Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 58
Tổng truy cập:     3659876
Cách định khoản hạch toán Lợi nhuận chưa phân phối - Tài khoản 421

Tài khoản 421 Lợi nhuận chưa phân phối dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

 

Kết cấu tài khoản 421

 

Bên Nợ:
- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
            - Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;
            - Chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư, các bên tham gia liên doanh;
            - Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
            - Nộp lợi nhuận lên cấp trên.
Bên Có:
- Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;
            - Số lợi nhuận cấp dưới nộp lên, số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù;
            - Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.
Tài khoản 421 có thể có số  dư Nợ hoặc số dư Có.
Số dư bên Nợ:
Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.
Số dư bên Có:
Số lợi nhuận chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.
Tài khoản 421- Lợi nhuận chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trước.
Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.
Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”.
            - Tài khoản 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay.

 

Hướng dẫn định khoản hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến lợi nhuận chưa phân phối

 

1.Cuối kỳ kế toán, kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh:
a)      Trường hợp lãi, ghi:
Nợ TK  911 - Xác định kết quả kinh doanh
       Có TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối ( 4212).
b) Trường hợp lỗ, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối ( 4212)
            Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
2. Trong năm tài chính doanh nghiệp quyết định tạm trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
            Có các TK 111, 112,.... (Số tiền thực trả).
3. Cuối năm tài chính, kế toán xác định và ghi nhận số cổ tức của cổ phiếu ưu đãi phải trả cho các cổ đông có cổ phiếu ưu đãi, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
            Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)
Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)
            Có các TK 111, 112,... (Số tiền thực trả).
4. Khi có quyết định hoặc thông báo xác định cổ tức và lợi nhuận còn phải trả cho các nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:
Nợ TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối
            Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).
5. Khi chi tiền trả cổ tức và lợi nhuận cho các nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
            Có các TK 111, 112,... (Số tiền thực trả)
6. Trong năm, khi tạm trích quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh ( Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
            Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.
7. Trong năm, khi tạm trích quỹ đầu tư phát triển từ kết quả hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
            Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
8. Trong năm, khi tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, từ kết quả hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
            Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
            Có TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
9. Cuối năm, kế toán tính và xác định số tiền các quỹ được trích thêm, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
                Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
                Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.
Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
                 Có TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
10. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
            Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.

11. Số lợi nhuận phải nộp cho đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

            Có TK 336 - Phải trả nội bộ.

12. Số lợi nhuận phải thu của đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ

            Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

13. Số lỗ về hoạt động sản xuất, kinh doanh được đơn vị cấp trên cấp bù, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ

            Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối.

14. Phải cấp cho đơn vị cấp dưới số lỗ sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

            Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

15. Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

            Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

            Có TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

            Số lỗ của một năm được xử lý trừ vào lợi nhuận chịu thuế của các năm sau theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc xử lý theo quy định của chính sách tài chính hiện hành.

 

 

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI - DẠY KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT TẠI HÀ NỘI

Liên hệ: 0989 233 284

Email: Hoangtrungthat@gmail.com

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Cách định khoản hạch toán Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Tài khoản 413
Cách định khoản hạch toán chênh lệch đánh giá lại tài sản - Tài khoản 412
Cách định khoản hạch toán Nguồn vốn kinh doanh - Tài khoản 411
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo