Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 27
Tổng truy cập:     3659795
Cách lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng

 

Riêng sổ quỹ tiền mặt và sổ Tiền gửi ngân hàng chúng ta không thể chuyển sổ trên NKC mà phải tính riêng 2 sổ này, vì 2 loại sổ này có mẫu sổ khác so với các sổ chi tiết TK, sổ tổng hợp TK khác.

a. Cách lập sổ Quỹ tiền mặt: ( Dữ liệu lấy từ sổ Nhật Ký Chung)

Cách lập công thức cho từng cột như sau: Trên sổ quỹ tiền TM, xây dựng thêm 3 ô: Tháng báo cáo; Tài khoản báo cáo ( là TK 1111); Nối tháng và TK cáo cáo.

+  Ô nối tháng và TK báo cáo = K6&”;”&L6 ( dùng tính số dư dầu kỳ theo từng tháng)

+  Cột ngày tháng: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!A13,””) ( L6: ô TK báo cáo)

+  Cột Diễn giải: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!D13,””)

+  Cột Tài khoản đối ứng: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!F13,””)

+  Cột thu:   = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!G13,””)

+  Cột Chi:  = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!H13,””)

+  Cột số phiếu thu: = IF(H11<=0,””,COUNTIF(H$11:H11,”>”)) ( H: cột tiền thu)

+  Cột số phiếu chi:  = IF(I11<=0,””,COUNTIF(I$11:I11,”>”))   ( I: Cột tiền chi)

+  Dòng số dư dầu kkỳ dùng hàm SUMIF lấy trên bảng CDPS chi tiết của từng tháng.

Để tính được số dư đầu kỳ của từng tháng trên Sổ quỹ TM thì ta phải xây dựng bên phải bảng “ Cân đối phát sinh tháng” của các tháng thêm 2 cột:

- Cột BC: Gõ số tháng tại dòng tương ứng với TK 111 của Bảng CĐPS và coppy cho những dòng tiếp theo của tháng đó ( làm cho tất cả các tháng).

- Cột “ Nối tháng và TK báo cáo” : =I9&”;”&A9 ( Là dãy điều kiện cho hàm SUMIF)

MÔ PHỎNG:

sổ quỹ tiền mặt

Sau đó dùng hàm SUMIF để tính ra số dư đầu kỳ trên sổ Quỹ TM;

= SUMIF(‘CDPS-thang’!$J$9:$J$450,’So quy’!$M$6,’CDPS-thang’!$C$9:$C$450)

sổ cuối kỳ kế toán

 

+  Cột tồn tiền cuối ngày dùng hàm Subtotal:

Cú pháp hàm: = $J$9+Subtotal(9,H$11:H11)-Subtotal(9,I$11:I11)

+  Dòng cộng số phát sinh : Dùng hàm subtotal

+  Dòng số dư cuối kỳ: Dùng công thức đơn gaỉn như sau

Dư cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + TỔng thu – TỔng chi.

( Sổ quỹ TM được lập cho cả kỳ kế toán, Bạn muốn xem tháng nào thì lọc tháng đó lên, Cụ thể có ở phần in sổ)

MÔ PHỎNG:

Hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt
 

xem thêm: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Cách chuyển lỗ giữa các quý, các năm sang năm sau
Hướng Dẫn Cách Làm Sổ Sách Kế Toán Trên Excel
Mẫu Sổ Sách Kế Toán Trên Excel
Hướng dẫn cách lên sổ Nhật Ký Chung trên Excel
Khai Báo Nhập Số Dư Đầu Kỳ
Cách hạch toán lên sổ sách trên Excel khi Mua - Bán hàng hóa
Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán
Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính cuối năm
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo