Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 50
Tổng truy cập:     3659838
Mẫu giấy đi đường ( Mẫu số 04 –LĐTL )

 

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp.

>> >> Xem thêm: cách ghi giấy đi đường

Mẫu giấy đi đường ( Mẫu số 04 –LĐTL)

Đơn vị...........

Bộ phận.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Mẫu số 04- LĐTL

(Ban hành theo QĐ Số :

48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số........................

Cấp cho:............................................................................................................................

Chức vụ:............................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:........................................................................................................

Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số.... ngày.... tháng.... năm....

Từ ngày.....tháng.....năm.......đến ngày..... tháng.... năm.......

Ngày....tháng.....năm.....

 

 

Người duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tải mẫu giấy đi đường về tại đây: GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Tiền ứng trước

Lương...........................................đ

Công tác phí.................................đ

Cộng.............................................đ

Nơi đi...

Nơi đến...

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan

(Kýtên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi...
Nơi đến...

           

Nơi đi...
Nơi đến...

           

- Vé người..............................................vé x.....................đ = ...........................đ

- Vé cước ...............................................vé x.....................đ = ...........................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại.............vé x.....................đ = ..........................đ

- Phòng nghỉ............................................vé x......................đ = ..........................đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng................................................................................................đ

2- Phụ cấp lưu trú: ..........................................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác:................................................................................................đ

Ngày....tháng....năm....

Duyệt

 

Số tiền được thanh toán là...........................

Người đi công tác

(Ký, họ tên)

 

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: mẫu giấy đi đường

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu đơn xin xác nhận mức lương
Mẫu bảng thanh toán tiền lương
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương
Mẫu bảng chấm công ( Mẫu số 01a-LĐTL)
 
Thông tin quảng cáo