Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 94
Tổng truy cập:     3659911
Mẫu bảng chấm công ( Mẫu số 01a-LĐTL)

 

Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH,.. để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.

Mẫu bảng chấm công ( Mẫu số 01a-LĐTL)

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01a- LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng….năm….

STT

Họ và tên

ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

1

2

3

31

Số công hưởng lương sản phẩm

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hương …% lương

Số công hương BHXH

A

B

C

1

2

3

31

32

33

34

35

36

                         

Cộng

                     

Ngày….tháng…năm.....

Người chấm công

(Ký, họ tên)

 

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

 

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

 

- Lương sản phẩm:

SP

- Nghỉ phép:

P

- Lương thời gian:

+

- Hội nghị, học tập:

H

- Ốm, điều dưỡng:

Ô

- Nghỉ bù:

NB

- Con ốm:

- Nghỉ không lương:

KL

- Thai sản:

TS

Ngừng việc:

N

- Tai nạn:

T

- Lao động nghĩa vụ:

 

Tải mẫu bảng chấm công về tại đây: Bảng Chấm Công

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu đơn xin xác nhận mức lương
Mẫu bảng thanh toán tiền lương
Mẫu bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương
Mẫu giấy đi đường ( Mẫu số 04 –LĐTL )
 
Thông tin quảng cáo