm việc miền Bắc, đấu tranh thống tốt nhất nước nhà

Địa điểm: thành phố hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 500.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 525

Chủ tịch Đảng được thai tại Đại hội: quản trị Hồ Chí Minh

Bí thư đầu tiên được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 47 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị được bầu tại Đại hội: 11 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: kiến thiết chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đương đầu thống nhất đất nước ở miền Nam.

Đại hội sẽ tổng kết 30 năm lãnh đạo của Đảng, đặt ra những bài học có chân thành và ý nghĩa lý luận và trong thực tế của bí quyết mạng vn dưới sự chỉ huy của Đảng.

Đại hội khẳng định nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc là nhiệm vụ ra quyết định nhất so với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta. Giải pháp mạng miền nam bộ có trách nhiệm giải phóng miền nam bộ khỏi kẻ thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, tiến hành hoà bình thống duy nhất nước nhà, dứt nhiệm vụ cách mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân vào cả nước. 2 trách nhiệm có mục tiêu chung là tiến hành hoà bình thống tốt nhất Tổ quốc, đa số nhằm giải quyết mâu thuẫn chung là xích míc giữa nhân dân ta cùng với đế quốc Mỹ và tay không đúng của chúng.

Đại hội quyết nghị mang ngày 3 mon 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm ra đời Đảng cùng sản Việt Nam.
Đại hội IV: kết thúc sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống độc nhất Tổ quốc, đưa toàn nước đi lên nhà nghĩa xã hội

Địa điểm: hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 1.550.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.008

Tổng túng bấn thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 101 uỷ viên chính thức, 32 ủy viên dự khuyết.

Bộ chủ yếu trị được thai tại Đại hội: 14 uỷ viên thiết yếu thức, 3 ủy viên dự khuyết

Nhiệm vụ chính: Hàn gắn vệt thương chiến tranh, từng bước khôi phục, cải tiến và phát triển đất nước.Đại hội Đại biểu việt nam lần thiết bị IV của Đảng cùng sản Việt Nam,Hà Nội, mon 12/1976 (Ảnh: baotanglichsu.vn)


Đại hội tổng kết những bài học kinh nghiệm lớn của cuộc loạn lạc chống Mỹ, cứu vớt nước, đưa toàn quốc tiến lên công ty nghĩa buôn bản hội.

Đại hội xác định nhiệm vụ, phương châm và giải pháp công tác Đảng trong quy trình mới, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo nhân dân toàn quốc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động việt nam thành Đảng cộng sản nước ta và trải qua Điều lệ mới bao gồm 11 chương và 59 điều, để lại dùng cho Tổng bí thư vậy chức túng bấn thư máy nhất, cách thức nhiệm kỳ của Ban Chấp hành trung ương là 5 năm.(Ảnh: Báo Nhân dân)


Ðại hội V: tất cả vì Tổ quốc buôn bản hội công ty nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân

Địa điểm: thủ đô Hà Nội

Số lượng Đảng viên vào cả nước: 1.727.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.033

Tổng túng thiếu thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 116 uỷ viên

Bộ thiết yếu trị được thai tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: thành lập chủ nghĩa xã hội bên trên toàn khu vực Việt Nam.

Đại hội thừa nhận định, nước nhà đứng trước những khó khăn lớn về kinh tế và buôn bản hội mà một phần nguyên nhân là vì khuyết điểm, sai lạc của những cơ quan Đảng và Nhà nước về chỉ huy và quản lí lý. Bởi đó, Đảng buộc phải lãnh đạo nhân dân tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa làng hội và chuẩn bị chiến đấu, bảo đảm vững cứng cáp Tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội trải qua những trọng trách văn hoá, làng mạc hội; bức tốc nhà nước xóm hội công ty nghĩa, vạc động trào lưu cách mạng của quần chúng; cơ chế đối ngoại; nhiệm vụ nâng cao sức võ thuật của Đảng.Đại hội ghi lại một bước chuyển đổi mới về sự việc lãnh đạo của Đảng trên tuyến phố đấu tranh “Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân”.


