Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 99
Tổng truy cập:     3659916
Cách định khoản hạch toán bất động sản đầu tư - Tài khoản 217

Tài khoản 217 Bất động sản đầu tư dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản (BĐS) đầu tư của doanh nghiệp theo nguyên giá. Bất động sản đầu tư: Là BĐS, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để: Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; hoặc Bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

 

Kết cầu tài khoản 217

 

Bên Nợ:
Nguyên giá BĐS đầu tư tăng trong kỳ.
Bên Có:
Nguyên giá BĐS đầu tư giảm trong kỳ.
Số dư bên Nợ:
Nguyên giá BĐS đầu tư hiện có.

 

Hướng dẫn định khoản hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến bất động sản đầu tư

 

  1- Hạch toán các nghiệp vụ mua BĐS đầu tư theo phương thức trả tiền  ngay:
      - Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 217 - BĐS đầu tư
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có các TK 111, 112, 331,...
      - Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 217 - BĐS đầu tư
     Có các TK 111, 112, 331,...
         2- Trường hợp BĐS đầu tư hình thành do xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao:
            2.1- Khi phát sinh  chi phí xây dựng BĐS đầu tư, căn cứ vào các tài liệu và chứng từ có liên quan, kế toán tập hợp chi phí vào bên Nợ TK 241 “XDCB dở dang” (Tương tự như xây dựng TSCĐ hữu hình, xem giải thích Tài khoản 211 “TSCĐ hữu hình”).
            2.2- Khi giai đoạn đầu tư XDCB hoàn thành bàn giao chuyển tài sản đầu tư thành BĐS đầu tư, kế toán căn cứ vào hồ sơ bàn giao, ghi:
            Nợ TK 217 - BĐS đầu tư
                        Có TK 241 - XDCB dở dang.
            3- Khi chuyển từ BĐS chủ sở hữu sử dụng thành BĐS đầu tư, căn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:
            Nợ TK 217 - BĐS đầu tư
                        Có TK 211 - TSCĐ hữu hình, hoặc
                        Có TK 213 - TSCĐ vô hình.
 
Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế, ghi:
            Nợ TK 2141, hoặc 2143
                        Có TK 2147 - Hao mòn BĐS đầu tư.
4- Khi chuyển từ hàng tồn kho thành BĐS đầu tư, căn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:     
            Nợ TK 217 - BĐS đầu tư
                        Có TK 156 - Hàng hoá (1567 - Hàng hoá BĐS).
      
5- Khi đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động, nếu tài sản thuê đó thoả mãn tiêu chuẩn là BĐS đầu tư, căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 217 - BĐS đầu tư
            Có các TK 111, 112, 315, 342.
(Kế toán thanh toán tiền thuê khi nhận Hoá đơn thuê tài chính được thực hiện  theo quy định tại Tài khoản 212 “TSCĐ thuê tài chính”).
 
6- Khi phát sinh chi phí sau ghi nhận ban đầu của BĐS đầu tư, nếu thoả mãn các điều kiện được vốn hoá hoặc bao gồm trong nghĩa vụ của doanh nghiệp phải chịu các chi phí cần thiết sẽ phát sinh để đưa BĐS đầu tư tới trạng thái sẵn sàng hoạt động thì được ghi tăng nguyên giá BĐS đầu tư:
6.1- Tập hợp chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (Nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tư) thực tế phát sinh, ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
            Có các TK 111, 112, 152, 331,...
 
6.2. Khi kết thúc hoạt động nâng cấp, cải tạo,... BĐS đầu tư, bàn giao ghi tăng nguyên giá BĐS đầu tư, ghi:
Nợ TK 217 - BĐS đầu tư
            Có TK 241 - XDCB dở dang.
 
7. Khi hết hạn thuê tài sản tài chính
7.1- Nếu trả lại BĐS đầu tư thuê tài chính đang phân loại là BĐS đầu tư, ghi:
Nợ TK 2147 - Hao mòn BĐS đầu tư
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Số chênh lệch giữa nguyên giá BĐS đầu tư thuê và giá trị hao mòn luỹ kế)
            Có TK 217 - BĐS đầu tư (Nguyên giá).
7.2- Nếu mua lại BĐS đầu tư thuê tài chính đang phân loại là BĐS đầu tư để tiếp tục đầu tư, ghi tăng nguyên giá BĐS đầu tư số tiền phải trả thêm, ghi:
Nợ TK 217 - BĐS đầu tư
            Có các TK 111, 112,…
7.3- Nếu mua lại BĐS thuê tài chính đang phân loại là BĐS đầu tư để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý của doanh nghiệp thì phải phân loại lại thành BĐS chủ sở hữu sử dụng, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình, hoặc
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
            Có TK 217 - BĐS đầu tư
            Có các TK 111, 112 (Số tiền phải trả thêm).
Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế, ghi:
Nợ TK 2147 - Hao mòn BĐS đầu tư
            Có TK 2141 hoặc 2143.
 
8- Kế toán bán, thanh lý  BĐS đầu tư
            8.1- Ghi nhận doanh thu bán, thanh lý BĐS đầu tư:
- Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
            Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5117 - Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư) (Giá bán, thanh lý chưa có thuế GTGT )
                        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
- Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp , ghi:
            Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5117 - Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư ) (Tổng giá thanh toán).
8.2- Kế toán ghi giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐS đầu tư đã được bán, thanh lý, ghi:
            Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147 - Hao mòn BĐS đầu tư)
            Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá trị còn lại của BĐS đầu tư)
                        Có TK 217 - BĐS đầu tư (Nguyên giá của BĐS đầu tư).
           
9- Kế toán chuyển BĐS đầu tư thành hàng tồn kho hoặc thành BĐS chủ sở hữu sử dụng:
           
9.1- Trường hợp BĐS đầu tư chuyển thành hàng tồn kho khi chủ sở hữu có quyết định sửa chữa, cải tạo nâng cấp để bán:
            - Khi có quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp BĐS đầu tư để bán, kế toán tiến hành kết chuyển giá trị còn lại của BĐS đầu tư vào TK 156 “Hàng hoá”, ghi:
            Nợ TK 156 - Hàng hoá (TK 1567 - Giá trị còn lại của BĐS đầu tư)
            Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) (Số hao mòn luỹ kế)
                        Có TK 217 - BĐS đầu tư (Nguyên giá).
            - Khi phát sinh các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, ghi:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
            Có các TK 111, 112, 152, 334, 331,…
- Khi kết thúc giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, kết chuyển toàn bộ chi phí ghi tăng giá gốc hàng hoá BĐS chờ bán,  ghi:
Nợ TK 156 - Hàng hoá (1567)
            Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
            9.2- Trường hợp chuyển BĐS đầu tư thành BĐS chủ sở hữu sử dụng, ghi:
            Nợ các TK 211, 213
                        Có TK 217 - BĐS đầu tư.
Đồng thời, ghi:
            Nợ TK 2147 - Hao mòn BĐS đầu tư
                          Có các TK 2141, 2143.
 

ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NÔI

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG -  Dạy Học Kế Toán Thực Hành Cấp Tốc Tại Hà Nội

Liên hệ: 0989 233 284

Email: Hoangtrungthat@gmail.com

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Cách định khoản hạch toán khoản ký cược ký quỹ dài hạn - Tài khoản 244
Cách định khoản hạch toán chi phí trả trước dài hạn - Tài khoản 242
Cách định khoản hạch toán khoản xây dựng cơ bản dở dang - Tài khoản 241
Cách định khoản hạch toán khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn - Tài khoản 229
Cách định khoản hạch toán đầu tư dài hạn khác - Tài khoản 228
Cách định khoản hạch toán tài khoản đầu tư vào công ty liên kết - Tài khoản 223
Cách định khoản hạch toán tài khoản góp vốn liên doanh - Tài khoản 222
Cách định khoản hạch toán tài khoản đầu tư vào công ty con - Tài khoản 221
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo