Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 30
Tổng truy cập:     3659798
Mẫu tờ khai thuế TNDN - Mẫu số 01A/TNDN

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý - Mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

 

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....

[02] Lần đầu ¨                [03] Bổ sung lần thứ ¨

 

                      ¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế   

               [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ:  .......................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: ......................................................

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................................

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):..........................................................................................

               [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ:  .......................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: .........................................

[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ......................

[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

                                                                                         Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã số         Số tiền

1

Doanh thu phát sinh trong kỳ

[21]

 

2

Chi phí phát sinh trong kỳ

[22]

 

3

Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])

[23]

 

4

Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế

[24]

 

5

Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế

[25]

 

6

Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])

[26]

 

7

Thu nhập miễn thuế

[27]

 

8

Số lỗ chuyển kỳ này

[28]

 

9

TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])

[29]

 

10

Thuế suất thuế TNDN (%)

[30]

 

11

Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm

[31]

 

12

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31])

[32]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:............

Ngày......... tháng........... năm..........

                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú:

-          [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.

-          [31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng;

 

 

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế TNDN – Mẫu số 01A/TNDN

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu cam kết thu nhập cá nhân không quá 108 triệu
Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý - Mẫu số 01B/TNDN
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân Mẫu số: 02/KK-TNCN
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng ( GTGT) mới nhất
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
Mẫu tờ khai thuế Môn bài Mẫu số: 01/MBAI
Mẫu Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT
Mẫu BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
 
Thông tin quảng cáo