Đại hội VI: khởi xướng và chỉ huy sự nghiệp đổi mới đất nước

Địa điểm: thủ đô hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.109.613

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.129

Tổng túng thiếu thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Ban Chấp hành tw được bầu tại Đại hội: 124 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị được thai tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: triển khai đổi mới đất nước (khởi xướng đưa tổ quốc tiến hành công việc đổi mới)

Đại hội VI xác định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo ý thức cách mạng và khoa học. Đại hội đã chuyển ra quan điểm mới về cải tạo XHCN, trong đó, nên xây dựng tình dục sản xuất mới trên cả ba mặt xây dựng chính sách công hữu về bốn liệu sản xuất, chế độ thống trị và chính sách phân phối XHCN.

Nâng cao năng lượng và sức đánh nhau của Đảng, Đại hội VI của Đảng dấn mạnh: Đảng phải thay đổi về nhiều mặt: đổi mới tư duy, đầu tiên là tư duy khiếp tế; thay đổi tổ chức; thay đổi đội ngũ cán bộ; thay đổi phong cách lãnh đạo với công tác.Nâng cao quality đảng viên và sức khỏe chiến đấu của tổ chức triển khai cơ sở, tăng tốc đoàn kết tuyệt nhất trí trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cơ bản, vừa cần kíp của công tác làm việc xây dựng Đảng.


Đại hội VII: Đổi new toàn diện, đồng bộ, đưa quốc gia tiến lên theo tuyến đường XHCN

Địa điểm: thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 2.155.022

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.176

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 146 uỷ viên

Bộ thiết yếu trị được thai tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: tiếp tục thực hiện trọng trách đưa quốc gia đi theo con phố đổi mới.Đại hội khẳng định: Đổi mới toàn diện, đồng bộ, gồm nguyên tắc và có bước đi vững chắc, kia là nhiệm vụ của cuộc sống, là quy trình không thể đảo ngược.

Với trách nhiệm “Tiếp tục tiến hành nhiệm vụ đưa tổ quốc đi theo con phố đổi mới”, Đại hội VII lần đầu tiên thông qua cương cứng lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Đại hội một lượt nữa xác minh Đảng cùng sản nước ta là đội mũi nhọn tiên phong của ách thống trị công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành công dụng của ách thống trị công nhân, dân chúng lao hễ và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và bốn tưởng sài gòn làm căn cơ tư tưởng, mục tiêu cho hành động, lấy triệu tập dân công ty làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.


Đại hội VIII: liên tục đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hóa, tân tiến hóa đất nước

Địa điểm: thủ đô hà nội Hà Nội

Số lượng Đảng viên vào cả nước: 2.130.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.198 đại biểu

Tổng túng thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười

Ban Chấp hành trung ương bầu tại Đại hội: 170 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị thai tại Đại hội: 19 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: thực hiện đổi mới, tăng mạnh công nghiệp hoá, tiến bộ hoá, quá độ lên nhà nghĩa xóm hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội nhà nghĩa.

Đại hội khẳng định: nước ta đã ra khỏi rủi ro khủng hoảng kinh tế-xã hội, nhưng một vài mặt còn không vững chắc. Đại hội đã đưa ra các lý thuyết phát triển các lĩnh vực chủ yếu vào thời kỳ tăng cường công nghiệp hoá, tiến bộ hoá khu đất nước.

Đại hội VIII đánh dấu bước ngoặt chuyển non sông ta sang thời kỳ mới - thời kỳ tăng cường công nghiệp hoá, văn minh hoá; vì phương châm dân giàu, nước mạnh, thôn hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên công ty nghĩa buôn bản hội.Hội nghị Ban Chấp hành tw lần thứ bốn (khoá VIII, mon 12/1997) bầu đồng chí Lê Khả Phiêu làm Tổng túng thiếu thư Đảng cùng sản Việt Nam.Đại hội IX: phạt huy sức khỏe toàn dân tộc, tăng nhanh công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

Địa điểm: thành phố hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.479.719

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.168

Tổng túng thư được thai tại Đại hội: Đồng chíNông Đức Mạnh

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 150 uỷ viên

Bộ chính trị được bầu tại Đại hội: 15 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: phát huy sức khỏe toàn dân tộc, liên tục đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hóa, văn minh hóa, kiến tạo và bảo đảm an toàn Tổ quốc vn xã hội công ty nghĩa.

Đại hội chỉ rõ mô hình tổng quát lác của thời kỳ quá đáng lên CNXH ở nước ta là phát triển kinh tế hàng hóa những thành phần, quản lý theo cơ chế thị trường có sự làm chủ của công ty nước, theo triết lý XHCN.

Đại hội khẳng định phải coi trọng kiến tạo Đảng trong sạch, vững mạnh. Đó là trách nhiệm then chốt, là yếu tố ra quyết định sự lâu dài và cách tân và phát triển của Đảng ta, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa, hội nhập khu vực và cầm cố giới, gây ra và đảm bảo vững vững chắc Tổ quốc.Đại hội X: huy động và sử dụng tốt mọi mối cung cấp lực, mau chóng đưa nước nhà ra khỏi triệu chứng kém phát triển

Địa điểm: tp. Hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 3,1 triệu

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội:1.176

Tổng túng bấn thư được thai tại Đại hội: Đồng chíNông Đức Mạnh

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 160 uỷ viên thiết yếu thức, 21 ủy viên dự khuyết

Bộ bao gồm trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính:Nâng cao năng lượng lãnh đạo và sức kungfu của Ðảng, phân phát huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh trọn vẹn công cuộc đổi mới, nhanh chóng đưa quốc gia ra khỏi chứng trạng kém vạc triển.

Đại hội reviews sau hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đạt phần đa thành tựu to phệ và có chân thành và ý nghĩa lịch sử; đôi khi nêu nhảy năm bài học kinh nghiệm lớn.

Đại hội quyết định mục tiêu tổng quát lác 5 năm tới là cải thiện năng lực chỉ huy và sức chiến đấu của Đảng, phạt huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc thay đổi mới, kêu gọi và sử dụng tốt mọi nguồn lực mang đến công nghiệp hóa, văn minh hóa khu đất nước; cách tân và phát triển văn hóa; thực hiện văn minh và vô tư xã hội; bức tốc quốc phòng với an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế tài chính quốc tế; đứng vững ổn định chủ yếu trị-xã hội; mau chóng đưa nước nhà ra khỏi chứng trạng kém vạc triển; tạo nền tảng gốc rễ để mang đến năm 2020 vn cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo phía hiện đại.


Đại hội XI: Tiếp tục nâng cấp năng lực chỉ huy và sức đại chiến của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc thay đổi đất nước

Địa điểm: thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 3,6 triệu

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội:1.377

Tổng túng thư được bầu tại Đại hội: Đồng chíNguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 175 uỷ viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết.

Bộ thiết yếu trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính:Nâng cao năng lượng lãnh đạo cùng sức pk của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng gốc rễ để mang đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội có trọng trách nhìn trực tiếp vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nhằm kiểm điểm, review khách quan, trọn vẹn những thắng lợi và yếu ớt kém, khuyết điểm, đôi khi rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc triển khai Nghị quyết Đại hội X.

Đại hội đã bàn luận sôi nổi, dân công ty và tuyệt nhất trí thông qua các văn kiện khôn xiết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài hơn đối với sự cải tiến và phát triển của đất nước ta: cương cứng lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá đáng lên chủ nghĩa làng mạc hội (bổ sung, trở nên tân tiến năm 2011), kế hoạch phát triển kinh tế - xóm hội 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 - năm ngoái và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).


Đại hội XII: Đẩy bạo dạn công cuộc thay đổi mới, mau chóng đưa non sông cơ phiên bản trở thành nước công nghiệp theo phía hiện đại

Địa điểm: tp. Hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 4,5 triệu

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội:1.510

Tổng túng thư được bầu tại Đại hội: Đồng chíNguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 180 uỷ viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

Bộ thiết yếu trị được bầu tại Đại hội: 18 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính:Đẩy bạo phổi công cuộc thay đổi mới; cố gắng sớm đưa việt nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo phía hiện đại.Đại hội đánh ngân sách chi tiêu tựu và hạn chế sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Đại hội đã đưa ra các nhiệm vụ trọng trọng tâm trong 5 năm tiếp theo, công ty yếu triệu tập vào tởm tế, chế tạo Đảng, cải thiện chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, kiên quyết bảo đảm an toàn vững chắc chắn độc lập, nhà quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại hội này cũng chính là lần đầu tiên Đảng tiến hành Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ thiết yếu trị, Ban túng thư, các chức danh lãnh đạo chủ đạo của Đảng, nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Từ đó công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư và những chức danh lãnh đạo căn bản của Đảng, đơn vị nước nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện theo một tiến trình chặt chẽ, bài bác bản, khoa học, bình yên và thực sự phát huy dân chủ, cầm lại kỷ cương, tạo được sự thống duy nhất cao của những đại biểu dự Đại hội.